SSR Nyhetsbrev maj 2021

18 maj, 2021

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2021 Nummer 5 

Nyhetsbrev

 

Miessemánnu | Moarmesmánno | Suehpede | Gueddetmánnuo | Mårbmesmánno | Maj

Ordförande har ordet


Så är våren här, kalvningstid, och med det strålande vädret kommer också den välkända oron och det intensiva arbetet med att skydda de nyfödda kalvarna från rovdjuren. Den ohållbara situation som renskötseln befinner sig i med ett alltför högt rovdjurstryck måste åtgärdas. Rovdjursförlusterna är ett av de många statliga intrång som samebyarna tvingas hantera och bekosta från egen ficka. Eftersom rovdjursstammarna regleras enligt myndighetsbeslut så är det inte tal om någon naturlig balans. Staten bestämmer hur många rovdjur som ska finnas och vart. Från renskötseln har man länge vittnat resultaten av dagens ohållbara rovdjursförvaltning och den obalans som råder inom renskötselområdet.
 
Samebyarna har enats om att acceptera en toleransnivå på 5 % rovdjursförluster. Riksdagens beslut om 10 % toleransnivå är en fördubbling av samebyarnas egen accepterade nivå, men inte ens den nivån räcker för att beskriva situationen för många samebyar. Det är dags att ta krafttag för att minska rovdjursstammarna. Toleransnivån måste skrivas in i förordning så att det blir verkstad av beslutet. Länsstyrelserna måste tilldelas resurser för en effektiv inventering som ger bra, tillförlitliga underlag för beslut. Rovdjursstammarna ska minskas ner till toleransnivå för varje sameby. Samebyarna ska ersättas fullt ut för de förluster man påtvingas, och för att det ska bli möjligt krävs att rovdjursersättningen höjs. Detta innebär också att ersättningssystemet för örn och björn måste revideras och ersättningsnivån höjas.
 
Vi vet vad som måste till och det är dags att agera.

Åsa Larsson-Blind

Förbundsordförande


SSRs Digitala Landsmöte 3 juni 2021 med 4 juni som reservdag

 
Anmälan Anmälan, OBS endast för medlemmar, sker via denna länk sapmi.se Anmälan senast 29 maj kl 12.00.
Fullmakterna ska vara SSR tillhanda senast 1 juni 2020.
Handlingar läggs löpande ut på www.sapmi.se/landsmotet/lm-21/
Mötet hålls via Teams och länk till mötet kommer att mailas ut.

Nya jakttider för jaktåret 2021/22

Från den 1 juli 2021 har regeringen beslutat om ändrade jakttider. De beslutade förändringarna har väckt både förvåning och frustration hos många, vilket också återspeglas i den debatt som pågår i media och sociala medier.
Inför regeringens beslut har SSR i likhet med många andra aktörer getts tillfälle att lämna synpunkter på förslagen. SSR har framfört sina synpunkter skriftligt och muntligt till departementet och naturvårdsverket.
En förändring som SSR efterfrågat under lång tid är att 28 § Jaktförordningen också ska gälla i nationalparker. Det känns både rätt och rimligt att 28 § JF även ska gälla i nationalparkerna. Renskötarna i dessa områden har tidigare inte haft samma rätt som andra att freda sina renar mot ett pågående angrepp, vilket inte varit motiverat på något sätt.
En förändring som nu debatteras flitigt är ändringarna gällande tiden för jakt på ripa, som ska avslutas den 15 februari. Det är flera olika aktörer i debatten som fört fram att rennäringen drivit fram denna förändring. SSR har vid flertalet tillfällen lyft fram att ripjakten framför allt under hösten kan orsaka störningar för renskötseln och att småviltsjakten måste ske i nära samverkan med samebyarna.
Här > kan du ta del av förordningen och samtliga ändringar.

Rally Sweden i Umeå

Under april månad meddelades att Umeå blir ny värdstad för Rally Sweden, Umeå kommun fattade beslut om att bevilja ett arrangörsbidrag motsvarande 17 miljoner SEK under perioden 2022-2024.
”Efter en gedigen utrednings- och förankringsprocess är alla inblandade parter överens om att Rally Sweden från 2022 genomförs med Umeå som ny värdstad.”

