Regeringens beslut om förändrade jakttider

12 maj, 2021

Regeringen beslutade den 6 maj om ändringar i jaktförordningen avseende jakttider. De beslutade förändringarna har väckt både förvåning och frustration hos många, vilket också återspeglas i den debatt som pågår i media och sociala medier.

Inför regeringens beslut har SSR i likhet med många andra aktörer getts tillfälle att lämna synpunkter på förslagen. SSR har framfört sina synpunkter skriftligt och muntligt till departementet och Naturvårdsverket.

En förändring som SSR efterfrågat under lång tid är att 28 § Jaktförordningen också ska gälla i nationalparker.

– Det känns både rätt och rimligt att 28 § JF även ska gälla i nationalparkerna. Renskötarna i dessa områden har tidigare inte haft samma rätt som andra att freda sina renar mot ett pågående angrepp, vilket inte varit motiverat på något sätt. Att regeringen hörsammat Naturvårdsverket hemställan om förändringen är glädjande, säger Jenny Wik Karlsson, Förbundsjurist SSR.

En förändring som nu debatteras flitigt är ändringarna gällande tiden för jakt på ripa, som enligt det nya beslutet ska avslutas den 15 februari. Det är flera olika aktörer i debatten som fört fram att rennäringen drivit fram denna förändring. SSR har vid flertalet tillfällen lyft fram att ripjakten framför allt under hösten kan orsaka störningar för renskötseln och att småviltsjakten måste ske i nära samverkan med samebyarna.

– Sett utifrån renskötselns perspektiv hade vi gärna sett att starten på ripjakten senarelagts i stället för att den ska avslutas tidigare, vilket vi lyft fram flertalet gånger, säger Jenny Wik Karlsson.

Print Friendly, PDF & Email