SSRs nyhetsbrev juni 2021

30 juni, 2021

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2021 Nummer 6 

Nyhetsbrev

 

Geassemánnu | Biehtsemánno | Ruffie | Biehtsiemánnuo | Biehtsemánno | Juni

Ordförande har ordet


Hej alla!!
 
Tack för ert förtroende att leda arbetet i samebyarnas och sameföreningarnas egen organisation.

Det är med stor ödmjukhet jag antar denna utmaning, att leda styrelsearbetet och sätta SSR på kartan i samhällsdebatten. Att stå upp för renen och dess betesland, kulturen och livet runt, i symbios med renen är för mig en självklarhet. Att utveckla föreningslivet runt om i Sverige är också en viktig uppgift för mig. Sameföreningarna utgör en viktig hörnpelare i vårt samiska samhälle, att föra kunskap om vår kultur vidare och att skapa en samisk gemenskap.

Sápmi hotas idag av olika exploatörer som vill inkräkta på renens möjligheter till naturbete och årstidsvandring. Många gånger med en grön ursäkt, vad kan vara mer långsiktigt hållbart än naturbetesbaserad renskötsel. Klimatsmartare livsmedel finns inte, lokalt producerat, inga tillväxthormoner och ingen antibiotika. Som ett extra plus utgör årstidsbetande renhjordar en viktig del av vår storslagna fjällnatur. Årstidsbetande och vandrande renhjordar är en förutsättning för biologisk mångfald.

För mig utgör den gröna omställningen som den presenteras idag som ett allvarligt hot mot det ekologiska system som renskötseln alltid varit en viktig del av.
Klimatförändringarna tillsammans med skövlingen av naturskogar försvårar och omöjliggör för renen att finna vinterbete, samtidigt som gamla kända flyttvägar har blivit obrukbara. Ja, listan kan göras oändligt lång.

En annan utmaning, som också kan vara en möjlighet, är översynen av RENNÄRINGSLAGEN. Där skall vi vara med. SSR har nominerat Peter Danowsky och Christina Allard till arbetet i det arbetet. Anders Erling är föreslagen som sakkunnig.

Under vecka 33 kommer en turné att genomföras av ledningen för översynen av Rennäringslagen. Man startar i Kiruna, sedan till Jokkmokk, vidare till Umeå för att avsluta i Östersund. Jag planerar att deltaga vid samtliga möten. Det blir en bra möjlighet för mig att träffa samtliga byar.

Med dessa ord önskar jag alla en lyckad kalvmärkningssommar med lagom med sol, värme, regn och mygg.

Matti Blind Berg

Förbundsordförande


SSRs kansli håller sommarstängt
5 juli – 1 augusti 2021

Behöver du komma i kontakt med SSR under denna period kontakta:
Förbundsordförande Matti Blind Berg  070-397 69 77
Förbundsjurist Jenny Wik Karlsson 072-202 12 00

Utredningen En ny renskötsellagstiftning

Regeringen fattat beslut om direktivet för den kommande utredningen om en ny renskötsel-lagstiftning under maj månad Direktivet är omfattande och innehåller många komplexa frågeställningar som ska utredas de kommande fyra åren.  För SSR är det av största vikt att utredningsarbetet utgår från en rättslig analys och inte av politiska avvägningar, även om frågan är starkt politiserad. Det är av största vikt att samebyarnas rättigheter respekteras fullt ut. SSR kommer under utredningen bevaka att samebyarnas rättigheter inte åsidosätt. Läs mer här >

SSR har nominerat en expert och en sakkunnig som ska ingå i den kommande utredningen, regeringen har nu beslutat om förordnanden för de personer som ska ingå. SSR representeras av följande personer i utredningen.
Anders-Erling Fjällås, vice ordförande SSR, Sakkunnig
Christina Allard, jur.dr. Bitr. professor, Expert

Rasism/hat/hot kan aldrig accepteras

Rasism, hat och hot är något som många av våra medlemmar utsätts för dagligen. Detta är något som SSR aldrig kan acceptera, vi kan heller inte låta detta ske i skymundan. Vi får allt för ofta ta del av berättelser från våra medlemmar om hur de själva eller renen utsatts. SSR har under våren begärt möte med ansvariga ministrar vilka tackat nej av kalenderskäl. SSR har nu återigen begärt ett möte med ansvariga som vid dags dato inte återkopplat på vår förfrågan.

– Det är ett stort misslyckande för rättssamhället att detta tillåts fortgå, men framför allt är det ett stort svek mot de personer som drabbas, säger Jenny Wik Karlsson förbundsjurist vid SSR.

– Vi förväntar oss att ansvariga ministrar precis som vi tar denna fråga på allvar, vi har krävt att få träffa dem, inte bara en gång utan flera, det är dags att de nu tar sig tid att träffa oss, vi accepterar inte att detta tillåts fortgå, nu krävs åtgärder, säger Matti Blind Berg förbundsordförande i SSR.