Ovan nämnda citat är hämtat från pressmeddelande från Umeå kommun och undertecknat av Hans Lindberg, Kommunalråd, samt Peter Juneblad, näringslivschef. Läs pressmeddelandet här >

SSR konstaterar att den förankringsprocess som Umeå kommun refererar till inte omfattar länets samebyar. Umeå kommun har varken informerat eller bjudit in till samråd i frågan, vare sig med SSR eller samebyarna, något som SSR är starkt kritiska till.

SSR och berörda samebyar har bjudit in både Rally Sweden och Umeå kommun till möte, där Umeå kommun nu meddelat att de inte ser att ett möte med samebyarna från kommunens sida är nödvändigt, eftersom samebyarna och Rally Sweden kommer ha löpande dialog. En nära dialog är nödvändig för att säkerställa renen, renskötaren och tävlingsdeltagarnas säkerhet, dessa frågor kan samebyarna och SSR lyfta med Rally Sweden. Umeå kommun borde dock i egenskap av samisk förvaltningskommun kontaktat samebyarna i ett tidigt skede för att informera och inhämta samebyarnas synpunkter samt hörsammat samebyarnas begäran om möte.

Digitalt utbildningstillfälle – Djurskydd, tillsyn och ansvar

Intern utbildning för SSR:s medlemmar som riktar sig till samebyar och renägare. Föreläsare är Jenny Wiik Karlsson, förbundsjurist SSR och Anna-Marja Kaddik, näringshandläggare SSR. 

SSR kommer att anordna utbildningen vid tre olika tillfällen och du anmäler dig här > eller genom ett mail till info@sapmi.se. Vid för få deltagare kan utbildningen komma att ställas in.

Datum: 
Måndag 24 maj 18.00 – 20.30
Torsdag 27 maj 13.00 – 16.00 
Tisdag 8 juni 09.00 – 12.00 
 
Utbildningen riktar sig till SSRs medlemmar.

Vi kommer att gå igenom frågor kopplade till aktuell lagstiftning som exempelvis djurskyddslagen, livsmedelslagen och rättspraxis. Detta är frågeställningar som alltid är högaktuella till exempel vid slakt, skiljningar, kalvmärkningar m.m. Vad är det som gäller i olika frågor? Vem är ansvarig enligt lagstiftningen?

Har du frågor eller funderingar kring utbildningen kontakta Jenny Wik Karlsson.

Sista tillfället i denna omgång
Genomgång av ny FSC skogsbruksstandard tisdag 18 maj

Tisdag 18 maj kl 18.00-20.00. Genomgången kommer ske digitalt via Teams, länk skickas ut till de som anmält sig innan mötet.
 
Anmäl dig här >  eller via mail till info@sapmi.se
 
Kontakta Anja Fjellgren Walkeapää vid frågor.

Digital föreläsning med Malin Brännström 7 juni kl 18 – 20

SSR i samarbete med Renbruksplan håller en digital föreläsning med Malin Brännström måndag den 7 juni kl 18 – 20. Föreläsningen kommer ha fokus på samiska markrättigheter, skogsvårdslagstiftningen, FSC, urfolksrätt och Sveaskogs särskilda roll. Det kommer finnas utrymme för frågor efter föreläsningen. Anmäl ert deltagande på följande länk för att få tillgång till föreläsningen
 
Anmäl dig här >  eller via mail till info@sapmi.se

Aktuella remisser
Livsmedelsverkets föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt, Dnr 2021/01944
sista svarsdag 16 juni

Livsmedelsverket har för att kunna styra planeringen kring den kontroll som sker vid slakt och för att på bästa sätt kunna utnyttja sina resurser tagit fram föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt. Dessa föreskrifter behöver nu ändras dels med anledning av att Livsmedelsverket kommer att övergå till ett nytt avgiftssystem för kontrollen vid slakterier och vilthanteringsanläggningar, dels önskemål utifrån praktiska erfarenheter av tillämpningen av föreskrifterna. Livsmedelsverket föreslår, trots att merparten av reglerna i sak kvarstår oförändrade, att nya föreskrifter bör beslutas.

Här > kan du ladda ner remissen.

SSR kommer att avge yttrande till förslaget. Har du frågor eller funderingar kring denna remiss kontakta Anna-Marja Kaddik.


