Remisser

Remiss, förslag till ändrade jakttider

september 14th, 2020|

Remiss avseende översyn av förslag till ändrade jakttider: Regeringen har genom ändring i 2 § jaktförordningen (2018:639) gett Naturvårdsverket i uppdrag att minst vart sjätte år se över de jakttider som regleras i denna [...]

SSR är samebyarnas företrädare

april 6th, 2020|

SSR är samebyarnas företrädare Regeringskansliet arbetar med ett förslag till lag om konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. En proposition förväntas i höst. SSR avstyrker det nuvarande förslaget i sin helhet, eftersom [...]

En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

september 13th, 2019|

Lagrådsremiss om En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Det huvudsakliga innehållet i utkastet till lagrådsremiss I utkastet till lagrådsremiss föreslås att en ny lag ska införas om konsultation i ärenden [...]

Remiss om omprövning av vattendomar

maj 13th, 2019|

Havs- och vattenmyndigheten har skickat ut en remiss om omprövning av vattendomar. Yttrande skall ha inkommit till myndigheten senast den 28 juni. Det kommer att hållas fem samrådsmöten som myndigheten håller i, dessa orter [...]

SSR:s remiss gällande Skogsstyrelsens förslag

augusti 26th, 2018|

Här kan du läsa SSR:s remissvar gällande skogsstyrelsens förslag på nya föreskrifter avseende anläggning av ny skog. Föreskrifter anläggning ny skog, Dnr 2017/525 Sámiid Riikkasearvi (SSR) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skogsstyrelsens [...]