Renskötarförsäkringen

SSR rekommenderar att medlemmarna tar kontakt med Jonas Boman på Sigillet. Han arbetar med försäkringar på heltid och är väl bekant med renskötarens vardag. Sigillet har dessutom medlemmar i flera samebyar som är nöjd.

Kontakta Jonas Boman på
e-post: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

Den försäkring SSR har tillsammans med Länsförsäkringar Västerbotten är en vanlig Gruppförsäkring som ger ett grundskydd för både individ och företagare. Du kan lägga till, ändra eller avsluta dina försäkringar direkt på internet. För inloggning krävs BanklD, gruppavtalsnummer och enhetsnummer.

Avtal: 1881
Enhetsnummer: 48597
Inloggning och information hittar du på lansforsakringar.se/ansokgruppforsakring.

För frågor, kontakta Länsförsäkringar
E-post: info.halsa@lansforsakringar.se
Telefon: 08-588 427 00

Livförsäkring

Livförsäkringen kan du komplettera ditt livskydd. Försäkringen utbetalas vid dödsfall till dina förmånstagare. Du kan också teckna en livförsäkring för din make/ maka/ sambo/ registrerad partner. Om du väljer att teckna försäkringen på 6 prisbasbelopp räcker det att du är fullt arbetsför, vid större belopp behöver vi svar på några hälsofrågor.

Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbeskedet.

Dödsfallskapital betalas om den försäkrade avlider under försäkringstiden.

Livförsäkring

Försäkringsbeloppet betalas ut om den försäkrade avlider.

Livförsäkring med avtrappning

Försäkringsbeloppet betalas ut om den försäkrade avlider. Försäkringsbeloppet minskas från och med det år den försäkrade fyller 56 år med 5 procentenheter per år till lägst 40 procent.

Förmånstagare

Förmånstagare till utfallande dödsfallskapital är, om inte den försäkrade skriftligen anmält annat förordnande till Länsförsäkringar, i här angiven ordning:

 1. make eller sambo
 2. den försäkrades arvingar.

Begrepp i förmånstagarförordnandet

Make: Avser förmånstagare som den försäkrade är gift med. Med make avses även registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap. Förordnande till make upphör att gälla då mål om äktenskapsskillnad/partnerskapets upphörande pågår.

Sambo: Avser förmånstagare som den försäkrade sammanbor med på sådant sätt som avses i sambolagen.

Arvingar: Avser förmånstagare som är arvsberättigade till den försäkrade enligt ärvdabalken.

Anmälan om och ändring av förmånstagarförordnande

Förordnande – eller ändring av förordnande – ska anmälas skriftligen till Länsförsäkringar och kan inte göras
eller ändras genom testamente.

Vid förordnande till arvingar fördelas försäkringsbeloppet enligt arvsrättsliga regler.

Om förmånstagare i andra hand anmäls och förstahandsförordnande omfattar flera personer ska, om inte annat förordnats, förmånstagare i andra hand inträda i avliden förmånstagares ställe först när samtliga förmånstagare i första hand avlidit.

Avståenderätt för förmånstagare

Om förmånstagare helt eller delvis avstår från sin rätt, inträder de som enligt förordnandet hade fått beloppen om den avstående varit avliden.

Försäkringen omfattning framgår av försäkringsbeskedet.

Endast ett försäkringsbelopp per barn betalas ut vid försäkringsfall.

Upphör den försäkrades livförsäkring upphör också barnskyddet att gälla.

Försäkrade

Försäkrade är den försäkrades arvsberättigade barn i första led. Även makes/sambos arvsberättigade barn i första led är försäkrade om make/sambo är medförsäkrad.

Vid dödsfall jämställs med arvsberättigat barn dödfött barn som avlidit efter utgången av 22:a havandeskapsveckan.

Utländskt barn, som den försäkrade avser att adoptera, är försäkrat så snart det kommit till Sverige, förutsatt att medgivande enligt socialtjänstlagen föreligger. Kommer adoption inte till stånd, upphör försäkringen när barnet lämnar Sverige, dock senast efter ett år från det barnet kom till Sverige.

Ett barn omfattas inte av försäkringen, om vid den tidpunkt då livförsäkringen träder i kraft

 • barnet har fyllt 16 år
 • rätt till vårdbidrag förelåg för barnet enligt lagen omallmän försäkring eller
 • barnet vårdas på institution

Ersättning vid medicinsk invaliditet

Rätt till ersättning uppkommer en månad efter att diagnosen är fastställd av läkare med för sjukdomen eller tillståndet relevant specialistkompetens.

Ersättning lämnas för följande sjukdomar eller sjukdomstillstånd:

 • Prader Willis Syndrom, ICD Q87.1
 • Downs syndrom, ICD Q90
 • Medelsvår psykisk utvecklingsstörning, ICD F71
 • Svår psykisk utvecklingsstörning, ICD F72
 • Grav psykisk utvecklingsstörning, ICD F73
 • Autism i barndomen, ICD F84.0
 • Retts syndrom, ICD F84.2
 • medfödd blindhet på båda ögonen (syn < 0,1 bilat)
 • och medfödd dövhet på båda öronen (total dövhet, hörapparat eller cochleainplantat hjälper ej).

Sjukdomen måste ha blivit aktuell under tid då försäkringen var i kraft.

Ersättning utbetalas till den försäkrade. Är den försäkrade omyndig sätts ersättningen in på ett konto med överförmyndarspärr.

Avlider den försäkrade innan rätt till ersättning inträtt, utbetalas inte ersättning vid ovanstående diagnoser. Avlider den försäkrade sedan rätt till ersättning inträtt men innan slutlig betalning skett, utbetalas beloppet till dödsboet.

Försäkringsbeloppet vid fastställd diagnos framgår av försäkringsbeskedet.

Ersättning vid dödsfall

Avlider barnet under försäkringstiden och före 18 års ålder, betalas försäkringsbeloppet vid dödsfall ut till barnets dödsbo som begravningshjälp.

Försäkringsbeloppet vid dödsfall framgår av försäkringsbeskedet.

Sjukvårdsförsäkring

Ersätter kostnader både för offentlig och privat vård. Genom Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling kan du inom några dagar få tillgång till privat vård efter remiss från allmän läkare. Försäkringen ersätter vård i privat regi, efterbehandlingar (sjukgymnastik, naprapat och kiropraktiker). Under dygnets alla tider har du tillgång till sjukvårdsrådgivning. Du och din make/maka/sambo kan ansluta er till sjukvårdsförsäkringen om ni är fullt arbetsföra. Försäkringen ersätter inte befintliga sjukdomar som du har när du tecknar försäkringen. Du måste ha avslutat den aktuella behandlingen och varit behandlingsfri i 2 år för att försäkringen skall gälla för ett förnyat vårdbehov. Naturligtvis gäller försäkringen för övriga nya åkommor. För anslutning krävs att du är fullt arbetsför.

Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringen gäller vid besvär som du har på grund av fysisk sjukdom, olycksfallsskada och psykisk sjukdom eller besvär av psykisk art och gäller för konsultation, vård, rehabilitering och behandling som utförs i Sverige av vårdgivare som anvisats av Länsförsäkringar.

Konsultation, vård, rehabilitering och behandling som sker genom antingen telefon, internet eller personligt besök betraktas som en vårdkontakt. Allmän sjukvårdsrådgivning, personligt samtalsstöd, offentlig vård, egenvård eller medicinering betraktas inte som behandling eller vårdkontakt.

Behandlingsperioden för varje enskilt besvär anses vara påbörjad när du har din första vårdkontakt genom försäkringen och anses vara avslutad när det gått sju månader eller längre sedan din senaste vårdkontakt. Vissa behandlingsformer kan inte erbjudas inom den privata vården i Sverige och ingår därför inte i försäkringen.

Länsförsäkringar har rätt att när som helst anvisa ny vårdgivare under pågående behandlingsperiod. Länsförsäkringar har rätt att anvisa privat vård även utanför Sverige.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader till följd av besvär som omfattas av villkoret, under förutsättning att Länsförsäkringar godkänt kostnaden på förhand. Ersättningen bestäms av det aktuella villkor som gäller när du anmäler besväret till Länsförsäkringar.

Om vi tidigare har ersatt kostnader med anledning av samma besvär, och det har gått längre tid än sju månader sedan din senaste vårdkontakt genom försäkringen, kommer vi att lämna ersättning enligt det villkor som gäller vid din förnyade kontakt med Länsförsäkringar. Vid anmälan av sjukdomsfall som exempelvis förkylningar och infektioner lämnas ersättning enligt det aktuella villkoret oavsett om det gått kortare tid än sju månader sedan föregående kontakt med Länsförsäkringar.

Den försäkrade har tillgång till sjukvårdsrådgivning och personligt samtalsstöd per telefon.

Den försäkrade har dessutom tillgång till Länsförsäkringars hälsotjänster på www.lansforsakringar.se.

Länsförsäkringar kan förmedla vård genom följande legitimerade vårdgivare

 • läkare
 • psykolog/psykoterapeut
 • fysioterapeut/sjukgymnast
 • naprapat/kiropraktor.

Försäkringen kan även förmedla behandling hos legitimerad logoped eller dietist.

Garantin enligt nedan gäller endast när behandling sker vid personligt besök hos vårdgivare förmedlad av Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling.

Garantin gäller inte om den försäkrade inte kan opereras av medicinska skäl, uteblir från inbokad behandling, tackar nej till inbokad tid eller genom överenskommelse kommer överens om senare bokad tid för behandling.

Garantin omfattar inte heller Arbetslivsinriktad rehabilitering, Behandling av beroende och missbruk, Hälsokontroll eller Vaccination.

