Pressmeddelande – Guld och Gröna skogar?

12 november, 2021

Regeringen fattade den 10 november beslut om propositionen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund prop. 2021/22:58.
Den beslutade propositionen innehåller inga direkta överraskningar, utan får snarare ses som ett resultat utifrån den utgångspunkt som gällt från start, äganderätten ska stärkas. Tydligt är också att renskötselrätten och samiska rättigheter inte beaktas i någon större utsträckning, visserligen har regeringen uttryckt att staten ska vara en föregångare när det gäller hållbart skogsbruk, och ska ta stor natur- och kulturmiljöhänsyn samt hänsyn till rennäringen. Noterbart är att regeringen uttrycker att stor hänsyn ska tas till natur/kulturmiljöer medan endast hänsyn ska tas till rennäringen, möjligen är ordvalet inte medvetet eller så speglar det regeringen syn på rennäringen.

– Att Sveaskog i sitt skogsbruk ska ta ett större ansvar i dessa frågor är naturligt och ligger i linje med vad som kan förväntas av statligt ägda bolag. Idag är vi dock långt ifrån en förvaltning som tillgodoser samiska rättigheter, renen och renskötseln behov. Att regeringen nu tydligt uttrycker att staten ska vara en föregångare är visserligen positivt, men det krävs handling för att orden ska få betydelse och innehåll, säger Matti Blind Berg, förbundsordförande Sámiid Riikkasearvi (SSR).

– Samebyarnas rättigheter i dessa skogar har en tydlig rättslig dimension som måste beaktas Dagens skogsbruk påverkar renskötseln i stor omfattning, det nu lagda förslaget ger inga större möjligheter för samebyarna att påverka, säger Jenny Wik Karlsson Förbundsjurist på SSR.

– Eftersom skogsbruket påverkar renskötseln i så stor omfattning så måste förändringar ske, innan dessa förändringar skett måste skogsbruksåtgärderna stoppas om inte samebyarna gett sitt samtycke, säger Matti Blind Berg.

Regeringen går också vidare med förslagen gällande Sveaskogs markförsäljningsprogram och ersättningsmarker för att lösa in skyddsvärd skog trots de tydliga invändningar SSR framfört såväl muntligt som skriftligt. De förändringar som regeringen gjort handlar enbart om vilka som ska erbjudas möjlighet få ersättningsmark respektive delta i markförsäljningsprogrammet. Förslagen i denna del kan möjligen betraktas som positiva i någon bemärkelse, men återigen har regeringen valt att bortse från de stora principiella rättsliga frågorna.

– Att fortsätta markförsäljningarna och införa markbytesprogram samtidigt som det pågår en utredning (Renmarkskommittén) som ska analysera vilka rättigheter som finns inom dessa marker är inte rättssäkert på något sätt. Konsekvenserna för såväl samebyarna, staten, de tilltänkta fastighetsköparna samt de som erhåller eventuell ersättningsmark riskerar att bli stora, säger Jenny Wik Karlsson SSR.

Om den nu pågående utredningen pekar på att de samiska rättigheterna är långt starkare på dessa områden än staten tidigare erkänt, blir frågan naturligtvis hur regeringen kommer lösa eventuella juridiska spörsmål. Exempelvis om det visar sig att samebyarna har ensamrätt till jakten och fiske inom dessa områden? Ett sådant scenario innebär de facto att rätten till jakten och fiske inte kommer följa med fastigheten, något som alla inblandade aktörer bör vara medvetna om.

– Ett steg närmare en ansvarsfull förvaltning hade varit att regeringen agerat och hörsammat det krav om stoppade markförsäljningar som vi fört fram, men också tydligt uttryckt att Sveaskogs skogsbruk ska anpassas utifrån renens behov av naturbete och med respekt för samebyarnas rättigheter, avslutar Blind Berg och Wik Karlsson.

Print Friendly, PDF & Email