Rovdjur
Möte med statssekreterare Anders Mankler ang rovdjursförvaltning

Under juni månad träffade SSR statssekreterare Anders Mankler, mötet skedde efter en begäran från SSR. En av huvudfrågorna på agendan var skyddsjakt. SSR har vid flertalet tillfällen fört fram att de förvaltningsåtgärder som finns måste vara genomförbara, idag är det många gånger omöjligt att genomföra skyddsjakter på grund av de villkor som sätts. Systemet måste bli förenklat och vara lika mellan länen. Genomförandet av dessa skyddsjakter måste också bekostas av staten. SSR kommer att följa upp de frågor som vi adresserade. Vi lyfte även återigen upp att vi idag ligger långt över den toleransnivå för rovdjursskador som ska skydda samebyarna från stora förluster, och att insatser måste genomföras för att vi ska nå dit.


Skog

Hur avser regeringen att agera efter den massiva kritik som riktats från Sveriges samtliga samebyar och omvärlden mot Sveaskog?

SSR: landsmöte har i ett uttalande tydligt klargjort att regeringen måste agera och följa upp den kritik som riktats mot Sveaskog. För SSR är det tydligt att Sveaskog behöver ett nytt ägardirektiv, med lägre avkastningskrav och med samiskt inflytande. Sveaskogs skogsbruk ska anpassas utifrån renens behov av naturbete och med respekt för samebyarnas rättigheter. Du kan läsa hela uttalandet här >
 

Rättsutredning skog
Idag saknas det en tydlig reglering gällande förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten. Regleringen saknar centrala inslag som används i andra fastighetsrättsliga situationer när förhållandet mellan rättigheter regleras.

  • Det rättighetsskydd som finns i flera avseenden ger rättighetshavarna ett svagare skydd än i motsvarande fastighetsrättsliga situationer. Detta är särskilt tydligt vad gäller renskötselrättshavaren.
  • De hänsynsbestämmelser som finns i skogsvårdslagen tillåter långtgående skada på renbetet som går långt utöver andra hänsynsbestämmelser.
  • Det finns inga ersättningsbestämmelser som reglerarar rätten till ersättning.

SSR har under de senaste åren arbetat aktivt på olika sätt för att skapa en hållbar utveckling för renskötseln. En stor del av detta arbete har fokuserat på att finna lösningar på de problem dagens skogspolitik och regelverk skapat. SSR kan konstatera att vi tagit steg framåt men att resultatet långt ifrån kan ses som tillfyllest.

Utifrån detta beslutade landsmöte 2020 att genomföra en rättsutredning som i möjligaste mån skall klarlägga vilka rättsliga instrument som finns att tillgå samt möjliga vägval utifrån detta. Detta arbete har påbörjats och kommer slutföras under 2021.

Har du frågor eller funderingar, kontakta;
Förbundsjurist Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se

Skog
SLU i Almedalen: En ny skogspolitik är på väg – vem sätter agendan?
6 juli 15.00 – 16.45

Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist, deltar den 6 juli på SLU:s digitala evenemang under Almedalsveckan. Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla.

Den svenska skogspolitikens utformning är föremål för diskussion igen. Men finns det förutsättningar att nå bred politisk enighet om skogens oförenliga mål? Det är kanske inte i riksdagen som framtiden för den svenska skogen avgörs, utan i EU? Vem sitter i förarsätet?

SLU har återkommande ordnat uppskattade seminarier om skogen och samhället under Almedalsveckan. I år lyfter deskogspolitikens utmaningar.

Läs mer här >
Länken till interaktivt evenemang/deltagande hittar du här >


Öppet brev till Regeringen angående Gruvetablering vid Gallok

Sámiid Riikasearvi (SSR), Sirges och Jåhkågasska samebyar har i ett öppet brev till Ibrahim Baylan framfört att ett avslag på Beowulfs ansökan om bearbetningskoncession är det enda rimliga beslut som regeringen kan fatta.

Läs det öppna brevet här >

 

Kommande digitala utbildningstillfällen
Djurskydd, tillsyn och ansvar

Utbildningen riktar sig till SSR:s medlemmar.
Under hösten kommer ytterligare utbildningsinsatser i djurskydd, tillsyn och ansvar att genomföras. Datum för dessa utbildningar kommer under augusti.

Vi kommer vid dessa tillfällen att gå igenom frågor kopplade till aktuell lagstiftning som exempelvis djurskyddslagen, livsmedelslagen och rättspraxis. Detta är frågeställningar som alltid är högaktuella till exempel vid slakt, skiljningar, kalvmärkningar med mera. Vad är det som gäller i olika frågor? Vem är ansvarig enligt lagstiftningen?

Har du frågor eller funderingar kring utbildningen kontakta: Jenny Wik Karlsson, jenny@sapmi.se

Du kan redan nu anmäla intresse här > så får du speciell inbjudan när datum är satt.

