Gruvor

Gruvindustrins effekter på renskötseln och samebyars markanvändning

Denna text ger en kort introduktion till en ny studie som ska undersöka gruvindustrins effekter på samebyars markanvändning. Trots att gruvnäringen fortsätter att expandera är kunskapen om dess effekter mycket begränsad. Denna studie syftar till att dokumentera samebyars observationer och erfarenheter från tidigare och pågående gruvprojekt. Forskningen är organiserat som en arbetspaketet om samisk kunskap i projektet ”Syntes av olika kunskapskällor om påverkan från gruvverksamhet”, finansierat av Formas 2018–2021.

Studien har följande frågeställningar:

  1. Vilka effekter har gruvindustrin på renskötseln och samebyars markanvändning?
  2. Vilka effekter har de åtgärder som gruvbolagen föreslår för att undvika och kompensera skador?
  3. Hur motsvarar de faktiska konsekvenserna den bedömning som gjordes innan projekten, av samebyarna respektive bolagen?
  4. Vilka implikationer har resultaten för hur samebyarna, staten och bolagen bör agera inför framtida gruvprojekt?

Ytterligare information om studien här

Konsekvenser av en gruvetablering i Laver

Argument och tillvägagångssätt för att bromsa framfarten av industriprojekt i renbruksområden

En rapport framtagen av Carat Advokatbyrå AB i samverkan med Semisjaur Najarg sameby, Stockholms Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Svenska Samernas Riksförbund

Utdrag ur sammanfattande slutsatser

Denna rapport behandlar gruvindustrins roll för hållbar ekonomisk utveckling och diskuterar huruvida en gruvbrytning i Laverområdet är samhällsekonomiskt lönsam eller inte, men avstår från att göra en sådan bedömning. Men rapporten framhåller att det finns en stor skillnad mellan samhällsekonomisk- och företagsekonomisk lönsamhet eftersom den företagsekonomiska värderingen inte “internaliserar” eller räknar in samhällets miljökostnader. Dessa riskerar att vara betydande. I ett fall som detta med dessa mycket omfattande ingrepp på natur och miljö borde det finnas krav på att kunna bevisa att exploateringen är samhällsekonomiskt lönsam på både kort och lång sikt. Däremot drar rapporten slutsatsen att gruvbrytning i Laver inte är ekonomiskt hållbar, samtidigt som den pekar på turism som en möjlig faktor för uthållig sysselsättning och tillväxt i Norrbottens inland och fjälltrakter.

Läs eller ladda ner hela rapporten här