Om SSR

Om SSR

SSR är en politisk obunden intresseorganisation för renskötseln och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Organisationens syfte är att tillvarata och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötseln och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.

SSR är ett demokratiskt organ och representerar samer anslutna till samebyar eller sameföreningar. Riksförbundet uppgifter är fastställda av Landsmötet i dokumentet Njunjuš.

“Vi samer har ärvt landet, vattnet och förutsättningarna för att bedriva renskötsel, jakt, fiske och annan markanvändning i Sápmi av våra förfäder. Vi samer ser landskapet och människan som en helhet, där vi bygger vårt förvaltande på tanken att vi förvaltar mark och vatten åt våra barn. Detta ställer krav på oss att vi ska förvalta den väl. Vårt bruk av mark och vatten har sitt avstamp från ett hållbart helhetsperspektiv. Med en stark och livskraftig renskötsel stärks plattformen för kulturen som därmed får större möjligheter att bevaras och vidareutvecklas. Kulturen och renskötseln är sammankopplade och klarar sig inte utan varandra. De befinner sig i ett ömsesidigt förhållande till varandra. En stark och livskraftig renskötsel och kultur är öppen för förändringar. Vi ser rennäringen som en av de viktigaste grundstenarna för den samiska kulturen.”

Ur Njunjuš

Besöksadress

Formvägen 16 906 21 Umeå

Tel: 090-14 11 80 E-postinfo@sapmi.se Org.nr: 802006-2868 Direktnr. Personal Direktnr. Styrelse

Växeln är öppen 09:00 – 10:30 samt 15:00 – 16:00

Fakturaadress

Svenska Samernas Riksförbund c/o BGC AB FE 301, BGC-id FRX9662 105 69 Stockholm

inbox.lev.209370@arkivplats.se

Upphovsrätt SSR | Alla rättigheter förbehålls

Vision

“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”