SSRs Nyhetsbrev november 2023

16 november, 2023

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2023 Nummer 11 

Nyhetsbrev

 

Skábmamánnu | Basádismánno | Rahka | Juhtátmánnuo | Bassemánno | November

Ordförande har ordet

 

Vem tusan är Hanne Kjöller?

Jag kan inte låta bli att ställa frågan, hur det kommer sig att en etablerad och välrenommerad dagstidning som DN låtit fristående ledare publicera Hanne Kjöllers artiklar.

Att likna dagens renskötare med den svenska adeln är verkligen att visa på såväl okunskap om renskötarsamhället och vår kultur som omdömeslöshet. Att sedan krydda sin anrättning med diverse felaktigheter och halvsanningar, ryckta ur sitt sammanhang, är verkligen märklig journalistik av någon som säger sig vilja granska något. Jag tycker att det är lika märkligt att en så aktad tidning som DN trycker detta, utan att de tänker på de konsekvenser som det medför. Risken är att de halvsanningar och felaktigheter blir sanningar, vilket är förödande i det redan polariserade samhällsklimatet vi lever och verkar i. Jag kan inte låta bli att undra vem dom förser henne med dessa fördomar och osanningar? Vem/vilka hyser sådant agg mot renskötarkulturen och renskötarsamhället? Och vad vill man uppnå. Utan en levande renskötsel baserad på naturbete och nyttjande av naturens egen produktion, vad vore då den samiska kulturen? En dammig monter i något museum?

Nog om DN:s dåliga smak vad gäller krönikörer, de har fått tillräckligt med utrymme redan.

I skrivande stund är jag på väg mot Bryssel och EU:s Raw Materials Week, en vecka för industrin att lobba för den ”gröna omställningen”. EU:s nya minerallag skall diskuteras, där är det viktigt att jobba för en tydlig skrivning av FPIC, något som Sverige och Finland motsäger sig.
Tillsammans med European Environmental Bureau kommer jag  delta i ett antal debatter, samt träffa flertalet parlamentariker. Mitt budskap är tydligt, den gröna omställningen får inte ske på bekostnad av urfolkets möjlighet att bedriva sin traditionella näring, renskötseln.

Vintern står för dörren och skiljningarna har börjat. Många har nu kommit ner på vinterlandet. Jag har noterat att vissa kommuner i Västerbotten och Jämtland hälsar oss välkomna tillbaka, ett bra initiativ som jag hoppas fler tar efter. Ett litet guldkorn, men ändå ett guldkorn. Dagens nyhetsbulletiner basunerar ut nya stora industrisatsningar som tär på renens marker och möjligheter till överlevnad. Då får måste man fånga upp alla glädjeämnen. Jag vill också tacka alla inom och utom det samiska samhället som reagerat på Kjöllers påhopp.

Matti Blind Berg

Förbundsordförande

EU:s Raw material Act

Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse om förslaget till förordning om inrättande av en ram för att säkerställa en trygg och hållbar försörjning av råvaror av avgörande betydelse, mer känd som Raw Material Act. Överenskommelsen är preliminär i avvaktan på ett formellt antagande.

I det tidigare förslaget fanns skrivningar gällande urfolks rättigheter och FPIC (Free, Prior and Informed Consent), dessa skrivningar saknas i den överenskommelse som presenterats.

– Vi är naturligtvis oerhört besvikna och känner en stor oro. Redan idag pågår en enorm utarmning av renens betesmarker, förslaget innebär med största sannolikhet ytterligare exploateringar i Sápmi i en allt snabbare takt, utan att vi har någon reell möjlighet till inflytande över våra marker, säger Matti Blind Berg, förbundsordförande SSR.

– Det är oerhört problematiskt att begreppet FPIC tas bort eftersom det har en legal folkrättslig betydelse. De signaler vi fått är att det ska införas andra skrivningar där fokus ligger på tidig dialog och samråd. Frågan blir då vad som skillnaden blir jämfört med dagens system. Att komma in tidigt bara för att få veta att man ska bli överkörd, säger Jenny Wik Karlsson, Förbundsjurist SSR

Europaparlamentet kommer att rösta om förslaget andra veckan i december.
Läs pressmeddelandet från Europeiska unionens råd här >

Forskare kritiserar EU:s Raw material act, läs här >

SSR närvarar vid Sametingets plenum i Åre

SSR:s förbundsordförande närvarar vid plenum i Åre. Frågan om Sametingets regeringsuppdrag avseende samebyarnas interna organisering kommer att behandlas. SSR är kritisk till det förslag som sametingets styrelse lagt fram och som inte har förankring hos landets samebyar.
SSR:s samebyordförandekonferens, vilken genomfördes i Stockholm 3 – 4 oktober fattade beslut om SSR:s position avseende samebyarnas interna organisering, vilken delgetts regeringen och Renmarkskommittén.
–    Då sametingets förslag inte har stöd hos majoriteten av samebyarna så borde plenums beslut vara enkelt, att inte gå vidare med styrelsens förslag, säger Matti Blind Berg.

