*|MC:SUBJECT|*
Öppna detta mail i din webbläsare
Årgång 2020 Nummer 5
 

Nyhetsbrev

 

Miessemánnu | Moarmesmánno | Suehpede | Gueddetmánnuo | Mårbmesmánno | Maj  


Ordförande har ordet

Vi är mitt i kalvningsperioden nu, men vintern vill inte släppa sitt grepp. Det är mycket snö kvar och barfläckarna syns knappt till i fjällen, trots att det vid den här tiden brukar vara långt gången vår.

Landsmötet närmar sig. Just nu är dock inte någonting sig likt och så inte heller Landsmötet, som för första gången kommer att genomföras digitalt. Det känns tråkigt att vi inte kan träffas, diskutera och umgås så som vi brukar vid Landsmötet, men vid det här laget är vi alla införstådda med det ”nya normala” som pandemin fört med sig. Vi får helt enkelt göra det bästa av situationen.

Styrelsen har valt att hålla en ordinarie Landsmötesdag med de stadgeenliga ärendena som vi behöver genomföra för att verksamheten ska kunna fortgå. Vi kommer sedan att kalla medlemmarna till en extra Landsmötesdag för att separat diskutera SSR:s arbete efter Girjasdomen.

Det är svårt att diskutera frågor på digitala möten och vi lägger därför upp till fler kortare möten. Vi känner starkt att det är viktigt att arbetet i sakfrågorna drivs framåt och är därför måna om att hitta sätt att diskutera viktiga frågor med medlemmarna, trots att pandemin gör det extra utmanande.

Ta hand om er och alla runt omkring er i denna krävande tid. Ser fram emot att ses och höras digitalt under våren.
 
Åsa Larsson-Blind
Förbundsordförande

SSR:s Landsmöte 2020

 

Styrelsen har utifrån nu rådande situation beslutat att SSR:s landsmöte inte kommer att genomföras som planerat i Saxnäs 2-3 juni.

Landsmötet kommer att genomföras digitalt den 3 juni.

Detta innebär att årets landsmötet kommer att förändras både till innehåll och form, enbart medlemmar bjuds in att delta och frågorna begränsas till de som SSR måste besluta om enligt stadgar och formalia. Ytterligare information kommer inom kort att skickas ut till SSR:s medlemmar.

Sista anmälningsdag 29 maj

Som tidigare meddelats har SSR:s styrelse utifrån nu rådande situation med Covid-19 beslutat att SSR:s landsmöte inte kommer att genomföras som planerat i Saxnäs 2-3 juni.

Landsmötet kommer att genomföras digitalt. Varje medlem representeras av ett ombud med fullmakt från övriga utsedda ombud.

Landsmötet är enbart öppet för ombud från förbundets medlemmar.

Anmäl till Landsmötet

Alla handlingar uppdateras löpande.


Bland annat vilka val som skall göras till SSR:s styrelse

Inbjudan digital föredragning för SSR:s medlemmar

SSR:s styrelse vill diskutera det fortsatta arbetet med medlemmarna och bjuder härmed in till en digital föredragning om Girjasmålet och det fortsatta arbetet med att stärka samiska rättigheter, samt till en extra Landsmötesdag den 4 juni för att diskutera det fortsatta arbetet.

Föredraget kommer att hållas den 27 maj 2020 kl. 18.00-20.00. Föredraget syftar till att förbereda och möjliggöra en diskussion inför det extra landsmötet den 4 juni 2020. Information om tider och praktisk information om den extra landsmötesdagen kommer i separat utskick.