Specialistvårdsgaranti

Länsförsäkringar garanterar att den försäkrade för en och samma påbörjade behandlingsperiod erbjuds en första medicinsk rådgivning av specialistläkare, sjukgymnast, psykolog eller annan relevant vårdspecialistkompetens inom sju arbetsdagar (måndag - fredag, utom helgdag) från första kontakten med Länsförsäkringar. Om Länsförsäkringar inte kan uppfylla detta får den försäkrade 1 000 kronor per dygn fram till att den försäkrade fått personlig medicinsk rådgivning. Ersättning betalas från och med 8:e arbetsdagen. Högsta ersättning är ett prisbasbelopp.

Garantin gäller under förutsättning att

 • Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling har kontaktats för vårdförmedling
 • den försäkrade är beredd att resa inom Sverige.

Operationsgaranti

Länsförsäkringar garanterar att den försäkrade för en och samma behandlingsperiod får en operation genomförd inom 20 arbetsdagar (måndag - fredag, utom helgdag) från det att operationen är godkänd av Länsförsäkringar.

Om Länsförsäkringar inte kan uppfylla detta får den försäkrade 1 000 kronor per dygn fram till dess att operation genomförts. Ersättning betalas från och med 21:a arbetsdagen. Högsta ersättning är ett prisbasbelopp.

Det framgår av försäkringsbeskedet om din försäkring gäller med självrisk.

Självrisken innebär att den försäkrade betalar en fast summa för den första förmedlade konsultationen vid varje enskild behandlingsperiod som är påbörjad av Länsförsäkringar.

Om behandlingsperioden är avslutad betalar du en ny självrisk om du söker vård via försäkringen för samma besvär igen.

Försäkringen ersätter kostnader för resor och logi som i förväg godkänts av Länsförsäkringar. En förutsättning är  att resan görs i samband med en ersättningsbar behandling, och att resan sker inom Sverige mellan den mellan den fasta bostaden och vårdinrättningen.

Resor med egen bil ersätts endast om resan tur och retur uppgår till minst 20 mil, och ersättningen lämnas i form av schablonersättning.

Försäkringen kan lämna ersättning för nära anhörigs rese- och logikostnader då den försäkrade ska genomgå en större operation. Den försäkrade ska kontakta Länsförsäkringar innan resan påbörjas och kostnaden ska godkännas av Länsförsäkringar i förväg.

Försäkringen ersätter kostnader för hjälpmedel för tillfälligt bruk som krävs för den ersättningsbara skadans läkning. Hjälpmedel ska vara medicinskt motiverat, skriftligen ordinerat av läkare och godkänt av Länsförsäkringar i förväg.

Försäkringen ger försäkrad rätt att få en så kallad Second opinion. Det innebär att den försäkrade har rätt till en förnyad medicinsk bedömning av en av Länsförsäkringar utsedd specialist. Second opinion sker på grundval av befintligt journalmaterial om inte Länsförsäkringar finner det nödvändigt med en ytterligare läkarundersökning. Second opinion kan lämnas en gång för sjukdom/ skada.

Den försäkrade har rätt till Second opinion

 • vid en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom/ skada eller
 • om den försäkrade överväger att utsätta sig för särskilt riskfylld behandling. Med riskfylld behandling avses här att behandlingen i sig kan vara livshotande eller ge bestående men utöver den sjukdom/skada som föranlett behandlingen.

Second opinion ska godkännas av Länsförsäkringar i förväg.

Försäkrad för Second opinion är

 • den försäkrade samt
 • den försäkrades samtliga arvsberättigade barn i första led
 • den försäkrades make/sambo samt dennes arvsberättigade barn i första led under förutsättning att de är folkbokförda på samma adress som den försäkrade.

Med barn avses barn som fyllt två år men ännu inte fyllt 25 år.

Försäkringen ersätter kostnader för operation, vård och behandling i privat regi. Operation ska godkännas av Länsförsäkringar i förväg.

Innan Länsförsäkringar kan godkänna operation i privat regi krävs kostnadsförslag kompletterat med medicinskt underlag för behandlingen hos vårdgivaren.

Försäkringen ersätter kostnader som avser medicinsk rehabilitering med övernattning och som ordinerats av läkare i samband med ersättningsbar sjukhusvård eller operation.

Rehabiliteringen ska ha föregåtts av medicinsk utredning från behandlande läkare, vara nödvändig för skadans läkning och godkänd av Länsförsäkringar i förväg.

Försäkringen ersätter kostnaden för hemservice under en period av 14 dagar efter hemkomst från ersättningsbar operation. För att hemservice ska ersättas ska tjänsten utföras av ett företag med F-skattebevis eller motsvarande bevis i annat nordiskt land. Försäkringen ersätter maximalt 20 timmars hemservice inklusive restid.

13 Arbetslivssinriktad rehabilitering

Försäkringen gäller för tillsvidareanställd eller egen företagare som är försäkrad och inskriven i Försäkringskassan och som

 • till följd av sjukdom eller olycksfallsskada förväntas bli frånvarande från arbetet minst 21 dagar i följd och där sjukdom eller olycksfall finns dokumenterat i patientjournal, eller
 • haft upprepade kortare sjukperioder från arbetet vid minst sex tillfällen under ett år.

Försäkringen gäller inte för behandling av skada som de anställda tillfogar varandra eller har uppstått i samband med att den anställde utfört brottslig gärning.

Försäkringen lämnar inte ersättning för:

 • förlorad intäkt eller produktionsbortfall på grund av rehabiliteringsrelaterade aktiviteter eller åtgärder
 • kostnad för ersättare
 • skuldsanering för den anställde
 • varsel om uppsägning
 • yrkesvägledning eller karriärplanering
 • utbildning eller program som syftar till att anställd ska få arbete hos annan arbetsgivare.

Tid som ersättning kan lämnas och ersättningens storlek

Länsförsäkringar lämnar ersättning under längst 12 månader. Tiden börjar räknas antingen från den dag den försäkrade anmäler sitt besvär till arbetsgivaren, om den försäkrade förväntas bli frånvarande från arbetet i minst 21 dagar i följd, eller samma dag som den försäkrade anmäler sitt besvär för sjätte gången under året till arbetsgivaren, om den försäkrade haft upprepade kortare sjukperioder vid minst sex tillfällen under ett år.

Ersättning lämnas med högst det belopp som anges i försäkringsbeskedet.

Rehabiliteringsutredning

Försäkringen ersätter kostnader i samband med utredning av rehabiliteringsbehov. Ersättning lämnas för kostnader för rehabledaren samt för anlitade specialister i samband med rehabiliteringsutredning som behövs för att identifiera den försäkrades behov av rehabilitering. Rehabiliteringsutredning sker av Länsförsäkringar anvisad och godkänd rehabledare.

Rehabiliteringsplan och åtgärder

Försäkringen ersätter kostnader enligt rehabiliteringsplan (plan för återgång i arbete) efter av Länsförsäkringar godkänd rehabiliteringsutredning.

Försäkringen ersätter kostnader i syfte att den försäkrade ska kunna fortsätta att arbeta hos nuvarande arbetsgivare.

Ersättning lämnas för följande kostnader hos nuvarande arbetsgivare enligt godkänd rehabiliteringsplan:

 • anpassning av ordinarie arbetsplats
 • arbetshjälpmedel
 • arbetsträning
 • omplacering
 • utbildningändrade arbetsuppgifter.

Försäkringen kan ersätta kostnader enligt godkänd rehabiliteringsplan som avser konsultation och behandling på grund av fysisk sjukdom, olycksfallsskada och psykisk sjukdom eller besvär av psykisk art som den försäkrade har fått vård för, blivit kontrollerad för eller medicinerats för innan försäkringen tecknades.

Ersättning kan inte lämnas för operation.

Om rehabiliteringen vid en senare tidpunkt kräver en omarbetad rehabiliteringsplan ska denna omarbetas av Länsförsäkringar anvisad och godkänd rehabledare samt godkännas av Länsförsäkringar i förväg.

Självrisk

All konsultation och behandling enligt godkänd rehabiliteringsplan gäller utan självrisk.

Försäkringen ersätter halva kostnaden för en (1) oavbruten behandlingsperiod av läkare diagnostiserat beroende och missbruk av alkohol, läkemedel och/eller narkotika oavsett orsak till diagnosen. Detsamma gäller kostnad för utredning om vårdgivare utför sådan innan behandlingen påbörjas.

Ersättning lämnas för följande diagnoser eller motsvarande diagnoser enligt DSM-IV:

 • Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, ICD F10.1 och F10.2.
 • Alkoholberoendesyndrom, ICD F10.2A, F10.2B och F10.2X.
 • Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, ICD F11.1 och F11.2.
 • Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, ICD F12.1 och F12.2.
 • Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika, ICD F13.1 och F13.2.
 • Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, ICD F14.1 och F14.2.
 • Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, ICD F16.1 och F16.2.

Behandlingen ska vara medicinskt motiverad och anvisad samt godkänd av Länsförsäkringar i förväg.

Försäkringen ersätter kostnader under längst 24 månader från det att Länsförsäkringar godkänt behandlingen.

Det framgår av försäkringsbeskedet om detta moment ingår i din försäkring.

Försäkringen ersätter kostnader för undersökning och behandling i offentlig regi för besvär som är ersättningsbara genom försäkringen. Ersättning lämnas för patientavgiften högst upp till högkostnadsskyddet.

Det framgår av försäkringsbeskedet om detta moment ingår i din försäkring.

Försäkringen ersätter kostnader för receptbelagt subventionerat läkemedel som läkare föreskrivit för besvär som är ersättningsbara genom försäkringen. Ersättning lämnas för egenavgiften högst upp till högkostnadsskyddet.

Det framgår av försäkringsbeskedet om detta moment ingår i din försäkring.

