SSRs nyhetsbrev augusti 2021

31 augusti, 2021

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2021 Nummer 7/8 

Nyhetsbrev

 

Borgemánnu | Bårggemánno | Mietske | Bårggiemánnuo | Bårrgemánno | Augusti

Ordförande har ordet


Hej alla!!
 
Jag hoppas att sommaren förflutit på ett tillfredställande sätt, att samebyarna haft en lyckad kalvning, trots örnar och björnar som rör sig i våra kalvningsland
.
Hösten har nu gjort sig påmind och jag är i full gång att ta mig an mitt arbete som förbundsordförande. Det är mycket att lära sig mycket att förhålla sig till, vi står inför många stora viktiga frågor samepolitiskt, där SSR måste vara aktiva och offensiva. SSR har ett kansli som brinner av lust och engagemang och är en självklar del i arbetet mot förändring. Att stärka samebyarnas rätt till sina marker, värna den samiska kulturen och samhället är ledorden.
 
Jag har precis avslutat en resa runt om i Sàpmi och träffat samtliga samebyar, tillsammans med sekretariatet för den pågående utredningen gällande översyn av rennäringslagen. Det var en väldig lärorik resa från Kiruna i norr till Östersund i söder. Att lyssna och ta del av medlemmarnas synpunkter, visioner och frågeställningar är av största betydelse för mig i mitt förtroendeuppdrag. Det är tydligt att oron för framtiden är stor, hotet från exploatörer, rovdjur och en alltmer tydlig klimatförändring präglar samtalen med renskötare i hela Sápmi. Sametingets regeringsuppdrag att utreda samebyarnas interna angelägenheter såsom beslutsgången, medlemskap med mera dämpar inte oron.
 
Erik Runesson, regeringens utsedde utredare ingöt ändå hopp, att frågan om jakt och fiske skall följa de principer som slagits fast i Girjasmålet. Min förhoppning är att utredningen resulterar i att samebyarna tillerkänns den rätt som vi har till jakt och fiske och att vi tillsammans skapar en hållbar förvaltning för renen och naturen.
 
Ett första fysiskt styrelsemöte har vi också hunnit med, två intensiva dagar i Umeå. Många viktiga frågor var på agendan och självklart var översynen av rennäringslagen i fokus även här.
 
I skrivande stund pågår styrelsebildningen i Sametinget, vilket inte verkar vara helt problemfritt! Vi kan bara hoppas att rennäringspartierna behåller ordförandeklubban med tanke på Sametingets uppdrag att i nära samarbete med samebyarna och SSR utreda samebyarnas struktur och arbetsformer.
 
Under förra veckan så nåddes vi av det sorgliga beskedet att SSR:s tidigare ordförande Jörgen Jonsson alldeles för tidigt lämnat oss. Jörgen har haft stor betydelse för SSR:s arbete, hans politiska gärning kommer att finnas kvar i vårt arbete med att stärka de samiska rättigheterna. Mina tankar går till Jörgens närmaste i denna svåra stund.

 

Matti Blind Berg

Förbundsordförande

SSRs kansli

Sommaren har passerat och kansliet har återigen öppet som vanligt. Kontaktuppgifter till SSR:s personal hittar du på vår hemsida. Du kan också kontakta växeln under våra telefontider.


SSR har begärt möte med Statsrådet Ibrahim Baylan

Sámiid Riikkasearvi (SSR) begär möte med Statsrådet Ibrahim Baylan för att diskutera förvaltningen av Sveaskog samt följa upp de frågeställningar som SSR tidigare framfört till Statsrådet gällande Sveaskog.

SSR har flertalet gånger lyft fram att Sveaskog behöver ett nytt ägardirektiv, med lägre avkastningskrav och med samiskt inflytande. Sveaskogs skogsbruk ska anpassas utifrån renens behov av naturbete och med respekt för samebyarnas rättigheter. Näringsdepartementet har ännu inte svarat på SSR:s begäran. Läs mer här >

SSR har begärt möte med Naturvårdsverket för att belysa frågor kopplade till varg i renskötselområdet

Varg i renhjorden mitt under pågående kalvmärkning, ett scenario som ingen renskötare ska behöva uppleva. Det som drabbade Tåssåsen sameby under kalvmärkningen i somras påvisar tydligt de brister som finns i förvaltningen av varg. SSR kommer under hösten att träffa Naturvårdsverket tillsammans med berörd sameby Tåssåsen. Läs mer här >

Tänk på detta vi löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro.

