SSR Nyhetsbrev oktober 2022

20 oktober, 2022

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2022 Nummer 10 

Nyhetsbrev

 

Golggotmánnu | Gålgadismánno | Rihkede | Gålgguománnuo | Gålgådismánno | Oktober  

Ordförande har ordet

 

Nu är hösten här på allvar. Sarvslakten är avslutad och det är mitt i älgjakten för många. Jag vet ej hur det ser ut runt om i Sápmi, men från min horisont känns det oroande just nu. Vädret och klimatförändringarna gör sig återigen påminda och till följd av detta står vi inför stora utmaningar. September har förutom några lätträknade undantag inneburit regn och dimma. Markerna är så mättade på vatten och funderingen är om det någonsin, kommer att torka upp? Nåja, en fördel, elen måste bli oerhört billig i vinter! (obs ironi).

Trots alla signaler  fortsätter planerna på den så kallade gröna omställningen, jag funderar ofta på hur detta kan få fortgå, det tunnelseende som våra politiker och industrin verkar ha är minst sagt enfaldigt. Enligt källor inom basindustrin kommer klimatet att hårdna gentemot renskötselns behov. Jag förstår inte hur tusan de styrande tänker när man tror att klimatet skall räddas på naturens bekostnad. På tal om klimat har vi ett nytt politiskt klimat i Sverige. Högernationalistiska vindar blåser även i Sverige. Hur kommande regering skall kunna utvinna naturresurser och samtidigt rädda klimatet blir spännande att följa. Utan tvekan känns det som om att vi som lever av och med naturen är de stora förlorarna.

Jag är precis hemkommen från SSR:s samebyordförandekonferensen, fylld av nya intryck och tilltro på framtiden trots alla utmaningar. Med så många duktiga och kunniga medlemmar kan det inte gå fel. Visst, det kommer att krävas engagemang, tålamod och kampvilja, men inget av det känns som någon bristvara i detta sällskap. Jag säger som en mycket rutinerad och erfaren samebyordförande uttryckte det, ”det är bara att gneta på”. Samma ordförande som även har varit SSR:s ordförande, påminde oss om att vi faktiskt gör framsteg. Positionerna för samisk rätt har flyttats fram, vi tar små steg hela tiden och ibland större, tex i domstolar det får vi inte glömma. Som sagt, vi gnetar på.
 

Matti Blind Berg

Förbundsordförande

Möte med Utredningen för Sanningskommissionen

SSR träffar ordförande Kjerstin Calissendorff och huvudsekreterare Jon Dunås den 2 november. Sanningskommissionen för det samiska folket (Ku 2021:02), ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna och att belysa dess konsekvenser för det samiska folket och enskilda samer. Inför planeringen av det kommande arbetet inom kommissionen ska utredningen bland annat träffa samiska organisationer för att inhämta synpunkter på uppdraget och det kommande arbetet.

Nordisk Renkonferens 8 – 9 november

SSR deltar på NKJ Renkonferens i Norge. Nordic Agri Research (NKJ), ett samverkansorgan till Nordiska ministerrådet. NKJ samordnar det nordiska samarbetet kring forskning om renskötsel.  Huvudfokuset för konferensen 2022 är utmaningar i rennäringen, i synnerhet rennäringens påverkan av rovdjur, samt konsekvenser av ett förändrat klimat i Sverige, Finland och Norge.
 
Konferensen kommer bland annat att fokusera på aktuell status, policy och förvaltning av rovdjur, och den andra dagen kommer att fokusera på frågor kopplade till klimatförändringar. Vi kommer att bjuda in forskare från alla nordiska länder, samt myndighetspersoner och representanter från sektorn.

Skellefteå kommun får bakläxa igen

Skellefteå kommun överklagade Mark- och miljödomstolens beslut om upphävande av kommunens beslut om antagande av detaljplan. Mark- och miljödomstolen ansåg att kommunen inte utrett påverkan på rennäringen och att det därmed inte gick att bedöma om kommunen gjort en korrekt intresseavvägning mellan motstående intressen när detaljplanen antogs.

