Samebyarnas rättigheter måste respekteras i den kommande utredningen

22 juni, 2021

Regeringen har i maj månad fattat beslut om direktivet för den kommande utredningen om en ny renskötsel-lagstiftning. Direktivet är omfattande och innehåller många komplexa frågeställningar som ska utredas de kommande fyra åren.

En majoritet av ledamöterna i Miljö- och jordbruksutskottet vill nu se ett tilläggsdirektiv till utredningen och riksdagen ska nu fatta beslut i frågan, det är sedan upp till regeringen att ta ställning hur de väljer att hantera riksdagens ställningstagande.

– Att frågan om småviltsjakt och fiske är politiskt laddad är något som vi är väl medvetna om, därför är det oerhört viktigt att den diskussion som nu förs inte skapar en politisk polarisering innan utredningen ens påbörjat sitt arbete, säger Matti Blind Berg, förbundsordförande för Sámiid Riikkasearvi (SSR).

– SSR:s fokus och inställning har hela tiden varit att samebyarnas rättigheter måste respekteras i det kommande utredningsarbetet. Därför är det av största vikt att utredningen tar avstamp i en rättslig analys och att den analysen sedan ligger till grund för kommande förslag, fortsätter Matti Blind Berg.

– Att samebyarna i lagstiftning skulle tillerkännas de rättigheter som de redan innehar har gällande jakt och fiskeupplåtelser innebär inte att lokala intressen kommer åsidosättas vilket SSR lyft flera gånger. Tvärtom menar vi att en samisk förvaltning av jakten och fisket inte bara kommer att ge renen den betesro som behövs, utan det kommer även att gagna lokalsamhällena, avslutar Matti Blind Berg.

Print Friendly, PDF & Email