*|MC:SUBJECT|*
Öppna detta mail i din webbläsare
Årgång 2020 Nummer 12
 

Nyhetsbrev

 

Juovlamánnu | Javllamánno | Goeve | Juvllamánnuo | Jåvvlåmánno | December


Ordförande har ordet

Så är det nu dags att summera året. Ett år som verkligen varit som inget annat vi tidigare upplevt. Vi har alla tvingats förändra våra vanor och omvärdera våra prioriteringar. Allt har präglats av den pågående pandemin och samhället har ställts inför oanade prövningar. Vi ser ännu inte slutet och vi vet ännu inte vidden av konsekvenserna. Vi kan konstatera att år 2020 har varit ett år som präglats av osäkerhet och väntan och att allt, med rätta, handlat om att först och främst begränsa pandemins framfart.
 
År 2020 är också ett år då vi har fått två mycket viktiga besked för arbetet med att säkra respekten för renskötselrätten. Först och främst Girjasdomen som, ända sedan domen kom, präglar vårt arbete. Dessutom kom nu i december nästa viktiga besked, ett beslut från FN:s Rasdiskrimineringskommitté. Beslutet säger att Sverige har brutit mot Rasdiskrimineringskonventionen när man gett tillstånd för gruvprojektet i Rönnbäcken, och för att Sverige inte ska fortsätta bryta mot konventionen i kommande tillstånds-processer, måste Minerallagen revideras. Detta är ett mycket viktigt beslut som kommer att få stor betydelse i arbetet att säkra samebyarnas rätt och möjligheten att fortsätta bedriva renskötsel. Dessa två händelser är avstamp och lägger en ny standard för arbetet framöver.
 
       
Nu blickar vi framåt mot 2021. Vi måste alla fira helgerna på ett ansvarsfullt sätt så att vi bryter den smittspridning som just nu bara ökar. Förhoppningen är att vi kan börja det nya året med nytt hopp om att 2021 är året då pandemin stoppas. Min förhoppning och önskan inför det nya året är också att vi efter pandemin kan ta tillvara erfarenheten av vikten av ansvarsfulla prioriteringar. Min förhoppning är att det kan lägga grunden för en ny ordning där det äntligen börjar tas ansvarsfulla beslut mot ett mer hållbart samhälle.
 
Jag önskar en fridfull juletid och ett härligt avslut på året med betesro för renen och vila och återhämtning för oss alla. God Jul och ett Gott Nytt År!
Åsa Larsson-Blind
Förbundsordförande

Digitala seminarier och
E-utbildningar

Digital genomgång av FSC


SSR har tidigare flaggat om att hålla möten där vi går djupare ner i FSC standarden och redogör för vår syn och tolkningar.

Nu kommer det första tillfället den 22 december kl.  9:00 - 12:00.

Därefter planeras nästa tillfälle i slutet av februari och sedan i slutet av mars. Minst antal deltagare är 10 st.
 
Sista anmälningsdag är den 21 december.

Länk till mötet skickas ut i anslutning till seminariet till e-posten du angivit.


Anmäl på denna länk

Digitala föreläsningar för renägare om renens hälsa och utfodring.


Den planerade digitala föreläsningen om utfodring kunde tyvärr inte genomföras under december. Nytt tillfälle planeras istället till januari.

Det har varit hög efterfrågan på ytterligare ett tillfälle om renens smittsamma sjukdomar och även det kommer efter årsskiftet.

Seminarierna riktar sig till renägare, vid anmälan ska sameby anges. Vi lägger upp datum, anmälningslänkar och mer information på SSRs sociala medier när det är klart med planeringen. 
 

E-utbildning  i samisk kulturförståelse

Nu finns det en e-utbildning i samisk kulturförståelse för all vårdpersonal i Sverige. Det är Kunskapsnätverket för samisk hälsa (där SSR ingår) som tagit fram denna utbildning. Syftet är att öka kunskapen om samisk kultur och samers rättigheter i hälso-och sjukvården. E-utbildningen består av sex (6) kapitel på 20 min vardera som handlar bl. a om samiska rättigheter, samisk historia, kommunikation och vårdbesök, rasism och diskriminering.