Mark-och miljööverdomstolen (MÖD) meddelade dom i målet 2022-10-17 och avslår Skellefteå kommuns överklagan.

MÖD instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att planens påverkan på rennäringen inte har utretts i tillräcklig omfattning i planärendet och att det därmed inte går att bedöma om kommunen gjorde en korrekt intresseavvägning mellan motstående intressen när detaljplanen antogs. 

– Idag pågår det många planprocesser i flera kommuner i renskötselområdet till följd av de stora industriella satsningarna. Min uppfattning är att kommunerna allt för ofta struntar i att ta fram ett fullgott underlag för att bedöma påverkan på rennäringen, säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist, Svenska Samernas Riksförbund som företrätt Mausjaur sameby i ärendet.

– Kommunerna har ett stort ansvar i samhällsplaneringen genom planmonopolet, det är därför viktigt kommunerna inte genar i kurvorna inför beslut i planprocessen. MÖD dom är därför viktig på många sätt. Min förhoppning är att flera kommuner uppmärksammar domen och agerar därefter, avslutar Jenny Wik Karlsson. 
Läs domen här >

SSRs skogsgrupp

Skogsgruppen träffades två dagar för att jobba med de skogliga strategierna och en plan för fokusfrågorna. Vägen att bryta en negativ trend där lavarna minskar kommer sannolikt att vara lång och krokig men en god strategi kan hjälpa en bra bit på vägen. 

Aldrig förr har forskningen kunnat peka ut effekterna så tydligt från hur trakthyggesbruket har påverkat rennäringen och renskötseln och dessutom kunnat visa på vad som behövs för att vända utvecklingen till något positivt. Många idéer och erfarenheter utväxlades innan gruppen skiljdes åt. 


Forskningsprojektet RENÖGA 

Insamlingen av prov från ren med tecken på ögonsjukdom fortsätter!
Forskningsprojektet RENÖGA fokuserar på orsaker till utbrott av smittsam ögoninflammation på svenska renar.
Var med och få kostnadsfri analys och rådgivning!
Kontakta projektet direkt eller via er lokala veterinär vid utbrott, där ni upplever en påtaglig ökning av antalet drabbade renar med ögonsjukdom, för provtagningsmaterial och rådgivning. Välkommen att kontakta veterinär Karin Wallin Philippot via e-post karin.wallin@sva.se eller telefon: 018-67 52 39. 
Läs mera om projekt Renöga här > och följ Renöga-bloggen där vi tar upp aktuella händelser.

Digital föreläsning om
Hyggesfritt skogsbruk 21 nov 2022

SSR anordnar tillsammans med Renbruksplan (Sametinget) en digital föreläsning för samebyarna om hyggesfritt skogsbruk den 21 november 2022 kl 15.00 – 17.00. .

Carl Appelqvist Skogsstyrelsen och Charlotta Erefur SLU berättar om Skogsstyrelsens och SLU:s gemensamma arbete med hyggesfritt skogsbruk. 
 
Carl berättar om Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt skogsbruk, vilken roll myndigheten har och hur man jobbar med frågan. Charlotta berättar om skogliga försök och hur SLU jobbar för att utveckla kunskaperna kring ett hyggesfritt brukande. En viktig del i det gemensamma utvecklingsarbetet är att samverka mellan olika aktörer och att lyfta fram goda exempel på skogsbruk där olika intressen kan mötas. 

Anmäl dig här >

Webbinarium för renägare om
CWD torsdag 27 oktober kl. 19.00 – 20.30 via teams.

CWD (skrantesjuke, avmagringssjuka) är en prionsjukdom som finns i olika varianter. Atypisk CWD har hittats på älgar och hjortar i Sverige, Norge och Finland, den atypiska varianten uppkommer spontant speciellt hos äldre djur och räknas inte som smittsam. Den smittsamma varianten av CWD, klassisk CWD, är fram tills idag endast hittad på vildren på Nordfjella och Hardangervidda. Ett misstänkt fall av klassisk CWD inom renskötseln på norsk sida fick för några veckor sedan medial uppmärksamhet innan ytterligare prover visades vara negativa. 

