SSRs nyhetsbrev november 2021

15 november, 2021

<!doctype html>

 

Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2021 Nummer 11 

Nyhetsbrev

 

Skábmamánnu | Basádismánno | Rahka | Juhtátmánnuo | Bassemánno | November

Ordförande har ordet

 

Foto: Emma-Sofia Olsson

Hej, ännu en månad kan läggas till handlingarna.

Under oktober genomförde vi en ordförandekonferens i Stockholm. Att kunna träffa medlemmarna fysiskt betyder mycket för mig i min ordföranderoll. Det blev en välbesökt och givande konferens med många intressanta och inspirerande samtal. Sekretariatet för utredningen av rennäringslagen stod till förfogande dag två. Det framfördes många intressanta frågor och inspel, och det är ingen underdrift att det finns en stor oro hos många. Största frågetecknet är nog ändå Sametingets uppdrag att utreda samebyarnas interna frågor, och jag hoppas att vi även här ges tillfälle att diskutera detta uppdrag med Sametingets styrelse.

I samband med ordförandekonferensen hölls även ett styrelsemöte där styrelsen hade bjudit in renskötarpartierna till samtal, en av frågorna som diskuterades var landsmötesbeslutet att lyfta bort rennäringsfrågorna från Sametinget.  Det var mycket intressanta samtal där samtliga renskötarpartier fanns representerade.  Jag upplever att det finns en stor förståelse för detta, kanske vad som hände under Sametingets öppnande i Lycksele har påverkat synen på Sametinget. Hur vi driver den frågan vidare är ett pågående arbete.

Hösten går mot vinter vilket aktualiserar nästa stora utmaning, den gröna omställningen. Hur tänker vi där, klimatförändringarna drabbar renen dubbelt. Vintrarna blir helt oförutsägbara samtidigt som det försvinner livsviktig betes areal. Skogsbolagens profithunger vet inga gränser, den gröna omställningen vill ha biobränslen och restprodukter från skogsbruket. Behovet av energi kommer att mångdubblas, vart ska all den elen produceras? Råvaror för elproduktion, distribution, listan på resurser från renens betesland kan göras lång. En ökad befolkningsmängd i Sápmi hur hanterar vi det? Vi ser ett ökat tryck på jakt, fiske, skotertrafik m.m. det är många utmaningar vi står inför. Allt detta utgör ett rejält hot mot renens livsmiljö.

Samtidigt som renen drabbas först och värst av det förändrade vädret till följd av klimatförändringarna, måste vi ställa oss frågan vad kan vi göra för att visa vägen till ett hållbart nyttjande av naturen. I skrivande stund lyssnar jag på morgonekot där energiministern uttalar att inga fler krångliga pålagor i tillståndsprocesserna får ske, allt detta i den gröna omställningens namn. I mina öron är det skrämmande signaler som kommer från de styrande politikerna.  Det kommer också signaler om att samhällsnyttan av den gröna omställningen kan väga tyngre i balanseringen mellan olika intressen. Det upplever jag också som väldigt oroande, i praktiken innebär det att man ytterligare marginaliserar renskötseln betydelse.

Ja, vi har många utmaningar framför oss, men som sagt det är dock bara utmaningar inga hinder. Med gemensamma krafter ska vi nog hitta lösningar på de utmaningar vi har framför oss.
Nu hoppas jag på en god vinter med hyfsade betesförhållanden,

På återhörande

Matti

Matti Blind Berg
Förbundsordförande

Guld och gröna skogar

Regeringen fattade den 10 november beslut om propositionen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund prop. 2021/22:58. Du kan läsa propositionen i sin helhet här: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund – Regeringen.se

Den beslutade propositionen innehåller inga direkta överraskningar, utan får snarare ses som ett resultat utifrån den utgångspunkt som gällt från start, äganderätten ska stärkas. Tydligt är också att renskötselrätten och samiska rättigheter inte beaktas i någon större utsträckning, visserligen har regeringen uttryckt att staten ska vara en föregångare när det gäller hållbart skogsbruk, och ska ta stor natur- och kulturmiljöhänsyn samt hänsyn till rennäringen.