Här kan du som medlem ta del av ytterligare information om den digitala föredragningen: 
 
För dig som är medlem kan du läsa hela inbjudan här

Är du inte registrerad som medlem? Det gör du här

Hatbrott, näthat och rasism

Behovet av att belysa frågor kopplade till rasism, hatbrott och dess konsekvenser har blivit allt mer påtagligt. Det samiska samhällets olika aktörer har under många år arbetat för att synliggöra och lyfta frågor som berör och påverkar oss och våra liv. Idag syns våra frågor på den nationella arenan om än i väldigt liten omfattning. Trots detta så debatteras frågor om samer, renskötsel och rättigheter intensivt på vissa medier av många människor. Att det finns ett intresse att diskutera och lyfta dessa frågor behöver inte vara något negativt, tvärtom kan det många gånger vara positivt, men detta överskuggas dessvärre av den alltmer polariserade debatten som pågår i vårt samhälle. Idag florerar allt från rena rasistiska påhopp, näthat, personliga angrepp samt upprätthållande av fördomar på sociala medier, kommentarsfält och digitala plattformar.

Som en del i arbetet med att kartlägga och synliggöra hur hatbrott och rasism påverkar ungdomar inom renskötseln har SSR bedrivit ett projekt där kunskap inhämtats om hur situationen ser ut för unga i samebyarna idag.  Arbetet har skett genom intervjuer med ungdomar geografiskt spridda över renskötselområdet. Projektet har genomförts under perioden oktober 2018 till och med December 2019. Här kan ni läsa mer om resultatet från projektet samt ta del av valda citat från medverkande ungdomar:

 

Nya drönarregler från och med den 1 juli 2020

Från den 1 juli 2020 träder nya regler i kraft för de som flyger drönare. Olika regler gäller för olika drönare samt var någonstans du ska flyga.

För drönare under 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken utom över hinder, och inte över folksamlingar (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film, eller från den lokala flygtrafikledningen vid närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.

För drönare över 25 kg, och/eller som man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste man söka tillstånd hos Transportstyrelsen. SSR har ställt samman var du hittar information om vad som gäller, Läs hela artikeln här

Sofia Kling Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

Sofia Kling, 44 år boende i Östersund är sedan januari i år ny huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samisk hälsa. Hon efterträder Elin Bergarp som övergått till annan tjänst. De fyra nordligaste regionerna, Sametinget samt samiska organisationer (inklusive SSR) är medlemmar i nätverket som först drevs som ett projekt men numera är permanent. Marja Kristine Oskal, Rötviken är SSR:s representant i kunskapsnätverket.

Alla regioner arbetar idag för att förverkliga vad som kallas för en god och nära vård, men det saknas analys av vad det betyder för samerna.

-Det är ett exempel på att samiska perspektiv saknas i den nationella styrningen av vården, vilket i grunden beror på att samernas urfolksstatus inte fått effekt i Sveriges hälso- och sjukvårdspolitik

Kunskapsnätverket har tillsammans med SANKS tagit fram en E-utbildning för vårdpersonal som är helt nätbaserad E-utbildningen består av sex olika kapitel som ska öka kulturförståelsen hos vårdpersonalen. Varje kapitel är mellan 10–25 minuter. Region Jämtland Härjedalen har sedan 2015 ett samarbetsavtal med SANKS. och i Region Norrbotten, Västerbotten och Dalarna pågår arbete för att få liknande avtal på plats.

Kunskapsnätverket har 5 anställda regionala koordinatorer som är anställda från 20–50 procent.

Sofia Klings förhoppning är att samisk hälsa på sikt ska uppmärksammas mer på nationell nivå för att den vägen kunna få genomslag i regionerna.

-Vi vill även arbeta mer med det samiska civilsamhället, tex med utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och Första hjälpen för renskötare mm. Vi arbetar även långsiktigt för att etablera ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa, avslutar Sofia Kling.

Covid-19 på sydsamiska och nordsamiska


Region Västerbottens filmer: Tips för att bromsa spridningen av covid-19

Naemhtie suetiem covid-19. Tjöödtjesth (sydsamiska):
Rávvagat bissehit covid-19 leavvama (nordsamiska):
 
Folkhälsomyndighetens information: Skydda dig och andra från smittspridning
Sydsamiska

Nordsamiska

 

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR i likhet med många andra företag och organisationer påverkas av de restriktioner som införts till följd av Covid-19. Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten meddelat, fram till dess annat meddelats så deltar SSR fysiskt endast vid verksamhetskritiska möten.