Försäkringen ersätter merkostnader om den försäkrade måste övernatta på sjukhus efter akut sjukdom eller olycksfallsskada. Försäkringen lämnar ersättning med högst 500 kronor under maximalt två tillfällen per försäkringsår.

Det framgår av försäkringsbeskedet om detta moment ingår i din försäkring.

Försäkringen ersätter kostnad för vaccinering och vaccin. Den försäkrade ska själv boka och betala vaccinationen. Länsförsäkringar garanterar inte att tillgång finns till vaccinet. Kostnad för resor i samband med vaccination betalas inte av försäkringen.

Försäkringen ersätter inte kostnad för vaccination som ordinerats av behandlande läkare, såsom exempelvis allergivaccination. Försäkringen ersätter inte heller kostnad för massvaccinationer som ordinerats av myndighet till exempel vid pandemier.

Det framgår av försäkringsbeskedet om detta moment ingår i din försäkring.

Försäkringen ersätter kostnad för högst en frivillig hälsokontroll vart tredje år. Hälsokontrollen ska vara godkänd och förmedlad av Länsförsäkringar.

Det framgår av försäkringsbeskedet om detta moment ingår i din försäkring.

Försäkringen ersätter kostnad upp till avdragen självrisk i resemomentet i hemförsäkring, reseförsäkring eller tjänstereseförsäkring i samband med vård och behandling av fysisk sjukdom/åkomma och olycksfallsskada vid tillfällig utlandsvistelse under utlandsvistelsens första 45 dagar.

Vård, läkemedel, hjälpmedel, resor och logi anses inte medicinskt nödvändiga enbart av den anledningen att de föreskrivits av behandlande vårdgivare. Länsförsäkringar förbehåller sig rätten att konsultera medicinsk expertis på området för bedömningen av vad som ska anses medicinskt nödvändigt enligt svensk praxis.

Försäkringen gäller inte för besvär som du på grund av fysisk sjukdom, olycksfallsskada och psykisk sjukdom eller besvär av psykisk art har fått vård för, blivit kontrollerad för eller medicinerats för innan försäkringen tecknades. Men om besväret återkommer när du varit behandlings-, kontroll- och medicineringsfri i mer än 24 månader gäller försäkringen.

Försäkringen ersätter inte kostnader för

 1. förebyggande vård.
 2. graviditetskontroll eller komplikation i samband med graviditet, förlossning eller abort.
 3. fertilitetsutredning samt behandling för infertilitet.
 4. sjukdom som omfattas av smittskyddslagen.
 5. försämring av hälsotillståndet som enligt medicinsk erfarenhet beror på missbruk i olika former, till exempel missbruk av alkohol, narkotiska medel, läkemedel, spelmissbruk eller liknande. Undantaget tillämpas inte på moment Behandling av beroende och missbruk.
 6. kontroll och behandling av ätstörningar.
 7. kontroll, behandling och/eller operation av övervikt eller följdsjukdomar som har konstaterat samband med övervikt, samt kontroll och behandling i samband med diet eller viktreglering.
 8. kosmetisk behandling och operation.
 9. sjukdom/besvär som uppkommit till följd av tidigare kosmetisk operation eller ingrepp som inte var medicinskt nödvändig och godkänd av Länsförsäkringar.
 10. tandvård.
 11. korrigering av brytningsfel i ögat.
 12. transplantation av inre organ.
 13. behandlingsmetoder som saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.
 14. vård som inte står under Inspektionen för vård och omsorgs (IVOs) tillsyn
 15. behandling som utförs av person som saknar legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.
 16. mer än 2 par ortopediska fotbäddar alternativt  fotinlägg, som ska vara utprovade av ortopedmedicinsk tekniker.
 17. hjälpmedel för stadigvarande bruk.
 18. vård eller behandling av eller till följd av demenssjukdom

Försäkringen ersätter inte kostnad för skada som förvärrats eller inte kunnat läka/behandlas och detta beror på att försäkrad inte följt vårdgivarens anvisningar eller på den försäkrades agerande i övrigt.

Försäkringen ersätter inte vårdkostnader som uppstår då den försäkrade uteblivit från bokad behandlingstid, hälsokontroll eller operation. Avbokning ska göras senast klockan 16.00 vardagen före besöket eller senast 24 timmar före operation. Länsförsäkringar förbehåller sig rätten att återkräva kostnader från den försäkrade.

Försäkringen ersätter inte förlorad arbetsinkomst.

Försäkringen gäller inte vid olycksfallsskada till följd av att den försäkrade deltar i

 • boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår.
 • sport, idrottstävling eller träning som professionell idrottsutövare.

Med professionell idrottsutövare menas att minst 5 000 kronor av förvärvsinkomsten under det föregående året som skadan inträffade kommer från den idrott som utövas.

Du kan använda försäkringen så länge den är i kraft för de besvär som omfattas av försäkringen. Om försäkringen upphör kan ersättning inte längre lämnas.

Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader som ersätts på annat sätt enligt lag, konvention, författning, kollektivavtal, annan försäkring (exempelvis trafik- eller arbetsskadeförsäkring) eller från kommun, landsting eller staten.

Den försäkrade som vill ha ersättning för egna utlägg ska snarast, dock senast 6 månader efter att fordran uppstått, anmäla det till Länsförsäkringar för att inte riskera att gå miste om ersättning.

Länsförsäkringar ansvarar inte gentemot den försäkrade för den vård eller de medicinska råd som förmedlas genom försäkringen och tillhandahålls av vårdgivare inom ramen för försäkringen. Det innebär att eventuella anspråk med anledning av vård, medicinsk rådgivning, fastställande av diagnoser eller andra åtgärder som vidtagits av en vårdgivare ska framställas mot vårdgivaren. Detta gäller även de åtgärder som en samarbetspartner som utför sjukvårdsrådgivning för Länsförsäkringar räkning vidtar.

Månatlig sjukförsäkring

Ger en skattefri inkomstförstärkning efter 3 månaders arbetsoförmåga. Utbetalning sker vid arbetsoförmåga till minst 25 procent och pågår som längst under 48 månader med 90 dagars karens. Om du väljer lägsta belopp på denna försäkring räcker det att du är fullt arbetsför, vid större belopp behöver vi svar på några hälsofrågor.

Sjukersättning betalas ut när inkomstförlusten har sin grund i den arbetsoförmåga som beror av sjukdom eller olycksfall och som är godkänd av Försäkringskassan.

Att Försäkringskassan har beviljat den försäkrade sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller sjukersättning är en viktig, men inte en ensamt avgörande omständighet för Länsförsäkringars bedömning i ersättningsfrågan.

Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrifter.

Länsförsäkringar bedömer omfattningen av arbetsoförmågan utifrån den minskning av arbetsförmågan som kan anses vara orsakad av objektivt fastställbara symtom och funktionsnedsättningar. Vid denna bedömning beaktar Länsförsäkringar om den försäkrade kan förvärvsarbeta.

Länsförsäkringar anser inte att det föreligger arbetsoförmåga, om den försäkrade kan utföra något slag av
arbete som man kan begära av denne med hänsyn till ålder, tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd och bosättningsförhållanden.

Förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade under sjukperioden står under fortlöpande läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter samt följer de anvisningar som Länsförsäkringar ger efter samråd med läkare.

Begäran om utbetalning ska göras av den försäkrade. Tidppunkten för försäkringsfallet är när sjukperioden börjar.

Rätt till ersättning inträder när försäkrad blir minst 25 procent arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfallsskada efter en viss karenstid.

Fullständig arbetsoförmåga ger rätt till hela sjukförsäkringsbeloppet. Om arbetsoförmågan är partiell, dock lägst 25 procent, ger detta rätt till så stor del av sjukförsäkringsbeloppet som motsvarar graden av arbetsoförmåga.

Ersättningen betalas månadsvis i efterskott.

Sjukförsäkringsbeloppet samt den längsta tid som ersättning kan betalas ut framgår av försäkringsbeskedet

.

Ersättning betalas inte för karenstid. Karenstidens längd framgår av försäkringsbeskedet.

Vid beräkning av karenstiden avbryts inte karensen om den försäkrade är helt arbetsförmögen under perioder på högst 14 dagar. Sådana perioder då den försäkrade varit fullt arbetsför räknas dock inte in i karenstiden.

Karenstiden kan förkortas, både vid nya sjukfall och vid återinsjuknande, genom att den försäkrade i karenstiden får räkna in varje sjukperiod om minst 14 dagar som vid den aktuella sjukperiodens början helt eller delvis ligger inom de senaste tolv månaderna av försäkringstiden.

Under pågående ersättningstid tillämpas inte ny karenstid om den försäkrade är helt arbetsförmögen under perioder på högst 14 dagar. Sådana perioder då den försäkrade varit fullt arbetsför räknas dock inte in i ersättningstiden.

Om den försäkrade får ersättning från försäkringen och till följd av detta får högre inkomst såsom arbetsoförmögen än i fullt arbete, har Länsförsäkringar rätt att sätta ned försäkringsbeloppet så att överkompensation undviks. I detta fall återbetalas inte premie som svarar mot den överkompenserade delen.

Om sjukförsäkringen begränsas, anpassas premien till dess nya utformning från den tidpunkt då Länsförsäkringar underrättat försäkringstagaren om beslutet.

Om den försäkrade varit överkompenserad under utbetalningstiden kan Länsförsäkringar återkräva för mycket utbetald ersättning.

När rätten till ersättning upphört på grund av att ersättning sammanlagt betalats ut under den tid som anges i försäkringsbeskedet, kan försäkringen återigen tas i anspråk för ny sjukperiod. Förutsättningen är att den försäkrade varit fullt arbetsför under minst ett år med undantag för kortare sjukperioder än två veckor, räknat från den tidpunkt då den senaste sjukperioden upphörde.