Sámiid Riikkasearvi, SSR och Reinhelsetjensten (på norsk sida) anordnar ett kvällswebbinarium om CWD som riktar sig till renägare på norsk och svensk sida. Under kvällen går vi bland annat igenom: 

 • Chronic wasting desease – vad är en prionsjukdom och hur smittar den? 
 • Läget idag med övervakningen på norsk sida. 
 • Vem gör vad gällande CWD? Vilka parter/myndigheter arbetar med CWD i de olika länderna och hur ser ansvarsfördelningen ut. 
 • Erfarenheter från det misstänkta fallet av CWD som sedan avfärdades för några veckor sedan. 
 • Information om kommande arbete med beredskapsplaner för svensk och norsk sida. Finns det behov av gemensam beredskapsplan?

Föreläsningarna sker på norska och svenska och det kommer finnas tid för frågor. 

Sista anmälningsdag: onsdag 26 oktober. Anmäl dig här >


Enkät om klimatförändringar och renskötsel

Umeå Universitet, forskningsprojektet Future Arctic Lives bjuder in dig som är renägare/renskötare att delta i en undersökning om renskötarnas syn på klimatförändringarnas effekter på rennäringen. Syftet med undersökningen är att bättre förstå de utmaningar du som renskötare möter till följd av klimatförändringarna och din syn på olika möjligheter att hantera dessa utmaningar. Undersökningen genomförs i både Sverige och Norge. Enkätfrågorna finns på både svenska och nordsamiska. All data från undersökningen kommer att anonymiseras och kan inte spåras tillbaka till dig som person.
Enkäten hittar du här >

Ny i SSRs styrelse – Linn Larsson

Mitt namn är Linn Larsson och på SSR´s landsmöte i Skellefteå blev jag invald i styrelsen som suppleant för sameföreningarna. Jag bor utanför Vindeln, ca 7 mil väster om Umeå, med sambon och våra två barn. Härifrån driver jag mina egna verksamheter, redovisningsbyrån Claredo och renskötselföretaget inom Rans Sameby. Jag är även engagerad i Ammarnäs Sameförening där jag har uppdraget som kassör. 

Helena Partapuoli – ledamot i SSRs styrelse för sameföreningarna

Jag heter Helena Partapuoli, bor i Orusjohka utanför Giron och tillhör Leaváš Sameby och är medlem i Giron Sámisearvi. På det digitala Landsmötet 2021 blev jag invald som ordinarie ledamot för sameföreningarna. Jag är renskötare och slöjdare. Jag har sedan tonåren varit förenings- och politiskt aktiv i olika områden.

För mig är det oerhört viktigt att sameföreningarna har ett starkt stöd inom SSR i både stort och smått och att samarbeten eller utbyten förstärker sameföreningarnas lokala arbeten.
Sameföreningarna besitter en aktivistisk och politisk kraft lokalt och ger även en trygghet samt samhörighet som stärker det samiska samhället.

Mitt samiska jag, utställning Sundsvalls museum

Manne leam saemie. Mån lav sábme. Mu sámivuohta.

”Mitt samiska jag” är en utställning som har vernissage på Sundsvalls museum den 29 oktober kl 13.  

Medlemmar från Västernorrlands sameförening, Noerhtenaestie, har deltagit i ett konstprojekt där de undersökt sin samiska tillhörighet och kulturarv. Utställningen pågår till den 19 mars 2023. 

Läs mer här >

Lars Thomasson-symposiet 2022

Onsdag 2 november kl 13.00 – 16.30, Bio Abelli, Västerbottens museum

Várdduo – Centrum för samisk forskning arrangerar årligen Lars Thomasson-symposiet. I år kommer symposiet att innehålla utdelning av studentstipendier samt ett seminarium om skattelandsforskningen 100 år efter skattelandsutredningen. Åsa Össbo, Gudrun Norstedt och Tor L. Tuorda m fl medverkar.

