Pressrelease ang. Skogsutredningen

1 december, 2020

Skogsutredningens förslag stärker inte renskötselrätten

Måndagen den 30 november överlämnade Skogsutredningen (M 2019:2) sitt betänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen SOU 2020:73.

SSR konstaterar att utredningen är omfattande, innehåller många komplexa frågeställningar och spänner över flera olika områden. I direktivet framgår det tydligt att utredningen ska beakta renskötselrätten och att utredningens förslag inte får medföra att renskötselrätten försvagas. Utredaren har dock på grund av den alltför snäva tidsramen och begränsade resurser tvingats avgränsa utredningens arbete. Detta har medfört en prioritering där särskilt fokus lagts på frågor kopplade till äganderättsperspektivet. Frågeställningar kopplade till renskötselrätten och därtill knutna frågor har i stort sett lämnats utanför utredningen.

– I stora drag beaktas enbart de äganderättsliga perspektiven i de förslag som utredningen presenterar, även om flera förslag tar sikte på miljöhänsyn vilket vi anser är positivt, säger Jenny Wik Karlsson, Förbundsjurist SSR och tillförordnad expert i utredningen.

– Långtgående skada på renbetet och områdets olika funktioner accepteras på ett sätt som saknar motsvarighet i andra situationer. De förslag som presenteras av utredningen medför inte att bristerna i lagstiftningen åtgärdas på ett sådant sätt att det gynnar både renskötselrätten och äganderätten, förslagen riskerar snarare att cementera en lagstiftning som enbart stärker den ena rättighetshavaren, äganderättsinnehavaren, säger Jenny Wik Karlsson.

– SSR har vid flera tillfällen framfört att det måste till förändringar i lagstiftningen som säkerställer att samebyarnas rättigheter inte åsidosätts. Vi kan återigen konstatera att en statlig utredning mer eller mindre utelämnar frågor kopplade till samebyarnas rättigheter, säger Åsa Larsson Blind Förbundsordförande SSR.

– Det finns ett stort behov av att se över dagens skogsvårdslag i flera avseenden, framförallt gällande frågor kopplade till renskötselrätten. Detta är något SSR förväntar sig att regeringen tar till sig i sitt fortsatta arbete med frågan, avslutar Åsa Larsson Blind.

Vid frågor kontakta:

Åsa Larsson Blind, förbundsordförande         070-254 33 56

Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist                  070-202 12 00

Ladda ner och eller skriv ut här

Print Friendly, PDF & Email