Tidpunkten för försäkringsfallet är då diagnosen ställs.

Försäkringen omfattar följande sjukdomar

 • Malign tumörsjukdom, ICD C00-C97 och D00-D09, D37-D48
 • Benign hjärntumör, ICD D32-D33
 • Ulcerös kolit, ICD K51
 • Morbus Crohn, ICD K50
 • Addisons sjukdom, ICD E27.1
 • ALS, ICD G12.2
 • SLE, ICD M32
 • Parkinson, ICD G20
 • Sjukdom orsakad av blod- eller plasmatransfusion

Ersättning

Rätt till ersättning inträder så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av behörig läkare.

Sjukdomen blir aktuell den dag försämringen för första gången påvisas av läkare, psykolog eller på psykiatrisk mottagning.

En förutsättning för att ersättningen ska kunna lämnas är att sjukdomen blir aktuell under tid som ekonomisk hjälp varit gällande. Ersättning betalas endast en gång för en och samma sjukdom.

Inträffar dödsfall efter det att rätten inträtt till ekonomisk första hjälp betalas ersättning till dödsboet.

Försäkringsbeloppet vid ekonomisk första hjälp framgår av försäkringsbeskedet.

Med medicinsk invaliditet menas en för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion. Hänsyn tas endast till sådan nedsättning som objektivt kan fastställas. Hänsyn tas inte till om möjligheten att utöva ett visst yrke eller fritidsintresse har nedsatts.

Tidpunkten för försäkringsfallet är då diagnosen ställs.

Försäkringen omfattar följande sjukdomar och tillstånd

 • Amputation eller total obrukbarhet av armar
 • Amputation eller total obrukbarhet av ben
 • Förlust av syn på ett öga
 • Blindhet
 • Ensidig total dövhet
 • Total dövhet
 • Förlust av lukt eller smak
 • Hjärtsjukdomar
 • Stroke (blodproppar och blödningar i hjärnan), som ger bestående neurologisk skada
 • Förlust av njure och njursjukdom som kräver dialys eller njurtransplantation
 • Skador på ryggmärgen medförande förlamningar
 • Diabetes typ 1 (insulinbehandlad diabetes)
 • Förlust av lunga
 • Multipel Skleros (MS)
 • Celiaki
 • Bestående besvär till följd av svår bristning vid förlossning (grad III-IV) 

Ersättning

Rätt till invaliditetsersättning på grund av medicinsk invaliditet uppkommer när sådan invaliditet inträtt, dock tidigast ett år efter det att sjukdomen blivit aktuell. Sjukdomen blir aktuell den dag försämringen första gången påvisas av läkare, psykolog eller på psykiatrisk mottagning. Medicinsk invaliditet anses vid sjukdom inträda tidigast, när sjukdomstillståndet övergått i ett stationärt, inte livshotande tillstånd. En förutsättning för att ersättning ska kunna lämnas är att sjukdomen blivit aktuell under tid som Sjukkapitalförsäkring varit gällande. Sjukdomar med medicinskt samband räknas som ett och samma sjukdomsfall.

Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt medicinskt tabellverk som var fastställt av Försäkringsförbundet gällande vid skadetillfället.

Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker oberoende av i vilken grad den försäkrades arbetsförmåga har blivit nedsatt.

Var funktionsförmågan redan tidigare nedsatt i skadad kroppsdel frånräknas motsvarande medicinska invaliditetsgrad. Kan funktionsförmågan förbättras genom användning av protes, bestäms invaliditetsgraden med beaktande även av protesfunktionen. Den totala invaliditetsgraden begränsas till 100 procent på grund av samma sjukdom.

Om sjukdom, efter det att sjukdomen blivit aktuell, medför att den försäkrades kroppsfunktion väsentligt försämras efter att slutreglering har skett, har den försäkrade rätt att återkomma och få invaliditetsgraden prövad på nytt. Omprövning medges inte sedan mer än 10 årförflutit från det att sjukdomen blivit aktuell.

Invaliditetsersättningens storlek

Försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet framgår av försäkringsbeskedet.

Försäkringsbeloppet minskas från och med det år den försäkrade fyller 56 år med 5 procentenheter per år till lägst 50 procent.

Ersättning vid medicinsk invaliditet betalas ut med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden.

Bedöms den medicinska invaliditetsgraden till 75 procent eller högre lämnas ersättning med hela försäkringsbeloppet.

Samordning med ersättning för ekonomisk invaliditet

Om hela försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet betalats ut bortfaller rätten till ersättning för ekonomisk invaliditet, för den skadan.

Utbetalning av invaliditetsersättning

Slutreglering av skadan görs när den medicinska invaliditeten är fastställd. Dessförinnan kan förskott på nvaliditetsersättningen betalas ut. Förskottet ska svara mot den lägst förväntade medicinska invaliditeten. Sådant förskott, uttryckt i kronor, avräknas från den ersättning som betalas ut när invaliditetsgraden har fastställts.

Avlider den försäkrade innan rätt till invaliditetsersättning har inträtt utbetalas ingen invaliditetsersättning. Vid dödsfall innan slutreglering skett utbetalas det belopp som svarar mot den säkerställda definitiva invaliditetsgraden vid dödsfallet. Utbetalning sker då till dödsboet. Ersättning lämnas inte om dödsfallet inträffar inom tolv månader från skadedagen

Med ekonomisk invaliditet menas en bestående nedsättning v arbetsförmågan till följd av sjukdom eller olycksfall. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när yrkesinriktad rehabilitering inte längre är möjligt.

Länsförsäkringar beslutar i varje enskilt fall om utbetalning av ekonomisk invaliditet. Att försäkringskassan har beviljat den försäkrade sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller sjukersättning är inte en avgörande omständighet för Länsförsäkringars bedömning i ersättningsfrågan.

Begäran om utbetalning ska göras av den försäkrade.

Tidpunkten för försäkringsfallet är då rätten till ersättning inträder.

Ersättning

Rätt till utbetalning av ekonomisk invaliditet har försäkrad som varit minst 50 procent arbetsoförmögen i minst tre år på grund av sjukdom eller olycksfallsskada.

Period av arbetsoförmåga anses avbruten om den försäkrade är arbetsför till mer än 50 procent under en sammanhängande arbetsperiod av mer än 30 dagar under pågående sjukskrivningsperiod.

Invaliditetsersättningens storlek

Försäkringsbeloppet vid fullständig ekonomisk invaliditet framgår av försäkringsbeskedet.

Bedöms den ekonomiska invaliditetsgraden till 50 procent eller högre lämnas ersättning med hela försäkringsbeloppet.

Försäkringsbeloppet minskas från och med det år den försäkrade fyller 46 år med 5 procentenheter per år till lägst 25 procent, eller från och med det år den försäkrade fyller 56 år med 5 procentenheter per år till lägst 50 procent. Det försäkringsbelopp som gäller för dig framgår av försäkringsbeskedet.

Övergångsbestämmelse: För försäkrad som vid årsförfallodagen får försäkringsbeloppet minskat från 46 år, istället för 56 år, gäller följande. Vid försäkringsfall som inträffar inom 6 månader från
årsförfallodagen, minskas försäkringsbeloppet från 56 års ålder

.

Samordning vid utbetalning för medicinsk invaliditet

Om ersättning för ekonomisk invaliditet betalats ut bortfaller rätten till medicinsk invaliditet, för den skadan.

Utbetalning av invaliditetsersättning

Försäkrad som fått ersättning som motsvarar helt nedsatt arbetsoförmåga kan inte få ytterligare sjukkapital från denna försäkring.

Sample DescriptionFörsäkringen betalar ut ersättning i form av ett engångsbelopp vid vissa diagnoser.

Diagnosen ska ha ställts av behörig läkare under försäkringstiden.

Tidpunkten för försäkringsfallet är när diagnosen ställs.

De angivna ICD-koderna refererar till den internationella 20 förteckningen över sjukdomar och hälsoproblem ICD-10 utgiven av Världshälsoorganisationen, med svensk version utgiven av Socialstyrelsen.

 • Malign (elakartad) tumör, ICD C00-C97. Utgörs av olika cancerdiagnoser, inklusive leukemi. Försäkringen ersätter hudcancer under förutsättning att den klassats som malignt melanom med en tjocklek på över 0,5 mm. Försäkringen ersätter inte förstadium till cancer (icke invasiv cancer in situ), samt sekundär cancer (metastaser).
 • Benign (godartad) tumör i hjärna och nervsystem, ICD D32-D33, D35:2. Utgörs av olika tumördiagnoser i hjärna och nervsystem. Dessa tumörer har inte förmåga att sprida sig.
 • Stroke, ICD I60-I63. Utgörs av tromboser och embolier (blodproppar) och blodkärlsbristningar i hjärnan. Transitorisk Ischemisk Attack (TIA) och Reversibel Ischemisk Neurologisk Deficit (RIND) omfattas inte av försäkringen.
 • Akut hjärtinfarkt, ICD I21. Utgörs av en permanent skada på hjärtmuskeln till följd av otillräcklig blodoch syretillförsel. I samband med hjärtinfarkten ska den försäkrade ha varit inlagd på sjukhus.
 • Morbus Crohn, ICD K50. Utgörs av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom i hela eller delar av magtarmkanalen.
 • Ulcerös kolit, ICD K51. Utgörs av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom koncentrerad till tjocktarmen.
 • Diabetes mellitus typ 1, ICD E1. Utgörs av insulinbehandlad diabetes.
 • Multipel skleros (MS), och andra myelinförstörande sjukdomar, ICD G35-G37. Utgörs av kroniska och fortskridande sjukdomar som ger neurologiska skador.
 • ALS (Amytrofisk lateralskleros), ICD G12.2. Utgörs av kronisk och fortskridande sjukdom som leder till förlamning.
 • SLE (Systemisk lupus erythematosus) ICD M32. Utgörs av kronisk reumatisk sjukdom som kan drabba flera av kroppens organ.
 • Parkinsons sjukdom, ICD G20. Utgörs av kronisk och fortskridande sjukdom som påverkar den motoriska funktionen.
 • Njursvikt, ICD N18. Sjukdomen ska kräva dialys.
 • Hjärtsjukdom som kräver byte av kranskärl. Sjukdomen ska kräva operation med byte av minst ett av hjärtats kranskärl (bypass-operation). Den försäkrade ska vara uppsatt på väntelista för operation.
 • Hjärtsjukdom som kräver byte av klaffar. Sjukdomen ska kräva operation med byte av minst en av hjärtats klaffar. Den försäkrade ska vara uppsatt på väntelista för operation.
 • Sjukdom som kräver organtransplantation. Sjukdomen ska kräva transplantation av hjärta, lever, njure, lunga, benmärg, eller bukspottskörtel. Den försäkrade ska vara uppsatt på väntelista för operation. Sjukdomen ska inte vara orsakad av alkohol- eller annat missbruk.

