SSRs nyhetsbrev september 2021

15 september, 2021

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2021 Nummer 9 

Nyhetsbrev

 

Čakčamánnu | Ragátmánno | Skierde | Rahkatmánnuo | Ragatmánno | September

Ordförande har ordet


Foto: Emma-Sofia Olsson

Vi är mitt inne i en intensiv period där jakten och kommande slakt står på agendan för många av oss. Även om jag precis som många av er har fullt upp, så finns ändå utrymme för reflektioner och tankar. Mina tankar den senast tiden har till stora delar handlat om det maktskiftet som skett i Sametinget, och framför allt vilka eventuella konsekvenser det kan medföra för både SSR och för våra medlemmar. Helt klart är dock att det som hände under sametingets plenum tydligt visar på en politisk instabilitet, en oroande utveckling för alla som på olika sätt idag är beroende av Sametinget. En förändring av detta måste till, renskötseln ska inte behöva vara beroende av godtycke och politisk instabilitet. Som ordförande för SSR kan jag bara konstatera att organisationen är viktigare än någonsin. Vi behöver en stark organisation som arbetar för våra medlemmar och för renskötseln. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan påverka och skapa förändring. Något som nu behövs i allra högsta grad.

Under den kommande hösten kommer ett stort fokus att läggas på den pågående utredningen om översyn av Rennäringslagen, bland annat planeras nu för en ordförandekonferens i oktober för att tillsammans diskutera frågor kopplade till utredningen och vårt arbete framåt i denna fråga.

Avslutningsvis vill jag också ta tillfället i akt att lyfta fram sameföreningarnas viktiga arbete, ett arbete som ofta hamnar i skymundan men som är oerhört viktigt på många plan. Min förhoppning är att vi ska lyfta och synliggöra detta arbete oftare.
 

Matti Blind Berg

Förbundsordförande

Möte med Näringsministerns statssekreterare

Onsdag den 15 september träffar SSR statsrådet Ibrahim Baylans statsekreterare för att diskutera förvaltningen av Sveaskog samt SSR:s krav på stopp av markförsäljningar. Från SSR är kraven tydliga, att regeringen agerar och det nu.

Altingets artikel hittar du här >

Saarivuoma sameby förbereder process i Europadomstolen

Saarivuoma sameby har i Høyesteretts dom og kjennelse 30. juni 2021, HR-2021-1429-A, (sak nr. 20-164328SIV-HRET) fått gehör för sina rättigheter i enlighet med alders tid bruk i Altevatnområdet på norsk sida av samebyn. Höyesterett fastslog samtidigt att Saarivuoma inte skulle få ersättning för den skada som drabbat samebyn och att samebyn ska stå för sina egna rättegångskostnader. Denna bedömning kan komma att få betydelse för fler samebyar. En process i Europadomstolen är således viktig ur flera aspekter. SSR vill därför ge sitt uttalade stöd till Saarivuoma sameby i den kommande processen.

SSR begär möte med länsledningen på länsstyrelsen Jämtland

Sámiid Riikkasearvi har kontaktats av flertalet samebyar i Jämtlands län angående ärendehanteringen gällande småviltjakt på renbetesfjällen och därtill knutna frågor.

Samebyarna upplever en stor förändring i länsstyrelsens hantering av frågan, framför allt ärendehanteringen gällande avlysningar. Enligt samebyarnas uppfattning har det skett en stor förändring gentemot hur frågorna hanterats tidigare. Såvitt SSR förstår så har länsstyrelsen inte informerat om på vilken grund länsstyrelsen baserar sin förändrade inställning på.

SSR har tagit del av flertalet beslut gällande avlysning och kan konstatera att länsstyrelsen inte följer sin egen antagna policy gällande handläggning. Exempelvis så kommer besluten samebyarna sent tillhanda även om samebyarna skickat in ansökningarna i god tid i enlighet med policyn.

SSR och samebyarna har därför ställt ett antal frågor kopplade till hur länsstyrelsen förhåller sig till sin egen policy.

SSR och samebyarna har begärt möte med länsledningen för att diskutera de frågor som aktualiserats, länsstyrelsen har ännu inte besvarat SSR:s och samebyarnas begäran.

Samebyarna i Västerbotten begär rättsprövning av regeringens avslag på samebyarnas överklagan avseende upplåtelse av älgjakt.

2019 överklagade samebyarna i Västerbotten länsstyrelsens beslut om utökat antal dagar för upplåtelsejakten inom samebyarnas områden ovan odlingsgränsen till regeringen. Samebyarna framförde bland annat i sin överklagan att länsstyrelsen inte på ett korrekt sätt redogjort för vilken bedömning de gjort gällande beslutets påverkan på renskötseln. Regeringen avslog samebyarnas överklagan, med motiveringen att det inte fanns något skäl till en annan bedömning än länsstyrelsens.