Vill ni ta del av SSR:s beslut kontakta SSR:s kansli;  info@sapmi.se

SSR träffar FN:s specialrapportör för miljöfrågor under Åhuskonventionen

SSR är inbjuden till konsultation med specialrapportören Michel Forst för att diskutera frågor kopplade till urfolks möjligheter att skydda sina livsmiljöer samt tillvarata sina rättigheter så som de utformats i Åhuskonventionen.
SSR:s Förbundsordförande Matti Blind Berg samt Vice ordförande Anders Erling Fjällås deltar vid mötet.

Kvällswebbinarium om foderförvaring och fodersäkerhet för renägare måndag 20/11

Som renägare är du ansvarig för att ge renarna säkert foder. Under webbinariet går vi igenom grundläggande fodersäkerhet, vad ett säkert foder innebär och vilka faror som kan finnas i foder.

  • Vilka risker finns vid produktion, konservering, hantering, transport och förvaring/lagring av foder?
  • Hur påverkar klimatförändringen fodersäkerheten? – förvaring/lagring, tillgång och kvalitet.
  • Förebyggande åtgärder och beställarkompetens.

Under kvällen deltar Anna Omazic och Josefine Elving, SVA, Anne Walkeapää, Sametinget och Anna-Marja Kaddik, Sámiid Riikkasearvi.
 
Webbinariet är en del av projektet ”Klimatanpassning av rennäringen – samverkan och kunskapsutbyte med fokus på fodersäkerhet” som finansieras av Myndighetsnätverket för Klimatanpassning (MNKA). Projektet syftar till att samverka och utbyta kunskap om stödutfodring av ren med fokus på foderhantering och foderhygien. Projektet genomförs under 2023 i samarbete mellan SVA, SSR, Sametinget och länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten.
 
Måndag 20 november kl. 18.00 – 20.00 via teams.
(Detta är samma webbinarium som hölls 23 oktober.)

Sista anmälning 17/11. Anmäl er här >


SSRs Landsmöte 2024

Sámiid Riikkasearvi/Svenska Samernas Riksförbunds Landsmöte hålls 2024 i Gällivare Váhtjer Váčir 28 – 30 maj, ombudsmöte 28 maj och Landsmöte 29 – 30 maj 2024.

Temat blir Markanvändning och konkurrens.

Det går bra att anmäla sig redan här >

Anmälan för utställare görs här >


Shop in Sápmi

SSR startade webbsidan Shop in Sápmi 2017 efter att kansliet fått många frågor om var man köper samisk konst och produkter med samisk design ex. gardiner, smycken m.m. Hemsidan är nu uppdaterad och uppfräschad med hjälp av Cora, Anastasia m.fl. på Ávki.
Syftet med Shop in Sápmi är att synliggöra och visa vägen till samiska företagare. Här hittar du länkar till företag som tillverkar genuina produkter och tjänster med hög kvalité och med inspiration från den samiska kulturen.

Här hittar du Shop in Sápmi shopinsapmi.se

Är du samisk företagare och vill synas på Shop in Sápmi så klicka här >

Enkät i Projekt renskötselns förutsättning idag och i framtiden

Arbetet med projektet Renskötselns förutsättningar idag och i framtiden fortsätter. Under projektets första del ligger fokus på att kartlägga och utreda samebyarnas situation, vilket sedan kommer att ligga till grund för nästa del med att ta fram åtgärder och insatser.

Som en del i arbetet att kartlägga samebyarnas situation har en enkät tagits fram. Enkäten har skickats ut till alla samebyar och minst tre personer (varav en är ordförande) från varje sameby uppmanas till att svara. Medverkan är frivillig, men mycket betydelsefull eftersom undersökningen kommer att ligga till grund för inriktningen av det fortsatta arbetet. Tillhör du en sameby och vill du medverka så kontakta din ordförande. Senast den 26 november önskar vi svar.

Várdduo ger Elsa Laula-symposiet 2023

Tisdag 28 november, 2023 kl. 08:30 – 16:30
Bildmuseet, Umeå
Várdduos Elsa Laula-symposium handlar i år om kommunikation av och diskussion om forskningsresultaten från projektet Skada skedd, urfolkssamhällens erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion

Interaktioner mellan utvinningsindustrier och urfolk har blivit alltmer aktuella i ett globalt perspektiv. I Sverige har vattenkraftutvinningen pågått inom urfolks områden i över hundra år. Projekt Skada skedd syftar till att koppla ihop historiska processer av svensk vattenkraftutbyggnad med nutida konsekvenser för att undersöka konflikter mellan urfolk och industri, intergenerationella trauman inom urfolksgrupper samt undersöka urfolks rekommendationer för framtida relationsbyggande, i Sápmi och Australien.

