SSRs Nyhetsbrev oktober 2021

14 oktober, 2021

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2021 Nummer 10 

Nyhetsbrev

 

Golggotmánnu | Gålgadismánno | Rihkede | Gålgguománnuo | Gålgådismánno | Oktober

Ordförande har ordet


Foto: Emma-Sofia Olsson

Så har ytterligare en månad passerat.
 
Hösten börjar övergå till vinter. Men en sak är fullständigt klart, klimatförändringarna är ett faktum, regn och gråväder tycks bli normalförhållandet under höstarna. Långa blöta höstar, det är klart att oron för vinterns betesförhållanden kommer smygande.
 
En annan sak som i högsta grad är aktuell är Sametingets uppdrag att se över samebyarnas organisation, medlemskap mm. Detta tillsammans med den förändrade maktbalansen i Sametinget känns oroande. Renskötselns företrädare måste kunna arbeta långsiktigt, att dess organisation har en förutsägbar ekonomi och inte utlämnad till politiskt spel eller godtycke. Det gamla landsmötesbeslutet att flytta rennäringsfrågor från Sametinget till en egen myndighet känns med ens högaktuellt. Eller åtminstone en brandvägg mellan politiken och rennäringsfrågorna.Det är en fråga som borde lyftas och luftas under pågående utredning, samebyarnas vilja är att komma bort från den politiska arenan.
 
En sådan förändring borde kunna bli ett lyft för både rennäringsfrågorna och det politiska livet i Sametinget. Att kunna föra en framåtsyftande politik i hälsofrågor, vård, omsorg för våra äldre och behövande samt att även utbildning, språk, slöjd och annat samiskt näringsliv skulle gynnas av ett Sameting utan den tydliga skiljelinjen renskötsel.
 
Det är stora och komplicerade frågor, men vi måste tordas diskutera dem.
 
Med anledning av det ser jag fram emot den kommande ordförandekonferensen som jag hoppas blir ett startskott för något nytt. Intressanta samtal och interna diskussioner, men även möjligheten att möta sekretariatet för utredningen av rennäringslagen.
 
Jag ser även fram emot att nu kunna mötas fysiskt, det var länge sedan. Hoppas också att sameföreningarna runt om i landet upplever en nystart och kan sätta fart på sina aktiviteter. Ni behövs i det samiska samhället, att stärka gemenskapen och sammanhållningen är viktigt i dessa tider av ökade motstridiga intressen.
 
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack och grattis till renskötarna i Fosen till framgången i Norges Høyesterett. Det är glädjande att Norges högsta domstol så tydligt lyfter att urfolkens rättigheter måste respekteras och att ekonomiska intressen inte står över renens rätt till marken. Domen är viktig ur flera perspektiv, den stärker och lyfter oss som folk, ger oss kraft och energi att fortsätta vårt arbete för att staterna ska till fullo respektera våra rättigheter.

 

Matti Blind Berg

Förbundsordförande

En seger för samiska rättigheter

Den 11 oktober meddelade Norges Høyesterett dom i ett mål som kan komma att få stor betydelse i frågor kopplade till industrietableringar på renbetesmark. Frågan domstolen hade att ta ställning till i det aktuella målet var om utbyggnaden av vindkraft på Fosen kränker de samiska rättigheterna, tillika renskötarnas möjlighet att bedriva renskötsel i området. 

Av domen framgår att norska statens beslut om att bevilja tillstånd för vindkraftsetableringen strider mot art.27 i konventionen om politiska och civila rättigheter. Domstolen fastslår att beslutet innebär en otillåten kränkning av reindriftens rättigheter i området. 

Domen kan också komma att få betydelse i Sverige gällande liknade frågor framför allt gällande tolkningen av art. 27 i konventionen om politiska och medborgerliga rättigheter

Du läsa domen i dess helhet här >

Hat och hot mot renskötare

Renar som tjuvskjuts, plågas till döds, renskötare som drabbas av både hot och hat är idag vardag för många av våra medlemmar. Detta är inga enstaka händelser utan något som sker alltmer ofta. 