Du som rör dig i skog och mark med en lös hund kan störa renarna mer än du tror. Renarna som jagas av lösa hundar, även korta sträckor, blir mycket stressade vilket kan påverka i flera dygn. Renar som jagas långa sträckor tappar mycket energi och kan i värsta fall dö av exv. skador eller energiförlust.
 
Visa hänsyn till renen! Renar kan finnas i området även om du inte ser dem. Ändra dina jaktturer om du ser att renar vistas i området. Du som jagar med stående fågelhund orsakar skada om du för din hund in i områden där du ser renar beta, eller om du för oväsen.
Du som jagar med ställande eller drivande jakthundar orsakar stor skada om hundarna jagar enstaka renar eller renar i flock.
 
Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar.
 
Checklista och information hittar du här >

Aktuella remisser
En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 2021:21

Utredningen lägger förslag som innebär att alla som tillämpar miljöbalken ska arbeta för att minimera klimatförändringarna och ges möjlighet att föregripa lagstiftningens obligatoriska krav. Genom att verksamhetsutövare och de som vidtar åtgärder själva ska föreslå och genomföra de åtgärder som behövs verkar miljöbalken även i förebyggande riktning.

Här kan du läsa utredningen i dess helhet:
SOU 2021:21: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden – Regeringen.se

Sista svarsdag för remissyttrande är 21 oktober 2021. SSR kommer att avge yttrande på betänkandet. Har du frågor eller funderingar kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se


Digitala utbildningstillfällen – Djurskydd, tillsyn och ansvar

Intern utbildning för SSR:s medlemmar som riktar sig till samebyar och renägare. Föreläsare är Jenny Wiik Karlsson, förbundsjurist SSR.
 
SSR kommer att anordna utbildningen vid tre olika tillfällen och du anmäler dig här > senast 2 timmar innan start samma dag som föreläsningen du anmält dig till, eller genom ett mail till info@sapmi.se (ange namn, sameby och e-post dit länk ska skickas). Vid för få deltagare kan utbildningen komma att ställas in.

Datum: 
onsdag 8/9 kl. 18.00 till 20.30
torsdag 16/9 kl. 17.00 till 19.30
onsdag 29/9 kl. 13.00 till 15.00

Vi kommer att gå igenom frågor kopplade till aktuell lagstiftning som exempelvis djurskyddslagen, livsmedelslagen och rättspraxis. Detta är frågeställningar som alltid är högaktuella till exempel vid slakt, skiljningar, kalvmärkningar m.m. Vad är det som gäller i olika frågor? Vem är ansvarig enligt lagstiftningen?

Har du frågor eller funderingar kring utbildningen kontakta Jenny Wik Karlsson.


Viktig provtagning som rör alla samebyar! CWD

Tiden förprovtagning för CWD håller på att ta slut. Den nationella bevakningen tar slut vid nyår, och 54 prover per sameby måste ha kommit in innan dess.

Kom ihåg att ha med material för att kunna provta för CWD under höstslakten. Vid frågor om vilka djur som klassas som riskdjur eller övriga frågor, hör av dig till Anna-Karin på 070-253 51 87. Mer info finns också att läsa här >

Vi kommer också att kalla till digitalt möte angående läget inom kort.


Duodji och maten – Sámi Duodji

Sámi Duodji/Sameslöjdstiftelsen ger oss möjlighet att se tidigare och nya inspelningar löpande på YouTube med Per Huuva, Nik Märak, Kristoffer Åström, Johan Löfgren m. fl. Sámi Duodjis youtubekanal hittar du här här >

Nåejtien Njalla

Nåejtien Njalla är titeln på det nya konstverket som konstnären Carola Grahn skapat på uppdrag av det nystartade kulturcentret Aejlies, Tärnaby.
Konstverket ligger vid Björnstenen, Tärnaby. Både konstverket och Aejlies basutställning Eabnoe invigdes den 20 augusti. Läs mer här >
 

WIPO

World Intellectual Property Organization utlyser ett entreprenörsprogram för urfolkskvinnor. 25 kvinnor kommer antas och ansökningstiden går ut den 6 september. Läs mer här >

