SSR Nyhetsbrev januari 2024

23 januari, 2024

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2024 Nummer 1 

Nyhetsbrev

 

Ođđajagemánnu | Ådåjakmánno | Tsiengele | Urrajábiemánnuo | Årråjakmánno | Januari

Ordförande har ordet

 

God fortsättning på 2024!
 
Hoppas läget är gott i renskogen, här i min del av Sápmi tycks fjället åter igen bli vinterland.

Aggressivt skogsbruk infrastruktur och samhällsbyggnad har i hög utsträckning ödelagt dom traditionella vinterlanden. Det är frågor som SSR återigen kommer att lyfta under årets möten med statsråd och myndigheter.

Rovdjursproblematiken är ständigt närvarande och vi jobbar konstant med frågan. Landsbygdsministerns statssekreterare, Dan Eriksson, är väl införstådd i den problematik som dagens rovdjursförvaltning innebär för landets samebyar, men det är en sak att förstå problemen och en annan sak att agera. Från vårt håller kommer vi fortsätta trycka på för förändring av systemet.

Samebyarna upplever en tsunami av undersökningstillstånd i jakten på mineralerna som strömmar in. Det kan vi nog tacka den gröna omställningen för.

Listan på områden där samebyarna känner sig trängda kan göras lång. SSR:s arbete som sammanhållande och koordinerande är oerhört viktig, inte minst med tanke på Sametingets brister. Sametingets styrelses agerande att samla alla viktiga beslut till en person känns minst sagt märkligt. Att SSR hämmas av begränsade resurser är ingen hemlighet, men att Sametingets godtycke skall riskera att påverka oss negativt känns inte bra. Det stärker min övertygelse och vilja att SSR måste få en egen finansiering oberoende av Sametinget. Att renskötseln skall administreras av en politiskt oberoende myndighet är ett krav SSR lyft i många år, självklart ska en sådan myndighet stå över politiska intriger och personliga vendettor. Detta är nog den viktigaste frågan när vi träffar kultur- och sameministern nu i januari.

Matti Blind Berg

Förbundsordförande

Foto Patrick Trägårdh

Verksamhetschefen har ordet

God fortsättning!

En månad in på det nya året så är det full fart på SSR:s kansli. Jag kan konstatera att vi står inför ett intensivt verksamhetsår med många frågor på agendan. Det är minst sagt utmanade att navigera och prioritera när alla frågor är lika viktiga!

SSR:s kansli bedriver ett omfattande operativt arbete i frågor som berör våra medlemmar dagligen. Ofta är det ärenden som inte syns medialt eller får så stor uppmärksamhet, men sammantaget så bidrar detta till att samiska frågor och framför allt renskötseln flyttar fram sina positioner. Det känns därför viktigt att lyfta fram det arbete som SSR:s kanslipersonal utför dagligdags.

En stor del av kansliets arbete är medlemsservice och rådgivning, vilket innefattar utbildningar, förhandlingar, deltagande vid olika samråd med mera. SSR:s personal bistår vid vissa tillfällen olika samebyar vid överklagningar av beslut av olika slag. Arbetet är ofta styrt av vad som händer i vår omvärld och hur detta påverkar våra medlemmar. Och det är bara konstatera att med allt som nu pågår i svenska delen av Sápmi är många frågor att hantera.

I detta nyhetsbrev kan ni läsa om lite av det som planeras under våren.

Jenny Wik Karlsson

Verksamhetschef

Aktuellt
SSR har träffat Kultur- och Sameminister Parisa Liljestrand

Den 17 januari träffade förbundsordförande Matti Blind Berg, Förbundsjurist Jenny Wik Karlsson och Jurist Ida Åhrén Kulturministern. Huvudfrågan under mötet var Statskontorets analys av Sametinget samt hur sametingets styrelse tagit över kulturnämndens uppdrag om fördelning av organisationsstöden. Vid mötet framfördes den oro som SSR och våra medlemmar har gällande sametingets styrning och konsekvenserna av detta. Vid mötet framfördes också från SSR:s sida att samebyarna/sameföreningarna och SSR behöver mer resurser för att kunna delta i alla de processer som nu pågår i alla former. Idag har vi inte en reell möjlighet att tillvarata våra rättigheter då spelplanen vi agerar på är alltför ojämlik. Från SSR:s sida kommer vi att följa upp hur departementet och ansvarig minister nu agerar gällande de frågeställningar som lyfts.