Ersättning lämnas inte för njurtransplantation om ersättning redan har lämnats för njursvikt, eller för  hjärttransplantation om ersättning redan har lämnats för hjärtsjukdom som krävt byte av kranskärl eller byte av klaffar

Rätt till ersättning inträder 30 dagar räknat från det datum då diagnosen fastställdes. En förutsättning är att den försäkrade lever när 30 dagar uppnåtts. Om den försäkrade har rätt till ersättning, men avlider innan utbetalning har skett, sker utbetalning till dödsboet.

Ersättning kan betalas ut för tre olika diagnoser med egna ICD-koder

Olycksfallsförsäkring

Den viktigaste delen i olycksfallsförsäkringen är ersättning vid invaliditet. Olycksfallsförsäkringen täcker också läke-, rese-, tandskade och merkostnader. Ersättning kan även lämnas för sveda och värk, rehabilitering samt vid dödsfall till följd av olycksfall. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt – d v s under fritid och arbetstid. Försäkring kan även tecknas för make/sambo/registrerad partner. För anslutning till denna försäkring krävs att du är fullt arbetsför.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada.

Med olycksfallsskada menas:

 • En kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse.
 • Olycksfallsskadan ska ha krävt läkarbehandling.
 • Hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av fästingbett ersätts som olycksfallsskada.
 • Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. Sådan kroppsskada anses ha inträffat den dag den visar sig.

Med olycksfallsskada menas inte:

 • Kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse, förslitningsskada eller åldersförändringar. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning. Som olycksfallsskada ersätts inte skada som uppkommit genom vridvåld om inte vridvåldet är orsakat genom en direkt yttre händelse (avser inte vridvåld mot knä).
 • Skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterie, virus eller annat smittämne (avser inte smitta på grund av fästingbett).
 • Kroppsskada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte orsakats av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring.
 • Sådant tillstånd som även om det konstaterades efter en olycksfallsskada enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallsskadan utan på sjukdom, åldersförändring, lyte eller sjukliga förändringar.

Försäkringen lämnar inte ersättning för försämringar av hälsotillståndet som beror på kroppsfel som redan fanns vid olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan.

Försäkringen lämnar ersättning i form av ett engångsbelopp som avser att täcka kostnader i samband med vård och behandling, och som även utgör ersättning för den tid den försäkrade är i behandling under läkningstiden.

Ersättningen beräknas utifrån behandlings- och läkningstiden för den kroppsskada som uppstått vid  olycksfallstillfället, enligt Länsförsäkringars vid utbetalningstillfället gällande tabell. Ersättningen uppgår till 3 procent av prisbasbeloppet per vecka, och lämnas för högst 26 veckor.

Om en olycksfallsskada omfattar flera kroppsskador lämnas ersättning för den kroppsskada som lett till längst behandlings- och läkningstid.

Om olika kroppskador inträffar vid olika tidpunkter och där läknings- och behandlingstiderna överlappar varandra, lämnas under den överlappande tiden endast en ersättning.

Ersättning för behandlings- och läkningstid lämnas inte för tid som infaller efter dödsfall.

Ersättning för behandlings- och läkningstid lämnas inte för tandskador.

Ersättning lämnas för skäliga och nödvändiga kostnader för behandling som utförts av tandläkare till följd av olycksfallsskada.

Kostnader ersätts i längst fem år från tidpunkten för olycksfallet.

Vid tandbehandling lämnar försäkringen ersättning för behandling som omfattas av statligt tandvårdsstöd.

För tandvård hos tandläkare som inte är ansluten till Försäkringskassan kan försäkringen lämna ersättning för avgift som den försäkrade skulle ha haft om tandläkaren varit ansluten till Försäkringskassan.

Skada vid tuggning eller bitning ersätts inte.

Behandling och arvode ska godkännas av Länsförsäkringar i förväg. För nödvändig akutbehandling ersätts kostnad även om Länsförsäkringar inte hunnit lämna godkännande.

Den försäkrade ska utan dröjsmål söka tandläkare och anmäla skadan till Länsförsäkringar.

Om det redan vid skadetillfället förelåg ett tandbehandlingsbehov vad avser de skadade tänderna, äger Länsförsäkringar rätt att i skälig omfattning delvis eller helt nedsätta ersättningens storlek.

Implantatbehandling kan ersättas inom ramen för utbyte av ersättningsberättigat tandvårdsstöd.

Måste slutbehandling skjutas upp till senare tidpunkt på grund av den försäkrades ålder, får den försäkrade även ersättning för den uppskjutna behandlingen, under följande försutsättning: Länsförsäkringar ska ha godkänt den uppskjutna behandlingen innan den försäkrade fyllt 25 år, dock längst till den försäkrade fyller 30 år.

Har försäkringen lämnat ersättning för en slutbehandling av tandskadan lämnar försäkringen inte ytterligare ersättning.

Om olycksfallsskada krävt läkar- eller tandläkarbehandling, ersätts i samband med olycksfallsskadan skadade personliga kläder, glasögon, kontaktlinser, hjälm, hörapparat och andra vid olycksfallsskadan burna handikapphjälpmedel. Med personliga kläder avses inte klädsel eller annan utrustning som är särskilt anpassad för idrottslig verksamhet, exempelvis motorsport, ridning, utförsåkning och liknande.

Om skadat föremål går att reparera lämnas ersättning för reparationskostnaden.

Vid värdering används nedanstående värderingstabell. Tabellen visar ersättning i procent av nypriset beroende av föremålets ålder.

Ålder 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5
Procent 100 80 65 50 35 20

Ersättning lämnas med högst det belopp som anges i försäkringsbeskedet.

Om olycksfallsskada krävt läkar- eller tandläkarbehandling, ersätts oundvikliga personliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under den akuta sjuktiden. Det är bara merkostnader som den försäkrade drabbas av i egenskap av privatperson som kan ersättas. Merkostnader i näringsverksamhet ersätts aldrig.

Ersättning lämnas även för merkostnader för resor mellan hemmet och skola eller arbete, om särskilt transportmedel måste anlitas för att den försäkrade ska kunna utföra sitt ordinarie yrkesarbete, skolutbildning eller arbetsmarknadsutbildning. Merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats ska i första hand ersättas av arbetsgivare eller Försäkringskassan. Resekostnader ersätts för det billigaste, vanligen förekommande färdsätt som med hänsyn till den försäkrades tillstånd kunnat användas och som tillstyrkts av läkare.

Ersättning lämnas med högst det belopp som anges i försäkringsbeskedet. Endast kostnader som uppstått inom Norden ersätts.

Utöver invaliditetsersättning betalas ersättning för specialanpassade handikapphjälpmedel som läkare har föreskrivit som medicinskt nödvändiga för att lindra invaliditetstillståndet. Ersättning lämnas endast för av Länsförsäkringar på förhand godkända kostnader.

Kostnader ersätts i längst fem år från tidpunkten för olycksfallet, även om invaliditetsersättning redan har
utbetalats.

Ersättning lämnas inte för:

 • hjälpmedel som är avsedda för sport, hobby eller specialintresse
 • kostnader som avser den försäkrades näringsverksamhet.

Ersättning lämnas med högst det belopp som anges i försäkringsbeskedet. Endast kostnader som uppstått inom Norden ersätts.

Försäkringen omfattar psykologbehandlingar samt resekostnader i samband med sådan behandling, för försäkrad som drabbats av ett traumatiskt tillstånd. Har den försäkrade på grund av händelse som inträffat under tid som försäkringen varit i kraft drabbats av:

 • ersättningsbar olycksfallsskada
 • nära anhörigs (make/maka, sambo eller barns) död
 • överfall, hot, rån eller våldtäkt som polisanmälts

ersätter försäkringen maximalt tio behandlingar hos legitimerad psykolog/psykoterapeut i högst ett år efter
att behandlingen inletts. Remiss krävs från läkare och behandlingen ska godkännas av Länsförsäkringar i förväg.

Ersättning lämnas med högst det belopp som anges i försäkringsbeskedet. Endast kostnader som uppstått inom Norden ersätts.

Rätt till ersättning inträder först efter avslutad behandling och sedan ärr eller kosmetisk defekt bedömts bara kvarstående för framtiden, dock tidigast ett år efter det att olycksfallsskadan inträffade. En förutsättning för ersättning är att skadan krävt läkarbehandling.

Ersättningens storlek bestäms enligt Länsförsäkringars vid utbetalningstillfället gällande tabell.