Extra utlysning för pedagogiska material

ISOF (Institutet för språk och folkminnen) delar ut ytterligare ekonomiska bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Totalt finns det 1,8 Mkr att söka för att ta fram pedagogiskt material i de nationella minoritetsspråken. Flera sameföreningar eller organisationer kan söka tillsammans för tex löner för personer som illustrerar, skriver, formger eller granskar det pedagogiska materialet.
Ansökan är öppen mellan 24 augusti och 11 oktober 2021. Läs mer här www.isof.se
 

Konstnären Britta Marakatt-Labba

Konstnären Britta Marakatt-Labba tilldelades Prins Eugens medalj år 2020 men p.g.a. pandemin kunde den inte delas ut förrän den 25 augusti i år. Medaljen delas ut av kungen för hennes framstående konstnärliga gärning och är av åttonde storleken.


Aktuell avhandling: Stockholm as a Saami Administrative Area: Articulations of Indigeneity and Swedish Settler Colonialism.

– Sverige är en kolonialstat. Dagens lagar tillgodoser inte samernas intressen utan bygger på ”bosättarkolonialism” (settler colonialism på engelska). Därav följer att koloniala praktiker tillämpas i Stockholms förvaltningsområdesarbete, säger Karin Eriksson, forskare vid Dep. of Scandinavian Studies, University of Washington, Seattle, USA.

Karin har mellan 2019 och 2017 studerat och analyserat hur samrådet med Stockholm och Sameföreningen i Stockholm har fungerat. Hon har intervjuat både medlemmar i sameföreningen och politiker i Stockholm. I maj månad i år la hon fram sin doktorsavhandling.  

I samrådet får samerna inte den urfolksstatus som dom ska ha, utan dom klumpas ihop med nationella minoriteter, säger Karin Eriksson.

– Vi inom Sameföreningen i Stockholm upplever att samrådet har förbättrats, men vi är ändå inte nöjda. Vi har ingen egen samisk handläggare. Istället har kommunen en minoritetshandläggare för alla fem nationella minoriteter på halvtid och den andra hälften arbetar hen med funktionshinderfrågor, säger Sara Leoni som sitter med i samrådsgruppen språk och skola.  Vi måste hela tiden påminna både politiker och tjänstepersoner om att vi är ett urfolk och därför har utökade rättigheter jämfört med de nationella minoriteterna, avslutar Sara Leoni.     
 


Sara Leoni, sitter med i samrådet för skola och språk och representerar Sameföreningen i Stockholm.  
 

Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure

Den 29 september har Giron Sámi Teahter premiär på pjäsen ”Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure”, pjäsen har samma titel på boken som diplomaten Lars Norberg. Han utsågs som ordförande i delegationen som skulle förhandla om en ny gränsöverenskommelse gällande renbetesmarkerna. Premiären spelas i Kiruna.

Pjäsen är på turné under hösten, turnéplanen finns på  www.samiteahter.org/


Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure

Den 29 september har Giron Sámi Teahter premiär på pjäsen ”Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure”, pjäsen har samma titel på boken som diplomaten Lars Norberg. Han utsågs som ordförande i delegationen som skulle förhandla om en ny gränsöverenskommelse gällande renbetesmarkerna. Premiären spelas i Kiruna.

Pjäsen är på turné under hösten, turnéplanen finns på  www.samiteahter.org/

Ubmejen Biejvieh – Samiska veckan i Umeå

Ubmejen Biejvieh hålls i år vecka 44, dvs mellan den 2 – 7 november.  Veckan kommer att bjuda på marknad, jojkbattle, konserter samt SM i innebandy, m m Läs mer här >

Gudsan – Samisk och arktisk gastronomi

Den 4 november arrangerar Várdduo-Centrum för samisk forskning och Kost-måltidsvetenskap m.fl. en digital konferens ”Gudsan- samisk och arktisk gastronomi”. Konferensen är öppen för alla och programmet kommer läggas ut på Umeå universitets kalender, www.umu.se ”kalender”, SSR:s hemsida www.sapmi.se och www.sahkie.se .
 

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Covid-19 på sydsamiska och nordsamiska

Region Västerbottens filmer: Tips för att bromsa spridningen av covid-19

Naemhtie suetiem covid-19. Tjöödtjesth (sydsamiska):
Rávvagat bissehit covid-19 leavvama (nordsamiska):
 
Folkhälsomyndighetens information: Skydda dig och andra från smittspridning
Sydsamiska

Nordsamiska
Lulesamiska

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regionerna meddelar.  Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. 

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt.

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email