Samebyarna vände sig då till Högsta förvaltningsdomstolen med en begäran om rättsprövning. Högsta förvaltningsdomstolen gav samebyarna rätt och upphävde regeringens beslut. 2020 fattade länsstyrelsen i Västerbotten ett närmast identiskt beslut som året innan, samebyarna överklagade även detta beslut. Under juli månad meddelade regeringen att de avslog samebyarnas överklagan med hänvisning till länsstyrelsens motivering. Samebyarna vänder sig nu återigen till Högsta förvaltningsdomstolen med begäran om rättsprövning. Det kan inte annat än ses som både beklagligt och anmärkningsvärt att länsstyrelsen och regeringen inte hörsammat vad som framfördes av Högsta förvaltningsdomstolen vid föregående prövning. Än mer anmärkningsvärt är det att länsstyrelsen och ytterst regeringen inte beaktar att detta handlar om samebyarnas civila rättigheter, tillika egendomsrätter som är grundlagsskyddade säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist som företräder samebyarna i frågan.

Har ni frågor eller funderingar kontakta Jenny Wik Karlsson; jenny@sapmi.se


Forskning och samverkan med SSR

SSR får många förfrågningar om samarbeten och deltagande i olika forskningsprojekt. Att bidra och delta i olika projekt, samarbeten och forskning är något som SSR ser som en viktig del i vårt arbete. För att underlätta för de som vill samarbeta med oss har SSR tagit fram en forskningspolicy (antogs 2019), denna policy är vår utgångspunkt för samverkan med alla aktörer, ni kan ta del av policyn här >

En vision för samisk mat i de Nordligaste regionerna

En vision för samisk mat i de Nordligaste regionerna anordnades vid SLU den 7 juni 2021 inom ramen för projektet Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring.

Inspelningar från en digital workshop den 7 juni 2021 som syftade till att främja dialog kring samisk mat i de nordligaste regionerna och identifiera vägen framåt för fortsatt samarbete kan du se här >

Länk till den gamla inbjudan med beskrivning hittar du här >


Digitala utbildningstillfällen – Djurskydd, tillsyn och ansvar

Intern utbildning för SSR:s medlemmar som riktar sig till samebyar och renägare. Föreläsare är Jenny Wiik Karlsson, förbundsjurist SSR.
 
Det är två utbildningstillfällen kvar och du anmäler dig här > senast 2 timmar innan start samma dag som föreläsningen du anmält dig till, eller genom ett mail till info@sapmi.se (ange namn, sameby och e-post dit länk ska skickas). Vid för få deltagare kan utbildningen komma att ställas in.

Datum:
torsdag 16/9 kl. 17.00 till 19.30
onsdag 29/9 kl. 13.00 till 15.00

Vi kommer att gå igenom frågor kopplade till aktuell lagstiftning som exempelvis djurskyddslagen, livsmedelslagen och rättspraxis. Detta är frågeställningar som alltid är högaktuella till exempel vid slakt, skiljningar, kalvmärkningar m.m. Vad är det som gäller i olika frågor? Vem är ansvarig enligt lagstiftningen?

Vi kommer också informera om transportörtillståndet som nu krävs för att köra renar från och med 1 oktober, både inom Sverige men också utanför landets gränser.

Har du frågor eller funderingar kring utbildningen kontakta Jenny Wik Karlsson.


Gör din egen köttbesiktning vid hemslakt, kostnadsfritt i samråd med veterinär från Gård & Djurhälsan.

 
Ser du något annorlunda när du hemslaktar eller bara vill säkerställa att allt ser bra ut. Då är du välkommen att kontakta veterinär Ulrika Rockström på 070-524 37 90 som i mån av tid hjälper dig, både vardag och helg. Rådgivningen sker genom att bilder/film skickas alternativt digitalt, genom tex Teams.

ulrika.rockstrom@gardochdjurhalsan.se
www.gårdochdjurhälsan.se


Viktig provtagning som rör alla samebyar! CWD

Tiden för provtagning för CWD håller på att ta slut. Den nationella bevakningen tar slut vid nyår, och 54 prover per sameby måste ha kommit in innan dess.

Kom ihåg att ha med material för att kunna provta för CWD under höstslakten. Vid frågor om vilka djur som klassas som riskdjur eller övriga frågor, hör av dig till Anna-Karin på 070-253 51 87. Mer info finns också att läsa här >

Vi kommer också att kalla till digitalt möte angående läget inom kort.

Tänk på detta vid löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro.

Du som rör dig i skog och mark med en lös hund kan störa renarna mer än du tror. Renarna som jagas av lösa hundar, även korta sträckor, blir mycket stressade vilket kan påverka i flera dygn. Renar som jagas långa sträckor tappar mycket energi och kan i värsta fall dö av exv. skador eller energiförlust.
 