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt. Du kan läsa mer om folkhälsomyndighetens riktlinjer här:
 

Försiktighet inom renskötseln med Covid-19

SSR har stängt kansliet och de flesta arbetar hemifrån. Vi uppmanar alla medlemmar att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. De finner du här 

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Mer om detta finner du här 

Inom renskötseln kan vissa av råden vara svåra att följa då renen behöver oss. Då får vi tänka utifrån försiktighetsprincipen och anpassa det som går.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld men om du måste till renarna så undvik stopp på vägen och att träffa andra människor. Besök inte affärer eller andra platser där du träffar andra människor. Hosta och nys i armvecket samt undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Bra att packa med är handsprit, plasthandskar samt tvål och en vattenflaska. Har du ingen möjlighet att tvätta händerna så använd handskar vid ex. tankning av bil eller snöskoter.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Tänk hygienen kring matsäcken. Alla tar med egen kniv, sked och guksi. Har någon symptom bör den personen ha sin egen matsäck och hålla ordentligt avstånd till alla andra.
 • Res bara om det är nödvändigt, undvik onödiga stopp på vägen. Undvik samåkning.
 • Är du 70 år eller äldre eller tillhör andra riskgrupper är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.
 • Håll digitala möten. Fysiska möten bör undvikas i den mån det är möjligt alternativt flyttas framåt i tiden.
 • Interna möten i samebyn/sameföreningen. Följ de rekommendationer som finns angående möten och sammankomster. SSR kan erbjuda medlemmarna viss hjälp med digitala möten, se separat information om detta.

Digital utbildning/rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Utbildning och föreläsningar

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Årsmöten/byastämma

Den senaste månaden har SSR varit med och arrangerat ett digitalt styrelsemöte åt en sameby. Det gick bra.

SSR har som bekant fått frågeställningar om vad som gäller om årsmöten/bystämmor inte kan genomföras inom föreskriven tid på grund av Covid- 19. Utgångspunkten för genomförande av dessa möten är naturligtvis att dessa ska ske inom den tid som anges i stadgarna. Givet extra ordinära händelser eller oförutsedda händelser så kan man flytta fram dessa möten i tid, dock inte hur länge som helst. Mötena ska genomföras inom skälig tid, men en bortre gräns är att skjuta fram mötet i max 4-6 månader.

Om mötet ska flyttas fram så måste styrelsen fatta beslut om detta och ange skälen samt meddela medlemmarna om detta. Beslutet ska kommuniceras på det sätt som stadgarna anger. Mot bakgrund av att vi inte vet hur länge rådande situation pågår kan det finnas anledning för samebyarna/ föreningarna att fundera på om mötet ändå behöver genomföras, i vilken form och på vilket sätt. Ett sätt kan vara att genomföra ett möte med frågor som av formella skäl måste avhandlas och inga övriga frågor, ett sådant möte kan genomföras digitalt om inte stadgarna föreskriver annat (visserligen finns det särskilda skäl att kringgå även detta).

Har ni ytterligare frågor kring detta så kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se eller på telefon 072 202 12 00. För att underlätta genomförande av digitala lösningar för årsmöten så finns möjlighet till att nyttja våra digitala mötesplatser (telefon/webb) samt stöd i genomförandet av dessa. De samebyar eller sameföreningar som ser behov av att helt eller delvis genomföra sina årsmöten digitalt kan kontakta Totte Nordahl på kansliet för att få hjälp med detta, totte@sapmi.se eller på tele 076 126 42 42.

Varje sameby och sameförening har olika förutsättningar att kunna få till ett digitalt möte och gemensamt kan vi finna bästa lösningen.

Lagervärdering för ren för 2019.

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas till lägst följande värden per styck

 • 985 kr för renkalv
 • 1 599 kr för vuxen vaja (honren)
 • 2 118 kr för vuxen sarv (hanren)

Renskötarförsäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 

Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01
 
Copyright © 2020 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
2020-05-15T17:23:39+02:00maj 15th, 2020|Aktuellt, Nyetsbrev|