Viktig enkät om bland annat slakttider, merarbete och påverkan

För att SSR ska få en överblick över renskötselns förutsättningar när det kommer till frågor kopplade till renslakt på kontrollslakterier ber vi er svara på denna enkät. Enkäten är en del i projekt Odda Vuogit. För att vi ska få starta arbetet med slakterierna redan slaktsäsong 2021 ber vi er svara snarast, och senast 1 augusti.
För att få en länk, kontakta SSR:s kansli eller ordförande i sameby.


Kom ihåg att ta CWD-prover!

Vi hoppas på en trevlig och lyckosam kalvmärkning, men är olyckan framme och en vuxen ren hittas död eller måste avlivas, kom då ihåg att ha med material för att kunna provta för CWD.

Vikten av detta finns att läsa i medlemsutskick, eller hör av dig till Anna-Karin på 070-253 51 87. Mer info finns också att läsa här >
 
 

Foto: Mariann Lörstrand-Blind

Ny avhandling om samer och döden

”Samer och livets slut. Kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård.”  är titeln på Lena Kroiks avhandling. Hon disputerade den 28 maj i år vid Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten.

Det saknas kunskap om hur samer värderar och prioriterar när de tänker på sitt framtida döende, menar Lena Kroik som fyra delstudier har studerat samers förhållande till döden. Sammanlagt har 82 personer (majoriteten samer) deltagit i studien som bl.a. har innehållit vandrande fokusgruppsintervjuer i fjällen, rundabordsamtal m m.

För att samer ska få bra vård som möjligt i livets slutskede behövs s.k. ”brobyggare” som oftast är en same, gärna vårdutbildad och med en god förankring i majoritetssamhället, som kan vara en persons stöd i deras sista stund i livet.  Brobyggarna har en viktig funktion, dom är en länk mellan det samiska samhället och majoritetssamhället, menar Lena Kroik.

Även släkten och familjen har en viktig funktion. Dessa relationer skapar en trygghet för de samer som är livets slutskede skriver Kroik i sin avhandling. Läs hela avhandlingen här >

Offerplatsen Unna Saiva

Söndagen den 8 augusti kommer skriften ”Unna Saiva – en skändad samisk offerplats” att ges ut. Kerstin Andersson är redaktör och initiativtagare till en kampanj för att återbörda offergåvorna från Unna Saiva till Sápmi. Idag förvaras offergåvorna på Historiska museet i Stockholm. 
 
Lanseringen av skriften sker i samband med en samisk kulturdag i Gällivare, då det nyrenoverade samevistet och Nils Nilsson Skums ateljékåta återinvigs på hembygdsområdet.

Ett trettiotal samer driver, med stöd av Gällivare skogsameby, frågan om ett återbördande av offergåvorna till ett museum i norra Sápmi, helst i Gällivare kommun eftersom offerplatsen ligger inom kommunen. 

SSR:s landsmöte har gjort följande uttalande den 3 juni:
Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte uttalar sitt stöd för de enskilda samer och Gällivare skogssameby, som kämpar för att offergåvorna från den samiska offerplatsen Unna Saiva i Gällivare kommun ska återlämnas till Sápmi. Offergåvor har förts bort mot samernas vilja av statligt avlönade tjänstemän. Därför är det statens ansvar att finansiera återbördandet och möjliggöra att föremålen kan visas för en bred allmänhet på ett museum i norra Sápmi.

SSR:s ordförande Matti Blind Berg deltar på kulturdagen, som arrangeras av Gellivare Sockens Hembygdsförening, Kultur i Gällivare, Gällivare skogssameby och Amnesty Sápmi.


Foto: från hemsidan www.ankarede.com

Aanghkeren Saemiensiebrie

Frostvikens-Hotagens sameförening har bytt namn till det sydsamiska namnet Åanghkeren Samiensiebrie  som betyder Ankarrede sameförening.  Föreningen bildades 1909 av Jonas Åhrén.
Fredagen den 13 aug kl. 19.00 invigs det nya samiska museét i Ankarede.   Mer information finns på föreningen sida på Facebook och  ankarede.com.


Foto: Annelie Päiviö

RenResurs håller kurser hösten/vintern 2021/22

RenResurs är ett projekt som Luleå tekniska universitet driver tillsammans med Sápmi Innovation AB och Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Projektet finansieras av EU Interreg Nord Sápmi, Region Norrbotten och Lapin Liitto.

Som pilottest av utbildningen erbjuder RenResurs utbildning i slakt- och styckning

Anmälan är inte öppnad än, men vill du hålla dig uppdaterad? Du får RenResurs nyhetsbrev om du lägger in namn och email här >
Läs mer om RenResurs här >

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Covid-19 på sydsamiska och nordsamiska

Region Västerbottens filmer: Tips för att bromsa spridningen av covid-19

Naemhtie suetiem covid-19. Tjöödtjesth (sydsamiska):
Rávvagat bissehit covid-19 leavvama (nordsamiska):
 
Folkhälsomyndighetens information: Skydda dig och andra från smittspridning
Sydsamiska

Nordsamiska
Lulesamiska

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regionerna meddelar.  Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. 

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt.

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email