Yttrande avseende Transportstyrelsen förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm

18 maj, 2017

[:sv]Sámiid Riikkasearvi (SSR) har beretts tillfälle att yttra sig över Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter. Med anledning härav avger SSR följande yttrande.

Sammanfattande kommentarer på förslaget samt konsekvensanalys.

SSR anser att Transportstyrelsen borde samrått med renskötselns organisationer särskilt under arbetet med framtagande av förlag till nya föreskrifter. SSR har tidigare framfört vikten av en nära dialog brevledes den 28 december 2015. Urfolkens representation i statliga utredningar/uppdrag är mycket viktig. För att urfolk ska kunna påverka sin situation måste de beredeas möjlighet att delta aktivt i detta arbete.

SSR anser att det är en stor brist i konsekvensutredningen att kontakter inte tagits med renskötare för att särskilt utreda vilka effekter förlaget innebär specifikt kopplat till risk för skada. Att enbart utgå från Uppsala universitets samt Karolinska institutets akademiska bedömningar är inte tillräckligt, deras kunskaper måste kompletteras med yrkeskunskap. I förevarande fall hur renskötaren bedriver sitt arbete.

Av konsekvensanalysen framgår att det inte finns tillräcklig forskning inom området för att kunna dra några säkra slutsatser, även om det enligt konsekvensbeskrivningen inte är troligt att skador på bland annat nacke uppstår. I detta avseende måste renskötarens   traditionella kunskaper inhämtas och tillmätas betydelse.

SSR menar mot bakgrund av att det inte är klarlagt att skador ej kan uppstå, att möjlighet för undantag ska vara möjlig. Detta undantag bör finnas till dess det är utrett vilka risker för skada som den enskilde utsätts för.

SSR vill återigen poängtera att renskötare som yrkesgrupp kontinuerligt är i behov av terrängfordon i sitt dagliga arbete. SSR anser att behovet av hjälmtvång och andra skyddsåtgärder är motiverade för många grupper, främst mot bakgrund av att antalet ”fritidsåkare” ökat markant. Dock anser SSR att införande av hjälmtvång specifikt för yrkeskategorin renskötare kan medföra ökad problematik och arbetsmiljöproblem.

Renskötare tillbringar lång tid på exempelvis snöskoter i varierad terräng. Vilket innebär att hjälmens tyngd kan medföra problem, renskötaren måste ofta vända och vrida på huvudet för att lokalisera såväl spår som ljud efter ren och rovdjur. SSR vill också här särskilt påtala att trots de stora risker som yrket renskötare innebär så drabbas ej renskötare i större uträckning av huvudskador jämfört med övriga utan snarare mindre än övriga grupper. Detta torde bero på bland annat terrängfordon ej framförs i höga hastigheter på grund av karaktären i arbetet.

SSR vill här också särskilt lyfta fram att det inte enbart är hjälmens tyngd som medför risk för skada. Utöver den problematik som beskrivits ovan så behöver renskötaren ofta ta av och på en hjälm vid moment då de skall lyssna efter ljud, lokalisera spår m.m. Att kontinuerligt behöva ta av och på en hjälm i sträng kyla medför risker, här måste särskilt poängteras att i de flesta fall när hjälmen tas av är huvudet varmt och svettigt. Transportstyrelsen har inte belyst detta i sin konsekvensutredning.

SSR anser att så länge riskerna inte är klarlagda skall inte renskötselns utövare undantas möjlighet till dispens från föreskrifterna.

Begäran om undantag i föreskriftsförslaget 

SSR ställer sig inte bakom transportstyrelsens förslag i sin helhet. SSR anser att föreskrifterna skall kompletteras med undantag från hjälmtvång för yrkeskategorin renskötare. Detta undantag bör gälla fram till dess forskningsläget påvisat att det inte föreligger risk för skada.

 [:]

Print Friendly, PDF & Email