Under nu pågående slaktsäsong har SSR mottagit flera samtal från medlemmar som bland annat funnit luftgevärskulor i renar som slaktats och renar som tjuvskjutits och lämnats. Flertalet fall där lösa hundar jagat och skadat renar är också något som medlemmarna under den gångna hösten vittnat om.
SSR har vid flera tillfällen begärt möte med ansvariga ministrar, denna begäran har vid dags dato inte hörsammats.

Här kan du läsa mer om SSR:s arbete i frågan
SSR:s pressmeddelande kan du läsa här >
Altingets artikel kan du läsa här > 

Jakt och fiske

Den 20 maj 2021 beslutade regeringen om det kommittédirektiv som ligger till grund för den nu pågående utredningen, ”En ny renskötsellagstiftning- det samiska folkets rätt till renskötsel. Av direktivet framgår att utredaren ska analysera och klargöra vilka rättigheter som samebyarna har inom året runt markerna som staten förvaltar, samt analysera och klargöra vilka rättigheter som samebyarna har ovan lappmarksgränsen på mark som staten genom bolag förvaltar. 

Under hösten har SSR vid flertalet tillfällen tagit del av olika debattartiklar där frågan om jakt och fiske varit i fokus. Många av dessa artiklar innehåller flera felaktigheter är osakliga och bidrar till en ökad polarisering i en redan laddad fråga. Den nu pågående utredningen kommer att belysa flertalet av de frågeställningar som ofta florerar, det är allas vårt ansvar att inte polarisera debatten ytterligare. 

Diskussioner om framtida lösningar måste bygga på respekt och kunskap. Det är idag ett stort problem att okunskapen om vårt sätt att leva och de värderingar som vi samer står för är så stor. SSR kan aldrig acceptera att okunskap och oriktiga påståenden används för att öka motsättningarna och konflikterna mellan oss och andra grupper. 

Artikel i Svensk Jakt kan du läsa här >

Stockholms Stadsbibliotek satsar på internutbildning

Utbildningen syftar till att stärka kompetensen om de nationella minoriteterna och urfolket samernas rättigheter till sina språk och kulturer och vad biblioteken kan göra för att främja dessa rättigheter. Utbildningen riktar sig till bibliotekens medarbetare och chefer och är en del i deras arbeta med att skapa förutsättningar för biblioteken att arbeta med dessa frågor på ett sätt som är relevant för samerna. SSR medverkar i utbildningen genom förbundsjurist Jenny Wik Karlsson. SSR ser det som positivt att offentligare aktörer tar initiativ till kompetenshöjande insatser för sina medarbetare och uppmanar fler aktörer i det offentliga att satsa på utbildning.

Aktuella remisser
En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 2021:21

Utredningen lägger förslag som innebär att alla som tillämpar miljöbalken ska arbeta för att minimera klimatförändringarna och ges möjlighet att föregripa lagstiftningens obligatoriska krav. Genom att verksamhetsutövare och de som vidtar åtgärder själva ska föreslå och genomföra de åtgärder som behövs verkar miljöbalken även i förebyggande riktning.

Här kan du läsa utredningen i dess helhet:
SOU 2021:21: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden – Regeringen.se

Sista svarsdag för remissyttrande är 21 oktober 2021. SSR kommer att avge yttrande på betänkandet. Har du frågor eller funderingar kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se

Spännande Traineeplats

Är du nyexaminerad jurist och intresserad av människorättsfrågor? Civil Rights Defender erbjuder Tranieeplatser, då kanske detta kan vara av intresse. Läs mer här >


Trafik

Nu är vi inne i mörkertider. Tänk på att anpassa hastigheten och var uppmärksam, för Din, Dina medtrafikanters och för djurens säkerhet.

SSRs trafikfolder kan du läsa här >


Viktig provtagning som rör alla samebyar! CWD

Tiden för provtagning för CWD håller på att ta slut. Den nationella bevakningen tar slut vid nyår, och 54 prover per sameby måste ha kommit in innan dess.