Regeringen går också vidare med förslagen gällande Sveaskogs markförsäljningsprogram och ersättningsmarker för att lösa in skyddsvärd skog trots de tydliga invändningar SSR framfört såväl muntligt som skriftligt. De förändringar som regeringen gjort handlar enbart om vilka som ska erbjudas möjlighet få ersättningsmark respektive delta i markförsäljningsprogrammet. Förslagen i denna del kan möjligen betraktas som positiva i någon bemärkelse, men återigen har regeringen valt att bortse från de stora principiella rättsliga frågorna. Samtidigt pågår nu en utredning (Renmarkskommittén) som ska analysera vilka rättigheter som finns på dessa marker, det kan inte annat betraktas som ansvarslöst och rättsosäkert att inte stoppa markförsäljningarna, i vart fall tillfälligt. Om den nu pågående utredningen pekar på att de samiska rättigheterna är långt starkare på dessa områden än staten tidigare erkänt, blir frågan naturligtvis hur regeringen kommer lösa eventuella juridiska spörsmål. Exempelvis om det visar sig att samebyarna har ensamrätt till jakten och fiske inom dessa områden? Ett sådant scenario innebär de facto att rätten till jakten och fiske inte kommer följa med fastigheten, något som alla inblandade aktörer bör vara medvetna om.

Läs SSRs pressmeddelande här >

Varg i renskötselområdet

Varg i renhjorden mitt under pågående kalvmärkning, ett scenario som ingen renskötare ska behöva uppleva. Det som drabbade Tåssåsen sameby under kalvmärkningen under sommaren 2021 påvisar tydligt de brister som finns i förvaltningen av varg. Utöver sommarens händelser så drabbas de berörda samebyarna av vargens ständiga närvaro, en utveckling som ligger långt ifrån de politiska mål och intentioner som regeringen och riksdagen tidigare ställt upp.

Det är inte acceptabelt att landets samebyar ska drabbas av så stora skador och förluster på grund av en förvaltning som inte på något sätt tar hänsyn till renen och renskötseln. Det som Tåssåsens sameby drabbades av under sommaren är bara ett ytterligare exempel på detta.

I proposition 2012/13:191 framgår följande; Förekomsten av varg i renskötselområdet skall begränsas till de områden där de gör minst skada. I samma proposition återfinns också den toleransnivå som säger att renskötseln inte ska behöva tåla mer än max 10% förlust till rovdjur. Idag är vi långt ifrån att uppnå detta.

SSR och berörda samebyar har under oktober månad träffat Naturvårdsverket, länsstyrelsen och Sametinget för att diskutera och lyfta frågor kopplade till vad som ovan beskrivits. Det kan dock konstateras att det idag inte finns någon myndighet som vill ta det övergripande ansvaret i frågan, i stället skickas frågan mellan myndigheterna och någon lösning synes inte vara nära förestående.

Det finns ett akut behov av att ta fram nödvändiga åtgärder såväl på kort som lång sikt. Mot denna bakgrund har SSR tillsammans med berörda samebyar begärt om ett fysiskt möte med ansvariga tjänstemän på Miljödepartementet.  Departementet har vid dags dato inte besvarat SSR:s begäran.

Hat och hot mot renskötare

SSR har under de senaste åren arbetat aktivt med frågor kopplade till hat/hot mot renskötare. I slutet av oktober träffade vi Inrikesminister Mikael Dambergs statssekreterare Elisabeth Backteman. Mötet genomfördes på initiativ av SSR.  Återigen lyfte vi den situation som många renskötare idag upplever, där hat och hot är en del av vardagen. Från SSR:s sida var budskapet tydligt, det krävs att regeringen agerar och vidtar en rad olika åtgärder, ett första steg i detta är att inte marginalisera frågorna.

Regeringen har aviserat att insatser ska genomföras i frågor kopplade till hatbrott, att insatser görs är positivt men det räcker inte enbart med framtagande av olika handlingsprogram utan det krävs aktiva åtgärder hos de myndigheter som ansvarar för dessa frågor, såsom polis och åklagare.

SSR kommer även fortsättningsvis att följa upp och bevaka frågorna.

Har du eller någon du känner utsatts för hat och hot, och funderar på vad du ska göra?
Läs vår checklista här >

SSR:s samebyordförandekonferens

I slutet av oktober genomfördes SSR:s årliga ordförandekonferens i Stockholm. De frågor som var på agendan för årets konferens var översynen av rennäringslagen samt Sametingets uppdrag om samebyarnas interna organisering.