 

Slow Food Sápmi har  skapat nya  digitala kommunikationskanaler med tips och filmer som riktar sig till dig som arbetar med samisk mat. ”Matkommunikation som förändrar Sápmi” är namnet på materialet som ska stötta dig som arbetar med samisk mat. Fyra manualer finns nu på Slow Food Sápmis hemsida, de är indelade i teman, innehåller fördjupningsdokument och förklarande filmer. Syftet är att lyfta fram kommunikation som ett verktyg mot affärsmålen. Materialet är helt digitalt, har en samisk utgångspunkt och fokus på mat. Projektet är finansierat av Pawanka Fund – Indigenous Ways of Knowing and Learning.

Här > hittar du mer information och materialet.
 

En vision för samisk mat i de nordligast regionerna

Inbjudan till workshop för att främja dialog kring samisk mat i de nordligaste regionerna och vägen framåt för fortsatt samarbete. Workshopen är uppdelad i tre block; samisk mat i de fyra nordligaste regionernas livsmedelsstrategier, visioner för samisk mat i de nordligaste regionerna, samt hur vi tillsammans kan arbeta framåt. Läs mer och anmäl dig här >


Foto: Anna Kråik Åström/Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen tar fram en strategi för samers rättigheter

Mattias Åhrén har av Region Jämtland Härjedalen fått i uppdrag att utreda vilka konsekvenserna blir om Regionen Jämtland Härjedalen beslutar sig för att implementera FN:s urfolksdeklaration (UNDRIP) i sin verksamhet.

Mattias Åhrén säger att regionen är entusiastiskt inför detta projekt och att flera medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen är spända på resultatet och de hoppas att fler regioner kan ta efter Region Jämtland Härjedalens initiativ.

Mattias Åhrén uppmanar fler att använda sig av urfolksdeklarationen och att åberopa deklarationens konkreta rättigheter i alla sammanhang så att den börjar användas mer än vad den gör nu. Mattias tips till andra regioner är att när Region Jämtland Härjedalen är avslutat så kan de regioner där det bor samer studera Region Jämtland Härjedalens projekt och sedan gå vidare och genomföra motsvarande projekt i sina egna regioner.  
 


Foto: Per Melander

Christina Storm Mienna ny föreståndare för Várdduo

Christina Storm Mienna har utsetts till ny föreståndare för Várdduo – Centrum för samisk forskning. Hon tillträder det nya uppdraget den 1 september 2021. Läs mer här >


Kristina Sehlin MacNeil får Umeå kommuns vetenskapliga pris

Ur motiveringen: “Kristina Sehlin MacNeil, får priset för sin forskning kring urbefolkningars kopplingar till mark och vatten med fokus på våld och konflikter i samband med industriellt resursutnyttjande, för sitt arbete med att bygga internatnionella nätverk samt arbetet med att bygga ömsesidiga relationer med de urfolksgrupper som berörs av forskningen”. 

Priset är på 50 000 kr och delas ut till en forskare som har genomgått forskarutbildning och sedan framgångsrikt fortsatt sitt vetenskapliga arbete.
Provtagning för CWD

 
Samtliga samebyar ska skicka in 54 st prover per sameby för CWD. SSR vill påminna om att det är allas ansvar att prover blir tagna och inskickade. I första hand ska prover tas från renar över 12 månader som hittas döda, sjuka eller dåliga renar som avlivas, rovdjursdödade eller trafikdödade renar (så kallade riskdjur).

Instruktionsfilmer samt mer information hittar du på hemsidan: https://www.sapmi.se/klimatanpassning/cwd-provtagning/
Har du frågor om provtagningen eller vill ha genomgång i hur du tar proverna så kontakta gärna Anna-Marja eller Anna-Karin.

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Covid-19 på sydsamiska och nordsamiska

Region Västerbottens filmer: Tips för att bromsa spridningen av covid-19

Naemhtie suetiem covid-19. Tjöödtjesth (sydsamiska):
Rávvagat bissehit covid-19 leavvama (nordsamiska):
 
Folkhälsomyndighetens information: Skydda dig och andra från smittspridning
Sydsamiska

Nordsamiska
Lulesamiska

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regionerna meddelar.  Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. 

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt.

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email