Klicka på denna länk så kommer du till utbildningen:

Rovdjur

Remiss miniminivåer för björn, varg, järv och lo

Naturvårdsverket har kommit in med en begäran till Näringsdepartementet och Miljödepartementet om att miniminivåer för björn, varg, järv och lo ska fastställas enbart för rovdjursförvaltningsområden och inte för län (N2019/01737). Enligt Naturvårdsverket är de länsvisa miniminivåerna ett hinder för den regionala förvaltningen som skapar trovärdighetsproblem och försvårar uppfyllandet av de rovdjurspolitiska målen om minskade koncentrationer och ökad spridning. Även Länsstyrelserna har kommit in med en begäran om att miniminivåer enbart bör fastställas per rovdjursförvaltningsområde (M2018/01535).

Här kan du läsa hela remissen

SSR avser att svara på denna remiss, sista svarsdag är 24 februari 2021. Har du frågor kring denna kontakta Jenny Wik Karlsson på jenny@sapmi.se

 

Plan för varg inom renskötselområdet

 
Just nu håller en gemensam handlingsplan för varg som befinner sig inom renskötselområdet på att tas fram av Naturvårdsverket tillsammans med andra berörda aktörer. I och med den kommer det bli tydligare vilka åtgärder som vidtas när en varg kommer in i renskötselområdet, vem som gör vad och när det kan bli aktuellt med flytt av varg.

Handlingsplanen tas fram i samarbete mellan länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län, Sametinget, Svenska samernas riksförbund och en representant från en av samebyarna. Slutversionen planeras att vara klar under våren 2021. Syftet med planen är att fungera som vägledning och den innehåller beskrivning av konkreta åtgärder.

Här kan du läsa Naturvårdsverkets information om arbetet

 

Angående uttalanden av länsstyrelsen Norrbotten

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har kontaktats av flera samebyar i Norrbotten med anledning av två inslag i P4 Norrbotten, där länsstyrelsens tjänstemän uttalar sig.

Inslag gällande järv: https://sverigesradio.se/artikel/7588491
Inslag gällande kungsörn: https://sverigesradio.se/artikel/7580035

Mot bakgrund av detta har SSR tillskrivit Landshövding Björn O Nilsson och framfört vikten av att länsstyrelsen i sitt myndighetsuppdrag agerar objektivt. SSR har till dags Dato ej erhållit något svar från länsstyrelsen.

Här kan du läsa brevet i dess helhet

”Gör Ubmeje till officiellt samiskt namn för Umeå”

 
Vänsterpartiet i Umeå har lämnat in  en motion till kommunfullmäktige i Umeå om att kommunen ska anta det samiska namnet  Ubmejen kommuvdna  och att  Umeå kommun ska inventera vad som gjorts för att sprida bruket av Ubmeje genom att bl.a. ta fram en samisk logotyp för kommunen samt slutligen att Umeå kommun ansöker om att Ubmeje ska godkännas som officiellt samiskt namn för Umeå. Motionen lämnades in den 8 maj i år och enligt kommunallagen ska den behandlas inom ett år.

Tyck till om sanningskommissionens mandat

Sametingets arbete med att förankra en samisk sanningskommission hos det samiska folket är i full gång. En styrgrupp med sju ledamöter är bildad och en projektledare har anställts. Därutöver finns även en referensgrupp. Information om arbetet har gått ut via mejl till samtliga sameföreningar och samiska organisationer i Sverige under oktober och november.

Corona-pandemin har gjort det omöjligt att genomföra fysiska möten runt om i Sápmi så som det var tänkt från början. Ett flertal möten har antingen ställts in eller enbart blivit digitala möten. Sametingets styrgrupp för projektet har därför beslutat att ge samer möjlighet att lämna in synpunkter skriftligt via en enkät. Ett informationsblad distribueras till alla som är med i sameröstlängden, men enkäten är inte begränsad till dessa.