Vid bedömning av invaliditetsgraden skiljer man mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Med medicinsk invaliditet menas en för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion. Hänsyn tas endast till sådan nedsättning som objektivt kan fastställas. Hänsyn tas inte till om möjlighet att utöva ett visst yrke eller fritidsintresse har nedsatts. Nedsättningen ska vara orsakad av olycksfallsskada. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, förlust av sinnesfunktion eller inre organ.

Ekonomisk invaliditet är en bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga till följd av olycksfallsskadan.
Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när yrkesinriktad rehabilitering inte längre är möjlig.

Ersättning vid medicinsk invaliditet

Rätt till invaliditetsersättning på grund av medicinsk invaliditet uppkommer när sådan invaliditet inträtt, dock tidigast ett år från tidpunkten för olycksfallet.

Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt medicinskt tabellverk, fastställt av Svensk Försäkring gällande vid skadetillfället.

Var funktionsförmågan redan tidigare nedsatt i skadad kroppsdel frånräknas motsvarande medicinska invaliditetsgrad. Kan funktionsförmågan förbättras genom användning av protes, bestäms invaliditetsgraden med beaktande även av protesfunktionen. Den totala invaliditetsgraden begränsas till 100 procent på grund av olycksfallsskada.

Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker oberoende av i vilken grad den försäkrades arbetsförmåga har blivit nedsatt.

Medicinsk invaliditet för tandförlust och tandskada ersätts inte.

Ersättning vid ekonomisk invaliditet

Rätt till invaliditetsersättning på grund av ekonomisk invaliditet uppkommer när sådan invaliditet inträtt, dock tidigast två år från tidpunkten för olycksfallet.

Bestämningen av invaliditetsgraden sker med ledning av den förlust av arbetsförmågan som olycksfallsskadan medfört. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats. En förutsättning för att rätten till ersättning för ekonomisk
invaliditet ska prövas är att den framtida arbetsoförmågan bedöms vara bestående nedsatt med minst 50 procent.

Olycksfallsskadan ska dessutom ha medfört medicinsk invaliditet innan den ekonomiska invaliditeten har inträtt och inom tre år från skadedagen.

Om den försäkrade vid skadetillfället tog emot tidsbegränsad partiell sjukersättning, partiell sjukersättning, partiell aktivitetsersättning eller annan motsvarande ersättning enligt lag om allmän försäkring på grund av bestående arbetsoförmåga, lämnas högst så stor ekonomisk invaliditetsersättning som svarar mot förlusten av restarbetsförmågan.

Om den försäkrade vid skadetillfället tog emot tidsbegränsad hel sjukersättning, hel sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller annan motsvarande ersättning enligt lag om allmän försäkring på grund av bestående hel arbetsoförmåga, lämnas ingen ersättning för ekonomisk
invaliditet.

För försäkrad som fyllt 60 år lämnas inte ersättning för ekonomisk invaliditet.

Inträder den bestående arbetsoförmågan från och med fyllda 60 år eller senare, lämnas ersättning för ekonomisk invaliditet bara om den medicinska invaliditetsgraden – till följd av olycksfalls-skadan – är minst 50 procent. Motsvarande gäller också om den försäkrade före 60 års ålder varit bestående arbetsoförmögen till viss del och efter fyllda 60 år blivit bestående helt arbetsoförmögen.

Att Försäkringskassan har beviljat den försäkrade sjukersättning är en viktig, men inte en ensamt avgörande omständighet för Länsförsäkringars bedömning i ersättningsfrågan.

Invaliditetsersättningens storlek

Försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet är det belopp som framgår av försäkringsbeskedet.

Försäkringsbeloppet minskas med 5 procentenheter per år från och med det försäkringsår den försäkrade fyller 56 år, men aldrig till lägre än 25 procent.

Ersättning betalas ut med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden. Vid olycksfallsskada som medför ekonomisk invaliditet utbetalas istället ersättning beräknad efter den medicinska invaliditetsgraden om det leder till högre utbetalning.

Vid olycksfallsskada som medför både medicinsk och ekonomisk invaliditet utbetalas ersättning för den invaliditet som ger den högsta ersättningen. Ersättning kan inte lämnas både för medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Utbetalning av invaliditetsersättning

Slutreglering av skadan görs när den medicinska eller i förekommande fall den ekonomiska invaliditeten är fastställd. Dessförinnan kan förskott på invaliditetsersättningen betalas ut. Förskottet ska svara mot den lägst förväntade medicinska invaliditeten. Sådant förskott,
uttryckt i kronor, avräknas från den ersättning som betalas ut när invaliditetsgraden har fastställts.

Avlider den försäkrade innan rätt till invaliditetsersättning har inträtt utbetalas ingen invaliditetsersättning. Vid dödsfall innan slutreglering skett utbetalas det belopp som svarar mot den säkerställda definitiva invaliditetsgraden vid dödsfallet. Utbetalning sker då till dödsboet.

Ersättning lämnas inte om dödsfallet inträffar inom tolv månader från skadedagen.

Omprövning av invaliditet

Om olycksfallsskadan medför att den försäkrades kroppsfunktion väsentligt försämras eller att den försäkrade förlorar ytterligare arbetsförmåga efter det att slutreglering skett, har den försäkrade rätt att återkomma och få invaliditetsgraden prövad på nytt.

Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan orsakar den försäkrades död inom tre år från olycksfallet. Utbetalning sker till den försäkrades dödsbo.

Försäkringsbeloppet vid dödsfall framgår av försäkringsbeskedet.

Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader som ersätts på annat sätt enligt lag, konvention, författning, kollektivavtal, annan försäkring (exempelvis trafik- eller arbetsskadeförsäkring) eller från kommun, landsting eller staten

Försäkringen gäller inte för ekonomisk invaliditet när den försäkrade är bosatt och folkbokförd utanför Norden vid försäkringsfallet, oavsett var skadan inträffat.

Barnförsäkring

Omfattar invaliditetsersättning både på grund av sjukdom eller olycksfall. Vid olycksfallsskada ingår också kostnadsersättningar. Försäkringen gäller oavsett antal barn t o m det år barnen fyller 25 år.

Barnförsäkring kan tecknas av gruppmedlem. Det krävs att gruppmedlemmen omfattas av gruppförsäkring.

Gruppmedlems samtliga arvsberättigade barn i första led är försäkrade från födseln. Gruppmedlems makes/sambos arvsberättigade barn i första led är försäkrade från födseln under förutsättning att barnen är folkbokförda på samma adress som gruppmedlemmen.

Försäkringen gäller längst till och med utgången av den försäkringsperiod varunder barnet fyller 25 år. Upphör gruppmedlems gruppförsäkring dessförinnan, upphör också barnets försäkring att gälla.

Denna försäkring gäller vid olycksfallskada eller sjukdom som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen gäller dygnet runt.

Utländskt barn som gruppmedlem avser att adoptera är försäkrat så snart detta kommit till Sverige, förutsatt att medgivande enligt socialtjänstlagen föreligger. Kommer adoptionen inte till stånd, upphör försäkringen när barnet lämnar Sverige.

Förutsättning för att ersättning ska kunna lämnas vid olycksfallsskada är att olycksfallsskadan inträffar under tid då försäkringsavtalet är gällande. För att ersättning ska kunna lämnas vid sjukdom krävs att sjukdomen blir aktuell under tid då försäkringen är gällande och de allmänna inskränkningarna inte är tillämpliga

Med olycksfallsskada menas:

 • Kroppsskada som drabbar barnet (den försäkrade) ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Olycksfallsskadan ska ha krävt läkarbehandling.
 • Hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av fästingbett ersätts som olycksfallsskada.
 • Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. Sådan kroppsskada anses ha inträffat den dag den visar sig.

Med olycksfallsskada menas inte:

 • Kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse, förslitningsskada eller åldersförändringar. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning. Som olycksfallsskada ersätts inte skada som uppkommit genom vridvåld, om inte vridvåldet är orsakat genom en direkt yttre händelse (avser inte vridvåld mot knä).
 • Skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterie, virus eller annat smittämne (avser inte smitta på grund av fästingbett).
 • Skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte orsakats av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring.
 • Sådant tillstånd som även om det konstaterats efter en olycksfallsskada enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallsskadan utan på sjukdom, ålderförändringar, lyte eller sjukliga förändringar

Vid sådana omständigheter som ovan angivits föreligger därför inte rätt till ersättning från de ersättningsmoment i försäkringen som enbart lämnar ersättning för olycksfallsskad

Med sjukdom menas:

 • En sådan försämring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som olycksfallsskada enligt ovan.
 • Att den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga påvisbart försämrats på grund av sjukdom. Sjukdomen blir aktuell den dag försämringen första gången påvisas av läkare, psykolog eller på psykiatrisk mottagning. Sjukdomar med medicinskt samband räknas som ett och samma sjukdomsfall. Isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift jämställs med sjukdom.

Med sjukdom menas inte:

 • Frivilligt orsakad kroppsskada.
 • Sådan försämring av hälsotillståndet som enligt medicinsk erfarenhet beror på missbruk av alkohol, narkotiska medel, andra berusningsmedel, sömnmedel eller andra läkemedel.
 • Brytningsfel eller skelning som inte orsakats av sjukdom.
 • Kortvuxenhet.
 • Kosmetisk operation som utförs av annan vårdgivare än den landstings – kommunala vårdgivaren. Inte heller för följder av sådan kosmetisk operation oavsett vilken vårdgivare som utför operationen.

Försäkringen lämnar ersättning för skäliga och nödvändiga kostnader.

Läke-, tandskade- och resekostnader ersätts i längst fem år från tidpunkten för olycksfallet. Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning utbetalats.