SSR har haft möte med landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Den 17 januari träffade SSR ansvariga tjänstemän för rennäringen på departementet. SSR har återkommande träffar på tjänstemannanivå för att informera och diskutera frågor som berör rennäringen och våra medlemmar. På dagordningen fanns bland annat följande frågor;
– Renmarkskommitténs delbetänkande och kommande remiss.
– Statskontorets rapport om Sametinget och SSR:s framtida finansiering.
– Kommande utredning om skogen.
– European Critical Raw Materials Act.
– Aktuella samepolitiska frågor på departementet och prioriteringar för 2024.

Har du frågor om något av ovanstående möten kontakta verksamhetschef Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se

SSR träffar miljöminister Romina Pourmokhtari

Den 12 februari träffar SSR miljöminister Romina Pourmokhtari. På agendan står frågor som; den gröna omställningen, rennäringens förutsättningar och naturligtvis klimatförändringarna. Vid mötet deltar Förbundsordförande Matti Blind Berg och Förbundsjurist Jenny Wik Karlsson.

Konkurrerande markanvändning – gruvor

Den 30 januari inleds förhandlingar i Mark- och miljödomstolen gällande tillstånd för gruvverksamhet, Viscaria, inom Laevas och Gabna året runt marker. Förhandling pågår fram till den 15 februari och hålls i Kiruna.
Laevas sameby företräds av förbundsjurist Jenny Wik Karlsson och Advokat Inger-Ann Omma.


Kvällswebbinarium för renägare om orsaken till att renar får sår runt ögonen 29/1

Under webbinaret presenteras resultat från projektet där Reinhelsetjenesten/Veterinærinstituttet i Norge och SSR:s Renhälsovård samlade in prover under förra året. Fokus var att hitta vad som orsakar sår kring ögonen på renar. Föredragande är veterinär Ingebjørg H. Nymo från Reinhelsetjenesten/Veterinærinstituttet och veterinär Ulrika Rockström från Gård & Djurhälsan.

Måndagen den 29 januari kl 19.00 – 19.45 via teams.
Anmäl dig HÄR senast 29/1 kl. 16.00

Samebymöten med Polisen och Trafikverket februari 2024

Torsdag 1/2 kl 10.00 för samebyarna i Árviesjávrrie (Arvidsjaur) med omnejd
Fredag 2/2 kl 10.00 för samebyarna i Jåhkåmåhkke (Jokkmokk) med omnejd
Måndag 5/2 kl 10.00 för samebyarna i Váhčir (Gällivare) med omnejd
Tisdag 6/2 kl 10.00 för samebyarna i Giron (Kiruna) med omnejd

Dessa möten innebär en chans till dialog mellan samebyarna, Polisen och Trafikverket.
Under mötet informerar Polisen och Trafikverket om läget i trafiken, nyheter, förbättringsåtgärder för att minska olyckor, åtgärder och tillvägagångssätt vid trafikolyckor med ren, anmälningar och mycket annat.
Från polisen deltar Roger Wiklander, Joacim Lundqvist och Jenny Savela från PKC. Lokalpolis kan också komma att delta. Trafikverket deltar med representanter. Från SSR deltar Anna-Karin Svensson.

Anmälan sker här >

Enskilda informationsmöten om renhälsa för samebyarna.