Läs mer här >

Vi gratulerar Sameföreningen i Stockholm som fyller 75 år

Sameföreningen i Stockholm firar att de fyller 75 år med en fest den 22 oktober. Det blir en kväll med god mat och dryck, tal och gäster, jojk, musik, berättande och muntra toner, ja kanske även en dans eller två! Kvällen börjar kl. 17.00 med mingel och en fördrink, med eller utan alkohol. Vi fortsätter med en trerättersmiddag på norrländskt tema (med veganskt och mjölk- och vetefritt alternativ) där du väljer till ett dryckespaket med eller utan alkohol.
Plats: Venue 81, Drottninggatan 81 Stockholm
Boka och betala mat och dryck här: https://simplesignup.se/event/197364 

Giellavahkku-Giellavahkko-Giellavahkko-Giällavahkkuo-Gïelevåhkoe 2022

Samiskt Språkcentrum i samarbete med Medborgarskolan Nord arrangerar digitalt program.

 • Måndag 24 oktober: Sydsamisk språkkväll, kl 18.00-19.00, Elen Kristina Utsi berättar om Saemien Sijte och det arbete de gör.
 • Tisdag 25 oktober: Umesamisk språkkväll, kl 17.30-18.30 med Sophia Rehnfjell, en kväll där vi tillsammans lär oss umesamiska på ett nytt och roligt sätt.
 • Tisdag 25 oktober: Pitesamisk språkkväll, kl 19.00-20.00, vi delar minnen och historier med varandra. 
 • Onsdag 26 oktober: Nordsamisk språkkväll, kl. 18.00 Elin Marakatt läser ur hennes bok ”Lilli, áddjá ja guovssahas” och berättar mer.
 • Torsdag 27 oktober: Lulesamisk språkkväll, kl 18.00-19.00, Evert Allan Pavval och Ylva Pavval delar med sig av minnen och historier från livet.

Det är kostnadsfritt att delta. Länken till evenemanget skickas ut ett par dagar före via e-post .I anmälan kommer det upp en fråga om betalning som man måste klicka i men det debiteras ingen kostnad.
Länk till anmälan:
https://www.medborgarskolan.se/kurser-och-evenemang/sprak/samiska/

I Umeå på Grubbebiblioteket

 • 25/10 Samiskt slöjd- och språkcafé med Magne Lunder, läs mer här >
 • 26/10 Jojk- Europas äldsta sångsätt med Krister Stoor, läs mer här >

Mer information om samisk språkvecka finns på www.sametinget.se/sprakvecka 
Läs mer på den gemensamma hemsidan www.giellavahkku.org

Den Samiska Minnesfonden

Den Samiska Minnesfonden bildades år 1995 av Sámiid Riikkasearvi, Riksorganisationen Same Ätnam och Sáminuorra. Den Samiska Minnesfondens huvudsakliga ändamål är att främja forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.
Läs mer här >
Formulär för minnesgåva finns här > eller vänd er till något av våra ombud

Sámi Duodji

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen jobbar med att främja, stödja och utveckla samisk slöjd och konsthantverk samt värna om det samiska hantverks- och kulturarvet.
Sámi Duodji har en webbshop som du hittar här >

Samefolket 

Samefolket är idag är den enda samiska tidningen för vuxna på svensk sida av Sápmi. Tidningen kommer ut sju gånger per år, tryckt och digitalt med innehåll på svenska och samiska. SSR och SameÄtnam är stiftelsebildare. 
 
Prenumerationsinfo, https://samefolket.se/prenumerera/
Annnonsinfo, https://samefolket.se/annonsera/

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Forskning och samverkan med SSR

SSR får många förfrågningar om samarbeten och deltagande i olika forskningsprojekt. Att bidra och delta i olika projekt, samarbeten och forskning är något som SSR ser som en viktig del i vårt arbete. För att underlätta för de som vill samarbeta med oss har SSR tagit fram en forskningspolicy (antogs 2019), denna policy är vår utgångspunkt för samverkan med alla aktörer, ni kan ta del av policyn här >

Tänk på detta vid löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro.

Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar.
 
Checklista och information hittar du här >

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email