SSRs nyhetsbrev mars 2023

17 mars, 2023

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2023 Nummer 3 

Nyhetsbrev

 

Njukčamánnu | Sjnjuktjamánno | Njoktje | Njukttjamánnuo | Njukktjamánno | Njukktjamánno | Mars  

Ordförande har ordet

 

Buores.

Februari månad är slut. Månaden började med Jokkmokk och avslutades i Bryssel. Skillnaden kan verka stor men det är samma marknadsekonomi som styr. Möjligtvis skiljer sig klädkoden något. Armani vs Gakti. Under marknadsdagarna hade jag tillfälle att träffa vår kulturminister Parisa Liljestrand. Det var ett trevligt samtal, och det är tydligt hur osynlig den samiska kulturen och i synnerhet renskötseln är i majoritetssamhället. Skulle det mot förmodan inträffa något som stärker renskötseln och samebyarnas möjligheter till inflytande i samhällsutvecklingen är samhället genom industrier och politiker genast där och tar udden av ett sådant skeende (Girjas domen, Fovsen m fl). Det är märkligt hur samhällsbärande myndigheter och politiker förväntar sig att en redan hårt utsatt grupp människor ska förhålla sig passiva till ständiga övergrepp, somliga direkt drabbade av våra politikers val att inte lyssna eller se.
 
Andra händelser är direkt kopplade till industrins utspel. Den så kallade gröna omställningen är inget annat än en ny industrialiseringsvåg som äter upp renens land. Den enda kraft som verkar gälla för många är tilltron på tillväxt i ekonomiska rapporter.

Som sagt så jag hade möjligheten att besöka Bryssel denna månad. Jag kan konstatera att svensk basindustri lyckats med sin lobbyverksamhet – Norra Sverige älskar gruvor. Motsättningar finns inte när Sverige ska bli Europas räddning i den gröna omställningen. Att den extraherande industrin hotar Europas urfolk och dess cirkulära hållbara näring är inget EU känner till och att Sverige konsekvent vägrar att respektera renens rättigheter till sina traditionella betesmarker är ett okänt område.

Att vi nu ser fler händelser av utomparlamentarisk karaktär i Sápmi är ett allvarligt symptom på demokratins misslyckande att respektera samiska rättigheter och renens behov av årstidsbete.

Aktivisterna är vår tids hjältar.

Matti Blind Berg

Förbundsordförande

Aktuellt
Våra samiska ungdomar frågar sig: Hur ska man få rättvisa?

När en ursprungsbefolkning får sin rätt i nordiska domstolar väljer staterna att ignorera utslagen i domstolarna. Man begraver internationell modern rättsutveckling i betongtunga utredningar med för majoritetssamhället passande direktiv. Alternativt bortser man helt enkelt från domstolsutslagen. Ordförande Matti Blind Bergs tankar om de nordiska staternas agerande kan du läsa i en debattartikel publicerad i Altinget här >

Aktuellt
Hat och hot – brott mot renen och renskötaren

Under de senaste 10 åren har det vid flera tillfällen rapporteras om att renar tjuvskjuts och/eller på andra sätt plågas till döds. SSR har flertalet gånger riktat skarp kritik mot ansvariga myndigheter och beslutsfattare för bristen på agerande, den kritiken kvarstår fortfarande, ingenting har hänt. Läs SSRs pressmeddelande här >

Det är viktigt att anmäla! SSR har tagit fram en checklista för hur du kan agera om du eller någon annan utsatts, checklistan hittar du här >

Aktuellt
Rovdjur

Den 21 – 22 mars träffas SSR:s rovdjursgrupp i Umeå. Som vanligt är det många frågor på agendan, bland annat kommer Naturvårdsverkets regeringsuppdrag gällande varg att diskuteras. En annan högaktuell fråga är Naturvårdsverkets nyligen påbörjade översyn av miniminivåer för rovdjur.
SSR bevakar samtliga dessa frågor kontinuerligt och har flera pågående konsultationer. Har du frågor om rovdjur och renar så kontakta Jenny Wik Karlsson, jenny@sapmi.se

Aktuella remisser
Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård (SOU 2022:58)

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen om djurens hälso- och sjukvård och annan veterinär verksamhet samt undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas i syfte att säkerställa en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur. I uppdraget har bl.a. ingått att föreslå åtgärder för att säkerställa att det statliga åtagandet inom veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar ska kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt, undersöka hur verksamheten inom djurens hälso- och sjukvård har påverkats av den behörighetsreglering som infördes år 2010, analysera det framtida resursbehovet av olika yrkeskategorier inom djurens hälso- och sjukvård samt utarbeta de författningsförslag som krävs för införandet av verksamhetstillsyn inom djurens hälso- och sjukvård.