SSR erbjuder samebyarna att enskilt boka ett informationsmöte med fokus på renens hälsa och välmående. SSR genomför under året flera webbinarier och efter önskemål från samebyarna finns nu möjlighet att även boka enskilda informationsmöten för varje sameby. Anna-Marja Kaddik, näringshandläggare, deltar digitalt på mötet och går igenom en sammanfattning av den viktigaste informationen från våra webbinarier och kurser samt informerar om SSR:s arbete med renhälsa. Syftet är att sprida information och skapa möjligheter för interna diskussioner inom samebyarna.

Ett informationsmöte (1–1,5 tim) per sameby är kostnadsfritt och görs inom ramen för både medlemsservice och med projektmedel från Jordbruksverket. Samebyn behöver ha tillgång till möteslokal där både bild och ljud kan kopplas upp. Informationsmötet kan även genomföras helt digitalt där alla deltagare får en länk till ett teamsmöte, SSR ordnar med teamslänk.

Kontakta Anna-Marja via mail anna-marja@sapmi.se för mötesbokning och mer information.

Informationsmöten kan bokas under hela 2024. Har ni önskemål om datum så skriv det i mailet ex. i samband med redan planerade samebymöten.


Skicka in prover för närings- och hygienisk analys av lav i säck

Som en del i arbetet med fodersäkerhet vill SSR tillsammans med SVA kartlägga och få ny kunskap om näringsmässig och hygienisk kvalité på förvarad lav i säck som ges till renar. Har du lavsäckar hemma är du välkommen att kostnadsfritt skicka in ett prov för närings- och hygienisk analys. Prov kan skickas på både fin lav och på lav som du misstänker är dålig av någon anledning, till exempel om den är mögig, illaluktande eller slemmig.

Ni kan skicka prover under följande period: måndag 22 januari till måndag 22 april  

Kontakta Anna-Marja, anna-marja@sapmi.se för mer information och provtagningsmaterial.

Beredskap inom renskötseln gällande CWD och andra smittsamma sjukdomar

SSR har beviljats medel från Jordbruksverket att fortsätta arbeta med frågor kopplade till CWD och andra smittsamma sjukdomar. Arbetet syftar till att minska risker för ev. smittspridning av CWD och andra sjukdomar på ren, och att öka förutsättningarna för ett effektivare arbete med att hantera ev. utbrott, provtagning och underlätta kommunikation (eller informationsspridning) mellan myndigheter och SSR:s medlemmar.

SSR kommer att arbeta med att:
– Minska risken för spridning av misstänkt eller påvisad smitta genom att vidareutveckla handlings/beredskapsplan för samebyarna vid misstänkt eller bekräftat fall av CWD eller annan allvarlig smittsam sjukdom.
– Minska risken för att smittsamma sjukdomar sprids via transporter genom att se över smittskydd och smittorisker vid transporter av ren.
– Öka möjligheten att eventuell smitta misstänks/upptäcks/påvisas och därigenom minska risken för smittspridning, genom att tillhandahålla information och öka kunskapen inom renskötseln, samt även inhämta kunskap från renägare.
– Vara rådgivande till samebyarna i deras arbete med att förebygga smittsamma sjukdomar.
– Vid behov fungera som en kommunikationskanal mellan samebyar, berörda myndigheter och lokala veterinärer samt underlätta arbetet med eventuella övervakningsprogram för CWD och provtagning inom renskötseln.

Projektledare/Näringshandläggare Anna-Marja Kaddik, anna-marja@sapmi.se 073-313 62 38


Rådgivning om Renens hälsa

SSR har beviljats medel från Jordbruksverket att fortsätta arbeta med renens hälsa och sjukdomar i projektet Renhälsovård. SSR samarbetar med veterinär Ulrika Rockström på Gård & Djurhälsan, distriktsveterinärerna och andra lokala veterinärer. Vid sjukdomsproblem på enstaka djur ska man i första hand anlita lokal veterinär (bekostas inte av projektet). Vid allvarliga sjukdomsutbrott, kan vi inom ramen för projektet erbjuda rådgivning i första hand via telefon eller digitalt och i vissa fall även erbjuda besök för att obducera döda renar. Vi använder digitala verktyg för att kunna ge en så bra rådgivning som möjligt.
– Rådgivning (via telefon/digital), i mån av tid till renägare vid hälsoproblem/sjukdomsutbrott i hägn.
– Obduktion främst digitalt men vid allvarliga större sjukdomsutbrott även obduktion i fält i samarbete med G&D eller lokal veterinär.
– Rådgivning till renägarna beroende på vilka sjukdomsfynd som blivit registrerade i samband med slakt.
– Rådgivning vid avvikande fynd hos hemslaktade, avlivade eller självdöda renar.
– Webbinarier med fokus på renens sjukdomar, behandlingar, smittskydd, obduktion m.m