Under en av dagarna deltog sekretariatet för Renmarkskommittén, samebyarna gavs möjlighet att både ge inspel och ställa frågor till utredaren. Sekretariatet gav också information om vad som skett hitintills i utredningen.

De frågor som utredning har att hantera är både komplexa och svåra, både juridiskt och politiskt. För SSR är det av största vikt att samebyarnas rättigheter respekteras och stärks i de förslag som utredningen kommer fram till. Detta är en fråga som kommer att vara prioriterad för SSR under många år framöver.

SSR gratulerar Ragnhild Nilsson

Den 5 november disputerade Ragnhild Nilsson med sin avhandling Att bearkadidh: Om samiskt självbestämmande och samisk självkonstituering.

SSR vill gratulera vår tidigare medarbetare Ragnhild Nilsson till en välförtjänt doktorstitel och för en välgjord och intressant avhandling. Vi hoppas på fler spännande publikationer och forskning från Ragnhild.

Läs avhandlingen här >

Trafik

Nu är vi inne i mörkertider. Tänk på att anpassa hastigheten och var uppmärksam, för Din, Dina medtrafikanters och för djurens säkerhet.

Länk till SSR:s trafikfolder hittar du här >

Aktuella remisser
Förslag till strategi för svensk viltförvaltning 2022-2029

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till en reviderad strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029. I den reviderade strategin beskriver Naturvårdsverket hur de tillsammans med övriga aktörer vill arbeta för att utveckla den svenska viltförvaltningen de kommande åtta åren.  Du läsa remissen här >

SSR avser att svara på remissen, sista svarsdag är den 28 november. Har du frågor eller synpunkter kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se

Elsa Laulasymposium 2021 – Sápmi på film

Måndag den 29 november arrangerar Várdduo -centrum för samisk forskning vid Umeå universitet ett symposium om samisk film. Symposiet hålls på Folkets Bio,Umeå kl 13.00 – 16.00.

Symposiet arrangeras tillsammans med Folkets Bio, Umeå och inom filmfestivalen UEFF:s program.

Sedan fem år tillbaka firas den 29 november som en samisk flaggdag i Sápmi för att högtidlighålla Elsa Laulas födelsedag.

Läs mer här >

Sydsamisk dag i Bryssel

Den 18 november arrangerar Mid Norway European Office en sydsamisk dag i Bryssel. Syftet är att sprida kunskap om sydsamisk kultur och sydsamiska utmaningar framförallt  med fokus på unga samer och det sydsamiska språket. Under seminariet ska man diskutera bl.a.
-Vad gör de sydsamiska ungdomarna för att vitalisera sitt språk och hur ser framtiden ut för sydsamisk kultur?
-Hur passar språk, kultur, livsstil, renskötsel in ett moderns perspektiv?
-Hur kan europeiskt samarbete säkerställa starkare skyddsinitiativ för urfolk och minoriteter?

Läs mer här >

 

Viktig provtagning som rör alla samebyar! CWD

Tiden för provtagning för CWD håller på att ta slut. Den nationella bevakningen tar slut vid nyår, och 54 prover per sameby måste ha kommit in innan dess.

Kom ihåg att ha med material för att kunna provta för CWD när tillfälle ges. Vid frågor om vilka djur som klassas som riskdjur eller övriga frågor, hör av dig till Anna-Karin på 070-253 51 87. Mer info finns också att läsa här >

Vi arbetar ständigt med frågan, samebyarna kan komma att bli uppringda för vidare diskussion.

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag.
Kontakta Jonas Boman på
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Forskning och samverkan med SSR

SSR får många förfrågningar om samarbeten och deltagande i olika forskningsprojekt. Att bidra och delta i olika projekt, samarbeten och forskning är något som SSR ser som en viktig del i vårt arbete. För att underlätta för de som vill samarbeta med oss har SSR tagit fram en forskningspolicy (antogs 2019), denna policy är vår utgångspunkt för samverkan med alla aktörer, ni kan ta del av policyn här >

Tänk på detta vid löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro.

Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar.

Checklista och information hittar du här >

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista

 

 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|**|REWARDS|*

&nbsp;

Print Friendly, PDF & Email