Kostnader ska styrkas med originalkvitton eller med intyg om utbetald ersättning från vårdgivare/landsting.

Ersättning för kostnader vid olycksfall utomlands beräknas som om skadan behandlats i Sverige.

Ersättning lämnas inte för löpande eller återkommande kostnader för kläder och kost eller för kostnader för hälso- och behandlingsresor, även om syftet är att lindra besvär.

Har skadan inträffat i eller på väg till/från arbete ska anmälan alltid göras till Försäkringskassan och om trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA finns, även till AFA

Ersättning lämnas för läkarvård, samt för annan behandling och hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning.

Ersättning lämnas endast när vård eller behandling ges inom den offentliga vården eller av läkare eller annan som är uppförd på förteckning upprättad av Försäkringskassan eller som har vårdavtal med sjukvårdshuvudman.

Ersättning lämnas upp till sjukvårdshuvudmans högkostnadsskydd.

Ersättning lämnas för kostnader för behandling som utförts av tandläkare till följd av olycksfallsskada. För tandbehandling lämnar försäkringen ersättning för behandling som omfattas av statligt tandvårdsstöd.

För tandvård hos tandläkare som inte är ansluten till Försäkringskassan kan försäkringen lämna ersättning för kostnader den försäkrade skulle ha haft om tandläkare varit ansluten till Försäkringskassan.

Skada till följd av tuggning eller bitning ersätts inte.

Behandling och arvode ska godkännas av Länsförsäkringar i förväg. För nödvändig akutbehandling ersätts dock kostnad även om Länsförsäkringars godkännande inte hunnit lämnas.

Den försäkrade ska utan dröjsmål söka tandläkare och anmäla skadan till Länsförsäkringar.

Om det redan vid skadetillfället förelåg ett tandbehandlingsbehov vad avser de skadade tänderna, äger Länsförsäkringar rätt att i skälig omfattning delvis eller helt nedsätta ersättningens storlek.

Implantatbehandling kan ersättas inom ramen för utbyte av ersättningsberättigade tandvårdsstöd.

Måste slutbehandling på grund av den försäkrades ålder uppskjutas till senare tidpunkt ersätts även kostnader för den uppskjutna behandlingen under förutsättning att Länsförsäkringar godkänt denna och att behandlingen genomförs före fyllda 25 år.

Har försäkringen lämnat ersättning för slutbehandling av tandskadan lämnas ingen ytterligare ersättning. Ersättning kan lämnas om försämring inträtt som inte var förutsägbar vid slutbehandlingen och beror på olycksfallsskadan

Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och behandling som läkare föreskrivit för skadans läkning.

Resekostnader för vård och behandling ersätts med högst den egenavgift som tillämpas inom hemlandstinget.

Måste särskilt transportmedel anlitas för att den försäkrade ska kunna utföra ordinarie yrkesarbete, skolutbildning eller arbetsmarknadsutbildning, lämnas ersättning för merkostnader för resor mellan fast bostad och arbetsplatsen eller skolan. Merkostnader för resor mellan bostad och ordinarie arbetsplats ska i första hand ersättas av arbetsgivare eller Försäkringskassan.

Resekostnader ersätts för det billigaste, vanligen förekommande färdsätt som med hänsyn till den försäkrades tillstånd kunnat användas och som tillstyrkts av läkare.

Om olycksfallsskada krävt läkar- eller tandläkarbehandling, ersätts i samband med olycksfallsskadan skadade personliga kläder, glasögon, kontaktlinser, hjälm, hör-apparat och andra vid olycksfallsskadan burna handikapphjälpmedel.</p<

Med personliga kläder avses inte klädsel eller annan utrustning som är särskilt anpassad för idrottslig verksamhet, exempelvis motorsport, ridning, utförsåkning och liknande.

Om skadat föremål går att reparera lämnas ersättning för reparationskostnaden.

Vid värdering används nedanstående värderingstabell. Tabellen visar ersättning i procent av nypriset beroende av föremålets ålder.

Ålder 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5
Procent 100 80 65 50 35 20

Ersättning lämnas med högst det belopp som anges i försäkringsbeskedet.

Om olycksfallsskada krävt läkar- eller tandläkarbehandling, ersätts oundvikliga personliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under den akuta sjukdomstiden.

Det är bara merkostnader som den försäkrade drabbas av i egenskap av privatperson som kan ersättas. Merkostnader i näringsverksamhet ersätts aldrig.

Ersättning lämnas med högst det belopp som anges i försäkringsbeskedet.

Om olycksfallsskada medför behov av rehabilitering eller särskilda hjälpmedel under försäkringstiden, lämnas ersättning för kostnader härför. Kostnaderna ska ha uppkommit efter den akuta behandlingstiden och på förhand godkänts av Länsförsäkringar. Med rehabilitering menas sådan vård, behandling, träning och omskolning som kan behövas för att den försäkrade ska återfå bästa möjliga funktionsförmåga och kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Behandling som syftar till att upprätthålla funktionsförmåga som förvärvats efter
olycksfallet (underhållsbehandling) är inte rehabilitering. Rehabilitering ska vara tidsbegränsad.

Ersättning kan lämnas för kostnader för

 • vård och behandling som behandlande läkare remitterat den försäkrade till. Länsförsäkringar ska ta del av remissen innan behandlingen påbörjas.
 • arbetsprövning, arbetsträning och omskolning.
 • hjälpmedel avsedda att öka rörelseförmågan och minska en eventuell framtida invaliditet. Har försäkringen lämnat ersättning för en funktionsinskränkning, medicinsk eller ekonomisk invaliditet, kan försäkringen inte samtidigt lämna ersättning för ett hjälpmedel som ska lindra den redan ersatta funktionsinskränkningen. Kostnad för standardhöjning ersätts inte.

Ersättning lämnas med högst det belopp som anges i försäkringsbeskedet.

Ersättning lämnas inte

 • om behovet av rehabilitering uppstått genom olycksfall i arbetet.
 • vid omskolning för kostnader som uppkommer på grund av kompetensnivåhöjande utbildning.

Om sjukdomen eller olycksfallsskadan medför att den försäkrade måste läggas in på sjukhus i Norden under minst tre dagar i följd, lämnas ersättning från och med inskrivningsdagen.

Ersättningsbeloppet framgår av försäkringsbeskedet.

Ersättning lämnas i längst 90 dagar för samma olycksfallsskada eller sjukdomsfall. Sjukdomar med medicinskt samband räknas som ett och samma sjukdomsfall.

Ersättningen avser kostnader i samband med vården, till exempel den del av sjukvårdens debitering som inte motsvarar inbesparade levnadskostnader samt för tidningar, böcker, frukt, besökandes resor, barnpassning och andra kostnader i samband med sjukhusvistelsen.

Ersättning lämnas inte för tid då den försäkrade har permission från sjukhus som svarar längre än ett dygn.

Ersättning för sjukhusvistelse lämnas inom 3 år från det att olycksfallsskadan inträffade eller vid sjukdom inom 3 år från att sjukdomen blev aktuell. Upp till 18 års ålder utbetalas ersättningen till vårdnadshavare där den försäkrade är folkbokförd. Från och med 18 års ålder utbetalas ersättning till den försäkrade

Om den försäkrade före juli månad det år den försäkrade fyller 19 år, drabbas av sjukdom eller olycksfallsskada som medför att den försäkrades vårdnadshavare blir berättigad till vårdbidrag enligt lagen om allmän försäkring, lämnas ersättning för kostnadsbidrag.

Ersättningsbeloppet framgår av försäkringsbeskedet.

Ersättning lämnas inte om vårdbidraget endast omfattar merkostnader eller för den tid då ferievårdsbidrag är beviljat. Tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjukt barn kan jämställas med vårdbidrag under förutsättning att förälderns vårdbehov är styrkt under minst 6 månader i följd.

 • Vid helt vårdbidrag lämnas 1 kostnadsbidrag.
 • Vid 75 procents vårdbidrag lämnas 75 procents kostnadsbidrag.
 • Vid 50 procents vårdbidrag lämnas 50 procents kostnadsbidrag.
 • Vid 25 procents vårdbidrag lämnas 25 procents kostnadsbidrag

Rätten till kostnadsbidrag kvarstår så länge den försäkrades vårdnadshavare är berättigad till vårdbidrag enligt lagen om allmän försäkring. Normalt bestäms kostnadsbidraget vid ersättningsårets början och utbetalas månadsvis i efterskott med en tolftedel varje gång. Om rätten till kostnadsbidrag upphör under ett ersättningsår utbetalas inget kostnadsbidrag för den del av ersättningsåret som återstår. Helt kostnadsbidrag är en tolftedel per månad av prisbasbeloppet för januari det kalenderår bidraget avser.

Om vårdbidraget innefattar den försäkrade och även fler i Länsförsäkringar försäkrade barn, kan ersättning
enligt detta moment från samtliga försäkringar tillsammans aldrig överstiga ett kostnadsbidrag.

Om vårdbidraget innefattar fler barn än den försäkrade, bestäms kostnadsbidragets storlek för den försäkrade av Länsförsäkringar.

Avlider den försäkrade upphör kostnadsbidraget från det månadsskifte som närmast följer dödsfallet. Utbetalning av kostnadsbidrag görs till den vårdnadshavare som fått vårdbidrag från Försäkringskassan.

Rätt till ersättning föreligger först efter avslutad behandling och sedan ärr eller kosmetisk defekt bedömts vara kvarstående för framtiden, dock tidigast två år efter det olycksfallet inträffat eller sjukdomen blev aktuell.

En förutsättning för ersättning är att skadan krävt läkar- eller tandläkarbehandling.

Ersättningens storlek bestäms enligt Länsförsäkringars vid utbetalningstillfället gällande tabell.