Visa hänsyn till renen! Renar kan finnas i området även om du inte ser dem. Ändra dina jaktturer om du ser att renar vistas i området. Du som jagar med stående fågelhund orsakar skada om du för din hund in i områden där du ser renar beta, eller om du för oväsen.
Du som jagar med ställande eller drivande jakthundar orsakar stor skada om hundarna jagar enstaka renar eller renar i flock.
 
Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar.
 
Checklista och information hittar du här >


Vingslag – Sojiiguin

Den 6 oktober har Giron Sámi Teáhter teaterpremiär på ”Vingslag-Sojiiguin”, en poetisk berättarföreställning som bygger på samiska sagor och fågelliv. Premiär på Karesuando sameskola den 6 oktober. Läs mer här > 


LittFORS – Vindelälvens Litteraturfestival

En nystartad litteraturfestival genomförs för första gången i Västerbotten och pågår 11 – 16 oktober. Festivalen sträcker sig från Ammarnäs till Vindeln och inom biosfärområdet Vindelälven-Johttátahkka.

Flera samiska författare deltar, bl. Juvvá Pittja, Linnea Axelsson, Marja Skum och Moa Backe Åstot. Den samiska kulturbussen Julla Mája lyfter samiska berättelser under hela LittFORS.

Läs mer här >


Giellavahkku – Samisk språkvecka i oktober

För tredje året i rad genomför Sametingen den samiska språkveckan, Giellavahkku som genomförs vecka 43, 25 – 31 oktober 2021.
Syftet med språkveckan är att uppmärksamma de samiska språken, lyfta språkens status och öka kunskapen om språken.
Läs mer här >


Örnsköldsvik kommun lanserar symboler för nationella minoriteter och minoritetsspråk – 8 symboler för 5 nationella minoriteter

Symbolerna lyfter fram de nationella minoriteternas flerdimensionella identiteter och språkliga varieteter (från vänster): judar/jiddisch, resande och romer/romani chib, samer/samiska, sverigefinnar (både finsk och sverigefinsk symbol)/finska, samt kväner, lantalaiset och tornedalingar/meänkieli.

Den 9 september 2021 lanserade Örnsköldsvik nya symboler för att synliggöra de nationella minoriteterna lokalt i Örnsköldsviks kommun, inklusive de nationella minoriteternas flerdimensionella identiteter och språkliga varieteter. Kommunen har i dialog med de nationella minoriteterna tagit fram symboler som kommer att användas i kommunens verksamheter på olika sätt, till exempel i skyltning och annonsering av kommunala aktiviteter. Dialog har skett med nationella minoriteter, antingen lokalt om det varit möjligt alternativt nationellt med instanser som riksförbund eller liknande.

Läs mer här >

Uppsatser om Norr-och Västerbottens livsmedelsstrategier

Samisk mat i Västerbottens livsmedelsstrategi 2020-2030
Självständigt arbete 15 p.
Författare:  Fil. Kand. Isak Falk Eliasson, inst. För stad och land, SLU, Uppsala. Publicerad 2021.
Läs uppsatsen här >

Árbediehtu eller innovation – ett urfolksperspektiv på Norrbottens livsmedelsstrategi
Självständigt arbete 15 p.
Fil. Kand. Robin Eriksson, Inst. För stad och land, SLU, Uppsala. Publicerad 2021. Läs uppsatsen här >

Uppsatserna finns även att ladda ner på www.slowfoodsapmi.com

Skinngarvning

Den 23 september föreläser Ann Salomonsson om skinngarvning på Tráhppie i Ubmeje kl. 17.00-19.00. Läs mer här >

Samiska seitar

Seitar, rösen och konstiga formationer
Den 27 september ska arkeolog Mikael Jakobsson, Skogsmuseet Lycksele, föreläsa om ”seitar, rösen och konstiga formationer.”   

Seitar och dess betydelse
Den 2 oktober ska Adriana Aurelius, doktorand vid institutionen för kultur- och mediavetenskaper, Umeå universitet  föreläsa om seitar och dess betydelse.

Lokal: Tráhppie, Ubmeje
Arrangör: Såhkie-Umeå sameförening. Läs mer här >


Ubmejen Biejvieh Samiska veckan i Umeå 2-7 november 2021

Ubmejen biejvieh samiska veckan arrangeras under vecka 44 (2-7 november)
Såhkie – Ubmejen sameförening kommer att genomföra en samisk marknad under Ubmejen biejvieh 4-6 november.
Inbjudan till marknaden 4 – 6 november hittar du här >

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Covid-19 på sydsamiska och nordsamiska

Region Västerbottens filmer: Tips för att bromsa spridningen av covid-19

Naemhtie suetiem covid-19. Tjöödtjesth (sydsamiska):
Rávvagat bissehit covid-19 leavvama (nordsamiska):
 
Folkhälsomyndighetens information: Skydda dig och andra från smittspridning
Sydsamiska

Nordsamiska
Lulesamiska

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regionerna meddelar.  Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. 

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt.

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email