Öppet brev till regeringen – SSR uppmanar Sveriges regering att ta sitt ansvar

26 november, 2020

SSR uppmanar Sveriges regering att ta sitt ansvar för det statsägda storskogsbruket och respektera renskötselrätten.

Ladda ner och eller skriv ut

Öppet brev till regeringen.

Sámiid Riikkasearvi (SSR) uppmanar Sveriges regering att ta sitt ansvar för det skogsbruk statligt ägda Sveaskog bedriver. Regeringen bör tydligt ställa kravet genom ägardirektivet att Sveaskog måste respektera samebyarnas rätt att bedriva renskötsel på Sveaskogs marker. Renskötselrätten är en grundlagsskyddad egendomsrätt, vilket Sveaskog helt negligerar.

I ett upprop publicerad i dagens Aftonbladet framför samebyar att de utan inflytande över sina traditionella marker tvingas bevittna hur Sveaskogs storskogsbruk kalavverkar naturskogar och ödelägger renbetesmarker. Marker kalavverkas, slits sönder av markberedning och främmande trädslag planteras.

Dagens storskogsbruk med prioritering på produktionsmål, åsidosätter respekt för mänskliga rättigheter och ansvaret för sin klimatpåverkan i jakt på ekonomisk vinning. Det finns idag inte en rimlig balans mellan intresset av skogsproduktion i förhållande till de konsekvenser detta får för renskötseln. Samebyarna får bära en oproportionerlig börda för att dagens skogsproduktion ska kunna upprätthållas.

SSR anser att nuvarande tandlösa Skogsvårdslag måste förändras eftersom den helt åsidosätter renskötseln och samebyarnas rättigheter. Exempel på nödvändiga förändringar är att tillämpningen av lagens bestämmelser måste utgå från renskötseln som en civilrätt. Samebyarna ska ges reellt inflytande utifrån principen av fritt informerat samtycke och överenskommelser om hur markerna ska brukas ska ske genom förhandlingar på lika villkor snarare än dagens samråd.

Sveaskog som ett statligt ägt bolag bör kunna förväntas gå i bräschen när det gäller respekten för samebyarnas renskötselrätt, naturvård- och klimatarbete inom skogsbruket. Istället visar samebyarnas upprop tydligt på hur Sveaskog tar sig runt hänsynskraven till renskötseln och låter ekonomisk vinning gå före respekt för mänskliga rättigheter och ansvar för klimatet. Detta kan fortgå eftersom Sveriges regering tillåter det.

SSR anser att det är hög tid att Svenska staten genom ägardirektivet till Sveaskog tar sitt ansvar. Regeringen måste ge ett tydligt uppdrag till Sveaskog att respektera samebyarnas egendomsrätt och kräva ansvarstagande för skogsbrukets klimatpåverkan. Detta krav måste även återspeglas genom förändringar i lagstiftningen. SSR förväntar sig att nödvändiga åtgärder vidtas så att Sveaskog som statligt bolag upprätthåller de rättigheter Sverige som stat åtagit sig att respektera.

Åsa Larsson Blind
Förbundsordförande

Print Friendly, PDF & Email