Högsta Förvaltningsdomstolen ger regeringen bakläxa

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade igår den 26 maj dom, i ett rättsprövningsärende gällande upplåtelser för älgjakt i Västerbotten.

2019 överklagade samebyarna i Västerbotten länsstyrelsens beslut om utökat antal dagar för upplåtelsejakten inom samebyarnas områden ovan odlingsgränsen till regeringen. Samebyarna framförde bland annat i sin överklagan att länsstyrelsen inte på ett korrekt sätt redogjort för vilken bedömning de gjort gällande beslutets påverkan på renskötseln. Regeringen avslog samebyarnas överklagan, med motiveringen att det inte fanns något skäl till en annan bedömning än länsstyrelsens.

Samebyarna vände sig då till Högsta förvaltningsdomstolen med en begäran om rättsprövning. Högsta förvaltningsdomstolen ger nu samebyarna rätt och upphäver regeringens beslut.

– Högsta förvaltningsdomstolens dom synliggör att ansvariga myndigheter och regeringen måste på ett tydligt sätt motivera hur de bedömt påverkan på renskötseln och samebyns rättigheter, säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist vid Sámiid Riikkasearvi som bistått samebyarna i processen.

– Domen innehåller en del viktiga principer som kommer till uttryck. Bland annat tydliggörs rennäringens rättssäkerhet i förhållande till myndighetsutövning och vilka yttre ramar som gäller i fråga om upplåtelser inom samebyarna, säger Jenny Wik Karlsson.

Samebyarna i Västerbotten enades om i ett tidigt skede att driva frågan gemensamt. Något som alla berörda samebyar är eniga om varit en styrka.

– Det är ett tydligt exempel på vad vi genom samarbete och med en tydlig och gemensam röst kan åstadkomma, säger Inger-Ann Omma, Vapsten sameby och Tobias Jonsson, Grans sameby.

För ytterligare information kontakta

Jenny Wik Karlsson 072-202 12 00