Sverige ett föregångsland?

10 oktober, 2017

Är nyss hemkommen från en stor konferens om landrättigheter, urfolk, kvinnligt ledarskap med fokus på urfolk och kvinnors rätt till land. Konferensen var ett samarrangemang av flertalet stora internationella organisationer och en av de största i sitt slag. Deltagare från 75 länder närvarade vid konferensen. Jag hade flertalet intressanta samtal under de två dagarna som konferensen varade. Något som framgick med all tydlighet under alla samtal var att alla betraktar Sverige som ett föregångsland, ett land där urfolks rättigheter respekteras fullt ut och samerna garanteras skydd för utövande av sina traditionella näringar. Denna bild har med all sannolikhet fått stöd av representanter för det offentliga Sverige i olika sammanhang. Förvåningen var således stor när det stod klart att så inte var fallet.

Just nu har Greenpeace en internationell informationskampanj som belyser hur samiska rättigheter på många sätt negligeras i Sverige. Kampanjen belyser effekterna av skogsbruket i den boreala zonen, en av frågorna som lyfts är bland hur skogsbruket påverkar renens betesland.

Vintern är den kritiska perioden för renen. Vinterbetet utgörs till 40–70 % av lavbete, främst renlavar. Tillgången på vinterbete påverkar renarnas överlevnadsmöjligheter och begränsar ofta en renhjords storlek. Möjligheterna att nyttja sina betesland flexibelt är ytterst begränsade och all mark som finns behövs.

Skogen är en avgörande resurs för renen och en förutsättning för att renskötsel kan kunna bedrivas på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Dagens skogsbruk är avgörande för kommande generationers möjlighet att bedriva renskötsel. Det ligger således ett stort ansvar hos det svenska storskogsbruket.  Vid SSR:s årliga ordförandekonferens riktade landets samebyar ett krav till skogsbruket, att de skulle sluta plantera Contorta i renbetesland och att befintliga bestånd avvecklas. Någons respons från skogsbolagen har inte kommit till dags dato.

Jag hoppas att den kampanj som nu pågår bidrar till att synliggöra vad som pågår i Sverige och vilka effekter det får inte bara för renskötseln utan även för den biologiska mångfalden.

Samerna är Sveriges och Europas enda urfolk, och rennäringen är en av de viktigaste stöttepelarna för den samiska kulturen. Sverige har genom sina internationella åtaganden en skyldighet att verka för att den traditionella näringen ej blir omintetgjord. Vi vill förvalta vårt kulturarv och med stolthet lämna över en bärkraftig renskötsel till våra barn. För att lyckas med detta krävs att flera aktörer tar sitt ansvar, bland annat regeringen och storskogsbolagen.

Först då kan vi säga att Sverige är ett föregångsland.

Jenny

Print Friendly, PDF & Email