Projektledare/näringshandläggare Anna-Marja Kaddik, anna-marja@sapmi.se 073-313 62 38
Veterinär Ulrika Rockström, ulrika.rockstrom@gardochdjurhalsan.se 070-524 37 90

Aktuella remisser
Förslag på nya djurskyddsregler inom EU för djurtransporter

Jordbruksverket har bett om synpunkter. Lagstiftningsförslaget omfattar mer specifikt bland annat regler kring: transporttid, utrymme, transport av icke avvanda djur, transport i extrema temperaturer, digitalisering och transport in och ut ur EU.

Förslag EU djurskyddsregler transport finns här >
Bilagor EU djurskyddsregler transport finns här >

SSR avser att svara på remissen, sista svarsdag 16 februari. Har du frågor eller inspel kring SSR:s remissvar kontakta Anna-Marja Kaddik, anna-marja@sapmi.se

På gång
Utbildningar

SSR genomför ett flertal utbildningar för medlemmarna inom flertalet olika ämnesområden, kansliet informerar om dessa via våra digitala medier samt epostutskick. Flera utbildningar planeras under 2024, nedan presenteras ett urval av dessa.

Förhandlingsteknik: SSR:s medlemmar har vid flera tillfällen tydligt uttryckt behov av utbildningsinsatser inom förhandlingsteknik, strategival med mera. I en förstudie, där SSR ingått, gällande avtal mellan samebyar och projektörer visar tydliga indikationer på att de avtal som idag upprättas inte gynnar renen positivt samt att samebyarnas möjlighet att förhandla är begränsad.

Tidigare utbildningar i förhandlingsteknik har varit väldigt uppskattade och önskemål om ytterligare tillfällen har efterfrågats. SSR planerar därför att genomföra ytterligare en utbildning under våren.

Utöver dessa utbildningar planeras det för fler, information om utbildningarna och innehåll kommer informeras om löpande.

Skogs- och samemuseet i Lycksele inbjuder till konferens Samisk synlighet i hela Sápmi 15 feb

Sametinget och Världskulturmuseerna berättar om sitt uppdrag och sin syn på frågan om museer och repatriering. Riksantikvarieämbetet kommer att presentera sitt regeringsuppdrag angående repatriering av kvarlevor och föremål. Paneldebatt.

För mer information kontakta Mikkel Jakobsson mikael.jakobsson@lycksele.se

Läs inbjudan här >

Sametinget inbjuder till konferens – Möjliga utbildningsvägar inom de samiska språken och samiska kulturen för unga samer 18-30 år i Umeå 6 -7 mars 2024

Sametinget vill inspirera till och visa på vilka möjliga utbildningsvägar det finns för unga samer att utbilda sig inom samiska språk och kultur. Konferensen erbjuder information om utbildningsvägar med samiska inriktningar av lärosäten och presentationer av personer som arbetar med språk och deras språkresa.

Läs mer och anmäl dig här >


Isabell Kitok och Aslak Vasara-Hammare

Samiska Minnesfonden har utsett 2023 års ungdomsstipendiater

Isabell Kitok och Aslak Vasara-Hammare tilldelas vardera Samiska Minnesfondens ungdomsstipendium på 7 000 kr med motivering ”Aslak satsar på en framtid inom renskötseln och vill med stipendiet utveckla en hållbar renskötsel. Isabell avser att använda stipendiet för sina studier inom tandläkarprogrammet samt utveckla och främja samiska språket inom sitt blivande yrke som tandläkare.”