På Sametingets hemsida finns mer information för den som är intresserad. 2016 anordnades exempelvis ett öppet seminarium i Umeå, då vi fick ta del av synpunkter och erfarenheter från andra internationella sanningskommissioner. Föreläsningarna finns på hemsidan och i vår YouTube-kanal.

Vi hoppas att även du vill vara med och tycka till om vilka teman en sanningskommission ska börja arbeta med. Enkäten är öppen till den 31 januari 2021.

LÄNK till enkäten: https://bit.ly/35KzEeD

QR-kod

”Dat läh mijen  situd-en vädjan till svenska nationen från samefolket”

 
I samband med 100-års jubileet  av Karin Stenbergs skogssamiska kampskrift ”Dat läh mijen situd”  släpptes en antologi med samma namn som Várdduo-Centrum för samisk forskning gett ut.

1920 utkom skriften som Karin Stenberg skrev tillsammans med Valdemar Lindholm.Skriften handlar om skogssamernas situation och är lika aktuell idag som då den skrevs. I den nyutgivna antologin finns ursprungstexten med samt 12 nyskrivna  artiklar som belyser skogssamernas situation.   

Boken kostar 350 kr och kan bl. a beställas från bokförlaget Eddy mail: order@bokorder.se

”Bakom hörnet vindens jojk”.

 
På Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm visas en konstutställning med 15 samiska konstnärer. Medverkande är bl.a. Britta Marakatt-Labba, Katarina Pirak-Sikku.

Utställningen pågår fram till den 4 april 2021.

Titeln på utställningen kommer från en dikt som Inghilda Tapio har skrivit ur samlingen ” ”Inte för det att”  som utkom 2001.   
Digital föreläsning:
 

Rohttu mátkkis


Söndag 17 januari kl. 14:00
 
Lovisa Mienna Sjöberg om samiska berättelser om pandemier och vad vi kan lära av dem.
 
Föreläsningen tar utgångspunkt i äldre samiska berättelser, framför allt om smittkoppsepidemin på mitten av 1800-talet och spanska sjukan under andra decenniet på 1900-talet. Epidemiska sjukdomar ger sig ofta tillkänna i form av föraningar, och de kommer i människohan. De kan också på sätt och vis användas att kommunicera med. När Rohttudávda (rotthu=en slags djävul, dávda=sjukdom) kommer in i vårt samhälle uppstår ofta etiska dilemman där smittvärn och medmänsklighet kan komma i konflikt. Kanske kan vi lära något av de som gick före och deras berättelser.
Föreläsningen är en programpunkt i anslutning till utställningen Föreställningsvärldar.
 
Lovisa Mienna Sjöberg är försteamanunensis vid Sámi allaskuvla/Samiska högskolan där hon arbetar med undervisning och forskning sedan 2004.  Hon är ämnesansvarig för kursen Tro och livstolkning i Sápmi samt föreläser på andra utbildningar på högskolan om tro, religion och etik. Sjöberg doktorerade 2018 med avhandlingen Att leva i ständig välsignelse – en studie av sivdnidit som en religiös praxis på Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo.
 
Länk till föreläsningen:
https://us02web.zoom.us/j/85046405088
Meeting ID: 850 4640 5088
 
https://www.vbm.se/evenemang/forelasning-rohttu-matkkis/

Kansliet stänger den 23 december och öppnar igen den 5 januari.

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 

Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01
 

Covid-19 på sydsamiska och nordsamiska


Region Västerbottens filmer: Tips för att bromsa spridningen av covid-19

Naemhtie suetiem covid-19. Tjöödtjesth (sydsamiska):
Rávvagat bissehit covid-19 leavvama (nordsamiska):
 
Folkhälsomyndighetens information: Skydda dig och andra från smittspridning
Sydsamiska

Nordsamiska

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regionerna meddelar.  Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. 

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt.

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera
Copyright © 2020 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*