Hundar som jagar, river och skadar renar

17 april, 2020

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av fall då renar skadas/dödas av lösspringande hundar. SSR får ofta frågor från medlemmar och allmänhet om vad som gäller och vad man kan/bör göra. Med anledning av detta har SSR tagit fram följande korta information och checklista .

Vilka regler gäller?

Hundägarens ansvar styrs bland annat av lagen om tillsyn över hundar och katter, även rennäringslagens bestämmelser blir tillämpliga i de flesta fall när en hund orsakar skada.

Hundägaren är ytterst ansvarig för den skada som hunden orsakar. I det ligger att hundägaren ska se till att hunden inte förorsakar skada på djur eller människor.

Under perioden 1 mars till den 20 augusti ska hunden i princip vara kopplad när den rastas ute i skog och mark där det finns vilt. För att en hund ska få medföras utan att var kopplad krävs att den uppehåller sig i innehavarens omedelbara närhet så att ägaren har uppsikt över hunden. Hunden ska vara så väldresserad att den kommer omedelbart på inkallelse, det kan sägas att det ska vara som ett osynligt koppel mellan hund och ägare. Även om tillsynskravet är mindre strängt under hösten och vintern ska ägaren ha sådan kontroll över hunden att den inte tillåts driva vilt, i detta fall omfattas även ren.

En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare. Här gäller ett så kallat strikt skadeståndsansvar för ägaren av hunden.

I 93–94 §§ i Rennäringslagen (SFS 1971:437) anges vilka skyldigheter hundägaren har och om vad den som vistas i närheten av renar får och inte får göra.

93 § När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länsstyrelsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyttas, om hundens ägare i förväg underrättats om tiden för flyttningen. Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom ett område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den inte låter sig fångas, dödas av den som äger eller vårdar ren

Den som med stöd av andra stycket dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla detta till Polismyndigheten. 

94 §

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

  1. stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras,
  2. skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten,
  3. obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område,
  4. bryter mot 93§ förstaeller tredje stycket

När en hund jagar orsakar skada eller dödar en ren

Den som ser en hund som jagar eller dödar en ren kan anmäla detta, det innebär att det inte bara är renägaren som kan anmäla detta, i likhet med andra brott så kan vem som helst lämna en anmälan.

Polisanmälan:

 • Om du påträffar en hund som jagar eller har skadat/dödat en ren ska händelsen polisanmälas. Det behöver inte vara ägaren till renen som polisanmäler, detta kan göras av vem som helst.
 • Om möjligt, dokumentera händelseförloppet och uppkomna skador. Det kan exempelvis vara plats, klockslag eller likande som visar när detta skett, eller vilka skador som uppstått
 • Se till att polisen registrerar det som en anmälan och inte information.
 • Upplys polisen om ägaren till renen om du har den informationen. Om du inte vet ägare säg till polisen att kontakta berörd sameby.
 • Om du själv äger renen, ange dig själv som målsägande och att du vill bli underrättad om beslut rörande anmälan (ex om ärendet läggs ner).
 • Informera polisen att detta inte enbart kan utgöra ett brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter utan att det även är ett brott mot rennäringslagen 93–94 §§. Det är inte säkert att förundersökningsledaren känner till regelverket.
 • Begär en kopia av anmälan
 • Kontakta länsstyrelsen och informera om händelsen. Länsstyrelsen kan då meddela polisen huruvida undantag från rennäringslagen beviljats hundägaren.
 • Om hundägaren inte befinner sig i närheten; omhänderta hunden och kontakta polis.
Print Friendly, PDF & Email