SSRs Landsmöte 2024

Sámiid Riikkasearvi/Svenska Samernas Riksförbunds Landsmöte hålls 2024 i Gällivare Váhtjer Váčir 28 – 30 maj, ombudsmöte 28 maj och Landsmöte 29 – 30 maj 2024.

Temat blir Markanvändning och konkurrens.

Det går bra att anmäla sig här >

Anmälan för utställare görs här >


Trafik

SSR vill uppmana alla trafikanter att vara lite extra uppmärksamma. De flesta samebyarna befinner sig nu i sina vinterbetesområden, och risken att möta ren eller annat vilt längs vägarna är stor.  Tänk därför på att anpassa hastigheten och var uppmärksam, för Din, Dina medtrafikanters och för djurens säkerhet.
Läs SSR:s Trafikfolder här >


SSR och Slow Food Sápmi har skapat webbsidan samiskkunskap.se!

Inom projektet Golleguolli har SSR och Slow Food Sápmi tillsammans skapat webbsidan www.samiskkunskap.se där alla  är välkomna att logga in. Så här gör du:
Gå in på ”konto” längst upp till höger, där skapar du ett konto med ett användarnamn och ett lösenord, sedan klickar du på registrera.
 
Syftet med websidan är att synliggöra det samiska köket. Du kan ta del av olika samiska recept som de samiska kockarna Martin Jönsson, Kristoffer Åström och Ann Sparrock bjuder på. På sidan finns många korta instruktionsfilmer där bl. a Máret Anne Allas tillagar blodkorv. Vi har instruktionsfilmer om hur man tillagar kaffeost m m. Kika in på hemsidan!

Utfallskalkyler
När du är inloggad på webbsidan kan du som är samisk livsmedelsföretagare eller har planer på att bli det, logga in och ansöka om att få ta del av ekonomiska utfallskalkyler som Slow Food Sápmi tagit fram. Syftet med utfallskalkylerna är hjälpa de samiska livsmedelsförädlarna att räkna ut priset på sina produkter.

För att få inloggning till utfallskalkylerna behöver du ansöka om inloggning. Klicka på ”Samiskt företagande” så kommer du till inloggningssidan. Använd gärna dessa utfallskalkyler! 


Här hittar du Shop in Sápmi shopinsapmi.se

Är du samisk företagare och vill synas på Shop in Sápmi så klicka här >

Den Samiska Minnesfonden

Den Samiska Minnesfonden bildades år 1995 av Sámiid Riikkasearvi, Riksorganisationen Same Ätnam och Sáminuorra. Den Samiska Minnesfondens huvudsakliga ändamål är att främja forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.
Läs mer här >
Formulär för minnesgåva finns här > eller vänd er till något av våra ombud

Sámi Duodji

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen jobbar med att främja, stödja och utveckla samisk slöjd och konsthantverk samt värna om det samiska hantverks- och kulturarvet.
Sámi Duodji har en webbshop som du hittar här >

Samefolket 

Samefolket är idag är den enda samiska tidningen för vuxna på svensk sida av Sápmi. Tidningen kommer ut sju gånger per år, tryckt och digitalt med innehåll på svenska och samiska. SSR och SameÄtnam är stiftelsebildare. 
 
Prenumerationsinfo, https://samefolket.se/prenumerera/
Annnonsinfo, https://samefolket.se/annonsera/

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Forskning och samverkan med SSR

SSR får många förfrågningar om samarbeten och deltagande i olika forskningsprojekt. Att bidra och delta i olika projekt, samarbeten och forskning är något som SSR ser som en viktig del i vårt arbete. För att underlätta för de som vill samarbeta med oss har SSR tagit fram en forskningspolicy (antogs 2019), denna policy är vår utgångspunkt för samverkan med alla aktörer, ni kan ta del av policyn här >

Tänk på detta vid löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro.

Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar.
 
Checklista och information hittar du här >

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email