SSR kommer att lämna yttrande på remissen, sista svarsdag är 31 mars. Har du frågor om remissen eller renhälsovård kontakta Anna-Marja Kaddik, anna-marja@sapmi.se


instagram

Visst vet du att vi finns på instagram? Information om utbildningar, nyheter och mycket annat finns här!

https://instagram.com/samiid_riikkasearvi?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Spååjme – nytt slaktdataprogram

Projekt Odda Vuogit finansierades med medel från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt medfinansiering från deltagande renslakterierna. Projektet avslutades 28 februari 2023.

Projektets syfte var att förenkla och utveckla renslakteriernas produktion och slaktlinjer för att möjliggöra tillvaratagande av traditionella produkter, förenkla eventuella provtagningar och utveckla slakteriernas slaktdatasystem. Arbetet delades upp på tre olika målområden; skapandet av programvaran Spååjme, ökat tillvaratagande av fler delar av renen samt översyn av slaktlinjen för ökad spårbarhet och ev. provtagning. Tillsammans med 8 renslakterier och IT-konsult skapades programvaran Spååjme.

Spååjme används nu av 9 slakterier och hanterar slaktdata och administration kring slaktdata. Spååjme kommunicerar uppgifter med Sametinget för att underlätta rapporteringen av prisstöd och slaktstatistik. Projektet tog fram material för tillvaratagande av nätfett samt förstudier om ökat tillvaratagande, provtagning och klassning.


SSRs Landsmöte Bihtám/Piteå 2023
31/5 – 1/6 med ombudsmöte 30/5

Vi håller till på Piteå Havsbad.

Årets tema på landsmötet är en fortsättning på förra årets tema; Samisk förvaltning av naturresurser. Under Landsmötet kommer huvudfrågan att vara Delbetänkandet om jakt och fiske i Utredningen om en ny renskötsellag och Sametingets uppdrag om samebyarnas interna organisation.

Läs mer om Landsmöte löpande på SSRs hemsida: www.sapmi.se
Anmäl dig till SSRs Landsmöte här >

På gång
Utbildningar

SSR genomför ett flertal utbildningar för medlemmarna inom flertalet olika ämnesområden, kansliet informerar om dessa via våra digitala medier samt epostutskick.  Så håll utkik efter dessa! Har ni önskemål om framtida utbildningar så hör av er till SSR:s kansli. info@sapmi.se

Miljöprocesser: Under våren/hösten kommer SSR att bjuda in till utbildningar kopplade till miljöprocesser. Utbildningar kommer genomföras tillsammans med en konsult som arbetat med miljörättsliga frågor under lång tid. Bland annat syftar utbildning till att ge samebyarna mer kunskap inom området, till exempel vilken bevisning är viktig, vad kan samebyarna göra själv, när och om behövs ombud. Fokus kommer också att ligga på att fånga upp samebyarnas erfarenheter och diskutera dessa tillsammans. Ett utbildningstillfälle kommer att vara under våren och ett under hösten. Separat information om dess utbildningar skickas ut till medlemmarna.

Djurskydd ansvar: Kansliet kommer att erbjuda fortsatta utbildningsinsatser inom djurskyddslagstiftning, renhälsovård med mera.

Tjállegoahte anordnar skrivarkurser

Tjállegoahte anordnar två skrivarkurser i vår. Kurserna riktar sig till samer som vill börja skriva eller som redan skriver. Kursledare är Annica Wennström. Läs mer  här >

Den Samiska Minnesfonden

Den Samiska Minnesfonden bildades år 1995 av Sámiid Riikkasearvi, Riksorganisationen Same Ätnam och Sáminuorra. Den Samiska Minnesfondens huvudsakliga ändamål är att främja forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.
Läs mer här >
Formulär för minnesgåva finns här > eller vänd er till något av våra ombud

Sámi Duodji

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen jobbar med att främja, stödja och utveckla samisk slöjd och konsthantverk samt värna om det samiska hantverks- och kulturarvet.
Sámi Duodji har en webbshop som du hittar här >

Samefolket 

Samefolket är idag är den enda samiska tidningen för vuxna på svensk sida av Sápmi. Tidningen kommer ut sju gånger per år, tryckt och digitalt med innehåll på svenska och samiska. SSR och SameÄtnam är stiftelsebildare. 
 
Prenumerationsinfo, https://samefolket.se/prenumerera/
Annnonsinfo, https://samefolket.se/annonsera/

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Forskning och samverkan med SSR

SSR får många förfrågningar om samarbeten och deltagande i olika forskningsprojekt. Att bidra och delta i olika projekt, samarbeten och forskning är något som SSR ser som en viktig del i vårt arbete. För att underlätta för de som vill samarbeta med oss har SSR tagit fram en forskningspolicy (antogs 2019), denna policy är vår utgångspunkt för samverkan med alla aktörer, ni kan ta del av policyn här >

Tänk på detta vid löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro.

Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar.
 
Checklista och information hittar du här >

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email