Symposiets program innehåller forskningspresentationer av Kristina Sehlin MacNeil och Åsa Össbo, både forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning, ett föredrag av Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist och verksamhetschef på Sámiid Riikasearvi och ett panelsamtal.

Läs mer och anmäl dig till symposiet här >
Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan krävs.

Rapport från Workshopdagar i Östersund 13–14 november

Första dagen handlade om Renen och djurskyddet. Vad gäller i olika frågor, vem är ansvarig enligt lagstiftningen, vad kan göras? Djurskydd och djurägaransvar. Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist SSR, och Anna-Marja Kaddik, näringshandläggare SSR, gick igenom frågor kopplade till djurskyddslagen, livsmedelslagen och rättspraxis, frågor som är högaktuella inför slakt och transport. Ulrika Rockström, veterinär Gård & Djurhälsan, deltog digitalt kring bedömning av olika potentiella djurskyddsbrister som kan bli föremål för en information (anmälan) till länsstyrelsen, tex halta djur, sårskador och magra djur. Utbildningen har nu genomförts i Kiruna och Östersund under hösten.
 
Andra dagen genomfördes en workshop om Renskötseln förutsättningar idag och i framtiden i samarbete med Mistra och Annette Löf, SEI. Syftet var att samla in samebyarnas situationer idag och visioner för framtiden. Vilka förutsättningar finns för en hållbar renskötsel och vilka åtgärder kan vi genomföra här och nu?


Trafik

Vi går mot mörkertid. SSR vill uppmana alla trafikanter att vara lite extra uppmärksamma. De flesta samebyarna förbereder sig nu för flytt till sina vinterbetesområden, och risken att möta ren eller annat vilt längs vägarna är stor.  Tänk därför på att anpassa hastigheten och var uppmärksam, för Din, Dina medtrafikanters och för djurens säkerhet.
Läs SSR:s Trafikfolder här >

Instagram

Visst vet du att vi finns på instagram? Information om utbildningar, nyheter och mycket annat finns här!

https://instagram.com/samiid_riikkasearvi?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Sámij åhpadusguovdásj söker handläggare

Sámij åhpadusguovdásj söker en handläggare för kursverksamhet! Vi letar efter dig som har god kunskap om det samiska samhället och intresse för frågor som rör samer. Vi tror att du har yrkesmässiga erfarenheter av att arbeta med samiska frågor eller utbildningsverksamhet för vuxna.

I rollen som handläggare arbetar du med utveckling, samordning och utvärdering av skolans kursutbud, handläggning av anmälningar och antagning till utbildningarna samt med vikarieanskaffning till skolans helårsutbildningar.

Länk till Platsbankens annons hittar du här > Hemsida: https://samernas.se/

Lars-Johannes Labba och Sara Labba

Den Samiska Minnesfonden har lagt ut redovisningar från fjolårets ungdomsstipendiater Lars-Johannes Labba och Sara Labba  på deras Facebook och Instagram. Gå gärna in och läs deras redovisningar, så fint de har beskrivit användningen av stipendiet.

Om du är en samisk ungdom mellan 16-25 år, så finns det fortfarande tid att ansöka om årets ungdomsstipendium. Sista ansökningsdag är 30/11-23.

Den Samiska Minnesfonden

Den Samiska Minnesfonden bildades år 1995 av Sámiid Riikkasearvi, Riksorganisationen Same Ätnam och Sáminuorra. Den Samiska Minnesfondens huvudsakliga ändamål är att främja forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.
Läs mer här >
Formulär för minnesgåva finns här > eller vänd er till något av våra ombud

Sámi Duodji

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen jobbar med att främja, stödja och utveckla samisk slöjd och konsthantverk samt värna om det samiska hantverks- och kulturarvet.
Sámi Duodji har en webbshop som du hittar här >

Samefolket 

Samefolket är idag är den enda samiska tidningen för vuxna på svensk sida av Sápmi. Tidningen kommer ut sju gånger per år, tryckt och digitalt med innehåll på svenska och samiska. SSR och SameÄtnam är stiftelsebildare. 
 
Prenumerationsinfo, https://samefolket.se/prenumerera/
Annnonsinfo, https://samefolket.se/annonsera/

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Forskning och samverkan med SSR

SSR får många förfrågningar om samarbeten och deltagande i olika forskningsprojekt. Att bidra och delta i olika projekt, samarbeten och forskning är något som SSR ser som en viktig del i vårt arbete. För att underlätta för de som vill samarbeta med oss har SSR tagit fram en forskningspolicy (antogs 2019), denna policy är vår utgångspunkt för samverkan med alla aktörer, ni kan ta del av policyn här >

Tänk på detta vid löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro.

Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar.
 
Checklista och information hittar du här >

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email