Gallok – Positivt att Regeringen kontaktar UNESCO

23 november, 2020

Gallok – Positivt att Regeringen kontaktar UNESCO

Ladda ner eller skriv ut

Världsarvet Laponia instiftades den 6 december 1996 som ett natur och kultur-världsarv. Områdets unika natur och de kulturella värden som finns i Laponia uppfyller vissa kriterier av UNESCO kallat för ”Outstanding Universal Values” Landskapet i världsarvet har formats i samspel med en levande samisk kultur där man under lång tid har bedrivit renskötsel.

– Den samiska kulturen inom världsarvet är levande och vital. Renskötseln och dess binäringar har bidragit till att skapa ett levande landskap både historiskt och i nutid.  En eventuell gruvetablering kommer påverka renskötseln för Sirges och Jåhkågasska inom de områden i laponia som utgör samebyarnas marker, men det kommer också påverka angränsande samebyar, säger Jan-Erik Länta, Jåhkågasska tjiellde.

– Att Regeringen nu kontaktat UNESCO för att inhämta deras rekommendationer och synpunkter är positivt, säger Mikael Kuhmunen Sirges sameby.

Samebyarnas uppfattning är att påverkan på renskötseln i Laponia kommer att bli så betydande att områdets status som världsarv måste anses som allvarligt hotad. Renskötseln som är en av Laponias absolut viktigaste värden bedrivs under sommaren uppe i de stora nationalparkerna i hjärtat av Laponia. Under höstvintern samlas renarna ihop och flyttas ner mot vinterbetesområdena i skogslandet. Vinterbetet är ofta den begränsande faktorn för renskötseln och det är också under vintertid som påverkan från övrig mänsklig verksamhet blir mest påtaglig. Kraftutvinning, skogsbruk och annan exploatering har kraftigt begränsat tillgängligt vinterbete. Det tilltänkta gruvområdet med tillhörande infrastruktur kommer ytterligare minska det tillgängliga vinterbete som finns i direkt anslutning till exploateringen. Samebyarnas möjligheter att flytta sina renar mellan beteslanden kommer att påverkas avsevärt.

– För oss är det otänkbart att Regeringen skulle fatta ett beslut som innebär att en gruvetablering skulle tillåtas, både utifrån att det påverkar vår rätt att bedriva renskötsel och utifrån att det påverkar världsarvet, säger Kuhmunen och Länta.

– Det är av stor vikt att regeringens framtida beslut grundar sig på de underlag som tagits fram och inlämnats i ärendet, vår uppfattning är att dessa underlag styrker samebyarnas inställning, att Beowulfs ansökan om koncession inte ska beviljas, säger Jenny Wik Karlsson, ombud för Sirges sameby och förbundsjurist vid SSR.

– Vi utgår från att Regeringen i sitt fortsatta arbete i frågan, tar till sig de eventuella synpunkter och rekommendationer som UNESCO kan komma att avge, avslutar Wik Karlsson.

För ytterligare information kontakta

Jan-Erik Länta                           073 025 83 92

Mikael Kuhmunen                   070 398 65 89

Jenny Wik Karlsson                  072 202 12 00

Print Friendly, PDF & Email