Landsmöte 2021

Landsmöteshandlingar
SSRs styrelse har utifrån nu rådande situation med covid-19 beslutat att SSR:s landsmöte 2021 kommer att genomföras digitalt. Styrelsens inriktning är att hålla ett extra landsmöte under augusti månad.

Varje medlem representeras av ett ombud med fullmakt från övriga utsedda ombud.

Landsmötet är enbart öppet för ombud från förbundets medlemmar.

Allmän information om ombud/fullmakter

Varje sameby och sameförening har en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar.

Ombud kan utöver sin egen rösträtt utöva rösträtt för annat ombud som representerar samma sameby/sameförening. Det är alltså inte möjligt för ett utsett ombud i en sameby att ge fullmakt till ett ombud i en annan sameby.

Av samebyn/sameföreningen utsedda ombud ska ge fullmakt till ett det ombud som deltar i Landsmötet att föra dess talan. Detta styrks genom protokollsutdrag från samebyns eller sameföreningens styrelsemöte där det visas vilka ombud som samebyn eller sameföreningen utsett att representera vid Landsmötet. Dessutom skriver det ombudet en fullmakt till det ombud som ska föra dess talan.

Den sameby eller sameförening som deltar utan fullmakter behöver inte skicka in fullmakter eller protokoll.

Val till SSR Landsmöte 2021

  • Ordförande SSR 2 år nuvarande Åsa Larsson Blind
  • Norrbotten Norra ordinarie 2 år nuvarande Raymond Wasara
  • Norrbotten södra, suppleant 2 år, nuvarande Mikael Kuhmunen
  • Skogsbyarna, suppleant 2 år, nuvarande Tomas Stenlund
  • Västerbotten ordinarie 2 år, nuvarande Lars-Olov Baer
  • Jämtland, suppleant 2 år, nuvarande Franciska Rensberg
  • Sameföreningarna ordinarie 2 år, nuvarande Åsa Skum

I valberedningen sitter för Norrbotten norra Lars-Göran Marainen, för Norrbotten södra Jacob Nygård, för skogssamebyarna Carl-Gustav Johansson, för Västerbotten Margret Fjällström, för Jämtland Pär Jonasson och för sameföreningarna Carola Johansson. För kontaktuppgifter kontakta kansliet.

Motioner

Motioner är en rättighet och en möjlighet att lyfta frågor till SSR:s högsta beslutande organ – Landsmötet. Välkommen med motioner till Landsmötet. Motioner skall vara kansliet tillhanda senast 2 mars 2021. Dessa kan skickas per post eller per mejl till info@sapmi.se

SSR:s Hederspris

SSRs Hederspris kommer att delas ut vid ev fysiskt landsmöte under hösten och då kommer det att finnas möjlighet att nominera och vi kommer även att ta med nomineringarna från 2020. Priset vänder sig till en person som gjort förtjänstfulla insatser för att sprida inspiration och kunskaper av betydelse för utvecklingen av samiskt näringsliv och samiskt samhällsliv. Pristagaren kan vara same eller inte same, man eller kvinna, ung som gammal.

Anmälan

Anmälan sker via denna länk sapmi.se Anmälan senast 29 maj kl 12.00.
Fullmakterna ska vara SSR tillhanda senast 1 juni 2020.
Handlingar läggs löpande ut på www.sapmi.se/landsmotet/lm-21/
Mötet hålls via Teams och länk till mötet kommer att mailas ut.

Dagordning

Välkomstanförande
Upprop av deltagare
Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
Ev medlemsärenden
Motioner
Uppföljning av tidigare års landsmötesbeslut
Beslut om stadgeändring
Verksamhetsberättelse 2020
Fastställande av medlemsavgifter
Ekonomisk redogörelse
Budget
Revisionsberättelse
Styrelsens ansvarsfrihet
Val av styrelsens ledamöter och suppleanter
Val av revisorer jämte ersättare
Val av valberedning
Val av revisorer jämte ersättare
Beslut om godkännande av Samerådets svenska sektion verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse

För medlemmarna att förbereda – Val till valberedning

Norrbotten södra, ordinarie, nuvarande Jacob Nygård
Norrbotten södra, suppleant, nuvarande Rickard Länta
Västerbotten, ordinarie, nuvarande Margret Fjellström
Västerbotten, suppleant, nuvarande Tobias Jonsson
Jämtland, ordinarie Pär Jonasson
Jämtland, suppleant, nuvarande Ajlin Jonassen-Kråik

Kom ihåg att vi hjälper till med teknisk lösning för medlemmarna för digitala styrelsemöten, årsmöten och ev regionalt möte för att förbereda val till valberedningen, kontakta kansliet.

Dearvvuođaiguin / Med vänlig hälsning

Åsa Larsson Blind, Förbundsordförande
Jenny Wik Karlsson, Verksamhetschef

Landsmöteshandlingar