Kom ihåg att ha med material för att kunna provta för CWD under höstslakten. Vid frågor om vilka djur som klassas som riskdjur eller övriga frågor, hör av dig till Anna-Karin på 070-253 51 87. Mer info finns också att läsa här >

Vi kommer också att kalla till digitalt möte angående läget inom kort.


Giellavahkku – Samisk språkvecka i oktober

Snart är det dags för den årliga språkveckan, Giellavahkko – giällavahkkuo   som genomförs under vecka 43, (25-31 oktober.) Giellavahkko initierades under FN:s  urfolksspråkår 2019 och är ett samarbete mellan de nordiska sametingen. I år är det barn och ungdomar som står i fokus för språkveckan.
Läs mer här >

Samiskt språkcentrum arrangerar fem digitala språkkvällar, via Teams där samiska är kommunikationsspråket (ej tolkning). Välkommen att vara med och samtala under dessa kvällar, där det även finns möjlighet att ställa frågor. Läs mer här >

Umeå Universitet

Den 20 oktober mellan 13.30-15.00 berättar fil.dr Lena Kroik om sin avhandling ”Samer och livets slut – kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård”. Att få vara tillsammans med andra samer, bevara det som är bekant från det dagliga livet, äta den mat man är van vid och att få uttrycka sig på sitt eget språk – är viktigt för samer vid livets slut.  Föreläsningen ges via Zoom. Zoomlänken finns här >  
 
Den 22 oktober mellan kl. 13.00-15.00 ska doktorand Adriana Aurelius, Umeå universitet, presentera sin kommande avhandling som handlar om repatriering och dess värderelationer. Lokal: HB201
 
Den 4 november arrangerar Institutionen för Kost-och måltidsvetenskap, Várdduo – Centrum för samisk forskning m.fl. en konferens Gudtsan – samisk och arktisk gastronomi. Temat är fiske, fritid och framtid. Läs mer här >

Stockholms Universitet

Den 5 november kl 13.00 disputerar statsvetaren Ragnhild Nilsson, Stockholms universitet på sin avhandling: Att bearkadidh – Om samiskt självbestämmande och samisk självkonstituering.      


Sameföreningen i Göteborg fyller 50 år

I år fyller Sameföreningen i Göteborg 50 år. Föreningen har ca 180 aktiva medlemmar. Föreningen har en egen torvkåta i Vättefjäll. Torvkåtan är välsignad som en kyrkkåta av den framlidne prästen Johan Märak. I kåtan har både vigsel och barndop ägt rum säger Johannes Marainen som är en av grundarna i sameföreningen.  Läs mer på deras hemsida:  www.sameforeningen.se

Sofia Jannok utsedd till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet

Läs mer här >

Några ortnamn på samiska

Julevu= Luleå
Kraapohke= Dorotea
Kråavvan Luspie= Krokom.
Läs mer på Sametingets hemsida 

Forum för levande historia söker vikarie i 15 månader

Tjänsten är ett 15 månaders långt vikariat för en administratör som arbetar med myndighetens uppdrag att samordna och följa upp regeringens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott samt uppdraget att fortbilda offentliganställda om rasism i historien och idag.
 
Läs mer här > 
 

Ubmejen Biejvieh Samiska veckan i Umeå 2-7 november 2021

Ubmejen biejvieh samiska veckan arrangeras under vecka 44 (2-7 november). Sofia Jannok, Katarina Barruk, Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure m m
Programmet hittar du här >

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Forskning och samverkan med SSR

SSR får många förfrågningar om samarbeten och deltagande i olika forskningsprojekt. Att bidra och delta i olika projekt, samarbeten och forskning är något som SSR ser som en viktig del i vårt arbete. För att underlätta för de som vill samarbeta med oss har SSR tagit fram en forskningspolicy (antogs 2019), denna policy är vår utgångspunkt för samverkan med alla aktörer, ni kan ta del av policyn här >

Tänk på detta vid löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro.

Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar.
 
Checklista och information hittar du här >

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email