Policydokument

SSR:s Stadgar

§ 1

Ändamål

SSR är en sammanslutning av svenska samebyar och sameföreningar med uppgift att tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.

Läs mer här …

Njunjuš

Livskraftiga samiska näringar genom tradition och förnyelse

Inledning

Vi är samer och vill vara samer, utan att därför vara mer eller mindre än andra folk i världen, med en självklar rätt till självbestämmande.” De orden har våra tidigare politiska företrädare antagit på den VII:e Nordiska samekonferensen i Jiellevárri/ Váhtjer/ Gällivare 1971. Ord som idag är lika aktuella som då och är inledningen på Njunjuš, vårt visionsdokument.

Läs mer här …

Förord

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) är en intresseorganisation som företräder samebyarna och sameföreningarna i samiska samhällsfrågor med särskild inriktning mot rennäring och de andra samiska näringarna. En viktig fråga som förbundet arbetar med är förhållandet mellan rennäring och rovdjur.

Läs mer här … 

SSR:s Skogspolicy

Syftet med denna policy är att översiktligt beskriva skogens värde för renen och den samiska kulturen. Skogspolicyn ska läsas tillsammans med SSR:s visionsdokument Njunjuš samt övriga policys som organisationen antagit.

Läs mer här …

Handlingsplan för det samiska språkets användning inom Sámiid Riikkasearvi – SSR

De samiska språken är en viktig kulturbärare. Inom rennäringen är de samiska språken av stor betydelse. Där kan samiskan beskriva olika skeenden och händelser som med det svenska språket inte klarar av att beskriva. De samiska näringarna och den samiska kulturen är sammanvävda med varandra och kan inte särskiljas från varandra. För ett levande samiskt språk krävs att det används av dem som är aktiva inom näringarna.

Läs mer här …

Miljöpolicy för Sámiid Riikkasearvi

Sámiid Riikkasearvi (SSR) arbetar för samiskt självbestämmande, en hållbar förvaltning av naturen samt en bibehållen naturbetesbaserad renskötsel med utgångspunkt från samisk traditionell kunskap (Njunjuš). En av våra stora utmaningar är att skapa en livskraftig och hållbar naturbetesbaserad renskötsel utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Vi har lovat våra förfäder att förvalta naturen på ett hållbart och respektfullt sätt. Det löftet avser vi hålla. Sápmi är vårt hem. Om vi eller någon annan förstör naturen skadas också vår kultur.

Läs mer här …

SSR:s Integritetspolicy

SSR behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter (ex. utbildningar, seminarier, konferenser och möten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till medlemmar och användare) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, försäljning av tjänst m.m.).

Läs mer här …

SSR:s Likabehandlingsplan

Målsättning

Likabehandling gäller främjande av jämställdhet och mångfald och handlar om att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar i alla dess former och uttryck. Detta arbete är en angelägenhet för oss alla och vi har alla ett ansvar. SSR:s målsättning är att samtliga anställda, styrelseledamöter samt övriga som organisationen kommer i kontakt med ska bemötas med respekt.

Läs mer här …

SSR:s jämställdhetsplan

Jämställdhet berör båda könen. Det är en demokratifråga, kvinnor och män ska samma rättigheter och skyldigheter inom livets samtliga områden.  Det kan t.ex. gälla att kvinnor och män ska ha lika makt och inflytande, både könen ska vara ekonomiskt oberoende.

Läs mer här …

Renskötarens arbetsmiljö

Ett underlag för samtal om systematiskt, förebyggande arbetsmiljöarbete i samebyarna

Arbetsmiljö är allt som påverkar oss i vårt arbete. Att ha en god och säker arbetsmiljö är viktigt av flera skäl. Ett skäl är att ingen ska behöva drabbas av olycksfall eller ohälsa i sitt arbete, ett annat att det ofta blir ekonomiska konsekvenser, för både individ och verksamhet, vid till exempel sjukskrivning. Till detta kommer att det finns en arbetsmiljölagstiftning som ska följas och att ett väl fungerande arbetsmiljöarbete ger oss möjlighet till ständiga förbättringar i vår verksamhet. Allt detta bör ge oss starka motiv för att arbeta förebyggande och systematiskt.

Är det möjligt att inom renskötseln bedriva ett systematiskt, förebyggande arbetsmiljöarbete? Kan i så fall arbetsmiljölagstiftningen vara till stöd i det arbetet? Med utgångspunkten att ingen ska drabbas av olycka eller ohälsa i sitt arbete, så är det en relevant fråga att ställa sig. I det här dokumentet görs ett försök att koppla ihop renskötarens arbetsmiljö och de risker som finns där, med det praktiska, förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbete som vanligen bedrivs på arbetsplatser, i enlighet med den svenska arbetsmiljölagstiftningen.

Läs vidare här