All eller viss del tillkommande ärr eller kosmetisk defekt som inträffar efter fyllda 30 år omfattas inte av försäkringen.

Med invaliditet menas en bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion, eller att den försäkrades arbetsförmåga för framtiden minskats med minst 50 procent till följd av olycksfallsskada eller sjukdom.

Vid bedömning av invaliditetsgraden skiljer man mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Allmänt om medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet är en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt medicinskt tabellverk som var fastställt av Försäkringsförbundet gällande vid skadetillfället.

Medicinsk invaliditet för tandförlust och tandskada ersätts inte.

Allmänt om ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet är den bestående nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga till följd av sjukdomen eller olycksfallsskadan. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats. En förutsättning för rätten till ersättning för ekonomisk invaliditet ska prövas är att den framtida arbetsförmågan bedöms vara bestående nedsatt med minst 50 procent.

Med arbetsoförmåga menas av olycksfallsskada eller sjukdom föranledd förlust av arbetsförmåga eller nedsättning av denna med minst hälften. Till grund för bedömning av arbetsoförmåga läggs endast sådana symtom
och funktionsnedsättningar som objektivt kan fastställas.

Ersättning vid medicinsk invaliditet

Rätt till invaliditetsersättning på grund av medicinsk invaliditet uppkommer när sådan invaliditet inträtt, dock tidigast ett år efter det att olycksfallsskadan inträffat eller sjukdomen blir aktuell.

Medicinsk invaliditet anses vid sjukdom inträda tidigast, när sjukdomstillståndet övergått i ett stationärt, inte livshotande tillstånd och vid olycksfallsskada tidigast, när behandlingen inklusive medicinsk rehabilitering har avslutats.

Den definitiva medicinska invaliditetsgraden ska fastställas snarast möjligt. Fastställelsen kan uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande rehabiliteringsmöjligheter är nödvändigt. Ersättning utbetalas när rätt därtill uppkommit och den medicinska invaliditetsgraden fastställts.

Har förskott utbetalats avräknas detta.

Har invaliditetsersättning på grund av ekonomisk invaliditet tidigare utbetalats avräknas utbetalt belopp.
Beloppet uppräknas då med hänsyn till prisbasbeloppsförändringen under mellantiden.

Ersättning vid ekonomisk invaliditet

Rätt till invaliditetsersättning på grund av ekonomisk invaliditet uppkommer när sådan invaliditet inträtt två år efter att sjukdomen blivit aktuell eller olycksfallsskadan inträffat och tidigast vid 19 års ålder.

Bestämningen av invaliditetsgraden sker med ledning av den förlust av arbetsförmågan som olycksfallsskadan eller sjukdomen har medfört. Olycksfallsskadan eller sjukdomen ska innan den ekonomiska invaliditeten har inträtt och inom fem år från skadedagen ha medfört medicinsk invaliditet.

Invaliditetsersättningen uppgår till följande:

 • Vid halv bestående arbetsoförmåga lämnas ersättning med 50 procent av försäkringsbeloppet.
 • Vid tre fjärdedels bestående arbetsoförmåga lämnas ersättning med 75 procent av försäkringsbeloppet.
 • Vid hel bestående arbetsoförmåga lämnas ersättning med 100 procent av försäkringsbeloppet.

Om barnet vid olycksfallsskadan eller då sjukdomen blev aktuell, tog emot partiell aktivitetsersättning eller annan motsvarande ersättning enligt lag om allmän försäkring på grund av bestående arbetsoförmåga, lämnas högst så stor ekonomisk invaliditetsersättning som svarar mot förlusten av restarbetsförmågan.

Om barnet vid olycksfallsskadan eller då sjukdomen blev aktuell, tog emot hel aktivitetsersättning eller annan motsvarande ersättning enligt lag om allmän försäkring på grund av bestående hel arbetsoförmåga lämnas ingen ersättning för ekonomisk invaliditet.

Vid olycksfallsskada eller sjukdom som medför ekonomisk invaliditet utbetalas istället ersättning beräknad
efter den medicinska invaliditetsgraden om det leder till högre ersättning.

Ersättning kan inte lämnas för både medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Utbetalning av invaliditetsersättning

Slutreglering av skadan görs när den medicinska eller i förekommande fall den ekonomiska invaliditeten är fastställd. Dessförinnan kan förskott på invaliditetsersättningen betalas ut. Förskottet ska svara mot den lägst förväntade medicinska invaliditeten. Sådant förskott avräknas från den ersättning som ska betalas ut när invaliditetsgraden har fastställts.

Vid dödsfall innan slutreglering har skett utbetalas till dödsboet det belopp som svarar mot den säkerställda medicinska invaliditeten som förelåg före dödsfallet. Ersättning lämnas inte om dödsfallet inträffar inom 12 månader från skadedagen

Rätt till dödsfallsersättning föreligger om den försäkrade
avlider under försäkringstiden eller inom tre år efter det
att försäkringen upphört. Utbetalning sker till den försäkrades
dödsbo.
Försäkringsbeloppet vid dödsfall framgår av försäkringsbeskedet.
Vid dödsfall efter det att försäkringen har upphört
krävs att olycksfallet eller sjukdomen som orsakat dödsfallet
inträffat respektive blivit aktuell under försäkringstiden.

Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader som ersätts på annat sätt enligt lag, konvention, författning, kollektivavtal, annan försäkring (exempelvis trafik- eller arbetsskadeförsäkring) eller från kommun, landsting eller staten.

 • Ekonomisk invaliditet när den försäkrade är bosatt och folkbokförd utanför Norden vid försäkringsfallet, oavsett var skadan inträffade.
 • All eller till viss del tillkommande medicinsk eller ekonomisk invaliditet som inträffar efter fyllda 30 år

 • Förlorad arbetsinkomst.
 • Dygnsavgift vid sjukhusvård.

Försäkringen gäller inte för sjukdom, kroppsfel eller psykomotorisk utvecklingsförsening respektive utvecklingsstörning – och inte heller för följder av sådana tillstånd – där symtom visat sig innan försäkringen började gälla eller har sitt ursprung från sjukdom som uppkommit under första levnadsmånaden.

Invaliditet som förelåg när försäkringen började gälla berättigar aldrig till invaliditetsersättning på grund av medicinsk eller ekonomisk invaliditet.

Detsamma gäller ärr och kosmetisk defekt.

Nedanstående inskränkningar gäller inte för dödsfallskapital

Följande sjukdomar, oavsett uppkomstorsak är helt undantagna från ersättning:

(De angivna ICD-koderna refererar till den internationella klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem ICD-10 utgiven i Sverige 1997, fastställd av Världshälsoorganisationen. ICD-10 ska tillämpas även om
klassifikationen ändras eller om diagnoskoder ändras eller tillkommer. Klassifikationen finns på
Socialstyrelsens hemsida www.sos.se.)

 • Hemangiom och lymfangiom ICD D18.
 • Blödarsjuka ICD D66 och D67.
 • Adrenogenitala rubbningar ICD E250.
 • Medfödda ämnesomsättningssjukdomar ICD E70-E90.
 • Cystisk fibros ICD E84.
 •  Neuropsykiatrisk störning ICD F70-F99 (till exempel ADHD, Aspergers syndrom, autism och utvecklingsförsening).
 • Sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet ICD G11, G12, G60, G71, G80 och G91.
 • Sensorineural hörselnedsättning ICD H90.
 • Medfödda virussjukdomar ICD P35.
 • Andra medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar ICD P37.
 • Missbildning och kromosomavvikelse ICD Q00-Q99 (till exempel Downs syndrom och missbildningar i inre organ).
 • Infertilitet på grund av medfödd sjukdom ICD N46 och N97.
 • Dyslexi ICD R48.0.

Sjukdomar enligt ovan angivna ICD-koder ersätts aldrig från försäkringen och inte heller lämnas ersättning för följder av sådan sjukdom.

Inskränkning för epilepsi ICD G40 samt ögonsjukdom ICD H35 och H55

Försäkringen gäller inte för epilepsi ICD G40 eller ögonsjukdomar IDC H35 och ICD H55 och inte heller för följden av sådant tillstånd – om det enligt medicinsk erfarenhet är sannolikt att:

 • åkomman funnits sedan födseln eller har sitt ursprung från sjukdom som uppkommit under första levnadsmånaden, eller
 • anlag till åkomman funnits vid födseln, eller
 • samband finns med neuropsykiatrisk störning ICD F70-F99.

Inskränkningar för försäkring som börjat gälla efter tio års ålder

Begränsningen gäller inte om försäkring med motsvarande omfattning (sjukdom och olycksfallsskada) varit i kraft vid övertagande av försäkringen från annat försäkringsbolag.

Vid psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar enligt ICD F00-F69 som blir aktuella inom fyra år från försäkringens begynnelsedag föreligger inte rätt till ersättning från försäkringen. Det kan exempelvis vara personlighetsstörningar, ätstörningar, psykoser, neuroser, depressioner och kronisk utmattning.

Övriga sjukdomar som blir aktuella inom sex månader från försäkringens begynnelsedag omfattas inte av försäkringen.

Var tecknar jag försäkringen?

Det finns tre sätt:

 1. Gå in på Ansökningssidan här och logga in med (Mobilt-) BankID, gruppavtalsnummer och enhetsnummer. Dessa finner du HÄR
 2. Gå in på Ansökan Gruppförsäkring och ladda ner och skriv ut ansökningarna och posta med vanlig post
 3. Ring SSR och be om hjälp.

Här kan du läsa hur du skaffar ett Mobilt BankID

Fora

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora. Här kan du läsa mer om Fora och hur DU som egen företagare kan öka tryggheten för både dig och dina nära och kära.
Företag utan kollektivavtal