SSR Nyhetsbrev september 2022

13 september, 2022

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2022 Nummer 9 

Nyhetsbrev

 

Čakčamánnu | Ragátmánno | Skierde | Rahkatmánnuo | Ragatmánno | September  

Ordförande har ordet

 

11/9 2022 ett speciellt datum. Svenska medborgare går till vallokalerna för att lägga sin röst. Så även vi samer, i år kändes det extra ödesmättat. Min oro visade sig vara befogad, vi står återigen inför en tid av osäkerhet i frågan om vem som ska leda Sverige. Jag kan bara konstatera att det finns en stor risk att samiska frågor under kommande mandatperiod kommer att vara osynliga.

Jag kan inte påminna mig om att frågor angående samisk rätt till ett åtminstone ett litet steg mot självbestämmande varit på agendan tidigare i en valrörelse. Renmarkskommitténs arbete tycks blivit en ögonöppnare för riksdagspartierna om att det finns ett urfolk i landet. Att okunskapen om det samiska samhället är utbredd och näst intill obefintlig är väl inte så överraskande. Jag hoppas att det är tack vare intresset för Renmarkskommitténs arbete som kunskapsnivån ökat något, och att min oro om att samiska frågor osynliggörs är obefogad.

Som boende i Norrbotten har jag kunnat följa röstfiskandet på nära håll, vilket varit minst sagt hårresande. Här blandas hat, okunskap och rasism, bara för att locka väljare. Vinterstadens skoterförenings annons angående renskötseln har åter valsat runt i mindre nogräknade gratistidningars annonsutrymmen. Skrämmande, tycker nog de allra flesta. Sveriges Högsta domstol har avgivit dom där det tydligt framgår att en sameby har bättre rätt att förvalta jakt och fiske i förhållande till staten i områden ovan odlingsgränsen. Detta tolkas av vissa som om att samebyarna vill och kan stoppa allt friluftsliv i norra Sverige. Det känns ovärdigt en rättsstat och demokrati att feltolka en dom i Högsta domstolen, framför allt leder en sådan retorik enbart till polarisering. Jag hoppas att vi kan skapa ett gott samtalsklimat med respekt för varandra och med förmåga att se skillnad på sak och person.

De alltmer nationalistiska vindarna som blåser över Sverige känns skrämmande. Samtidigt kommer allt fler rapporter från forskarvärlden som talar om en skenande klimatförändring, en förändring som kommer att göra stora delar av världen obeboeliga. Hur skall då dessa nationalister hantera flyktingströmmar, livsmedelsproduktion m m? För att möta kommande utmaningar behövs kunskap. Kunskapen om naturbaserad livsmedelsproduktion så som naturbetande renhjordar, giftfria fiskar, och den i dag högaktuella älgjakten. Men även kunskapen om bär, örter och svamp.

Det kommer att bli en överlevnadsfråga i en nära framtid. Det är en kunskap vi besitter och som vi kan och vill förmedla.

Ta vara på hösten, sarvslakten, älgjakten, svampen m m.

Matti Blind Berg

Förbundsordförande

SSR begär möte med länsledningarna i renskötsellänen

SSR:s styrelse har begärt möte med länsledningarna i samtliga län inom renskötselområdet. Länsstyrelserna hanterar många frågor som berör SSR:s medlemmar och det är viktigt från förbundets sida att möjlighet ges för oss att diskutera och föra fram de utmaningar som renskötseln står inför. Vi vill också lyfta de olika problemställningar som medlemmarna adresserat i frågor som länsstyrelserna handhar. Vår förhoppning är att landshövdingarna i respektive län ser vikten av att mötas, och vi hoppas att vi inom kort får svar på vår mötesbegäran.

Ny utredning gällande vindkraft

M 2022:03 – Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
Kort om utredningens uppdrag
Utredningens uppdrag är att lägga förslag på dels incitament för kommuners medverkan till utbyggd vindkraft, dels kompensationssystem för dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftutbyggnad. Utredningen har även i uppdrag att bl.a. redovisa möjliga andra insatser som stärker kommunernas förmåga att stödja utbyggnad av vindkraften.
SSR har begärt och fått utse en expert i utredningen, Jenny Wik Karlsson. Har ni frågor eller tankar kring den pågående utredningen kontakta Jenny jenny@sapmi.se

SSR deltar i utbildning för journalister i Kiruna

FoJo/Linneuniversitetet genomför flertalet utbildningar för journalister i syfte att öka kunskapen hos journalistkåren. Under v. 39 genomförs en kurs om samernas historia och villkor i Sverige. SSR:s förbundsjurist Jenny Wik Karlsson föreläser och samtalar om rättsprocesserna och dess efterdyningar. Det är viktigt att öka kunskapen hos journalistkåren särskilt mot bakgrund av den allt mer polariserade debatten i samhället och media, där är SSR en viktig aktör och vi är glada att vi blivit inbjudna att delta under denna kurs.

Skog/FSC
Avvikelseanmälan riktas mot Holmen Skog 

En anmälan om att Holmen skog bryter mot FSC standarden har skickats in till ansvarig revisor och kommer nu att följas upp. Grunderna för anmälan är att Holmen inte har genomfört samråd och samplanering i god anda och att bolaget vid flertalet tillfällen avvikit från standardens kriterier, intentioner och riktlinjer avseende god anda och FPIC. 

Från SSR anser vi att det är oerhört viktigt att samebyarna anmäler avvikelser så att standarden testas om bolagen agerande strider mot FPIC och samebyarnas rättigheter. Vi kommer att följa ärendet och revisionen noggrant och kommer agera utifrån vad som framgår av utfallet  

Har du frågor kring FSC standarden eller vill ha stöd att upprätta en avvikelseanmälan kontakta Skogshandläggare Andreas Lindberg andreas@sapmi.se eller Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se

Aktuella remisser

Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan stora rovdjur
Naturvårdsverket arbetar med framtagande av en ny samlad förvaltningsplan för de stora rovdjuren i Sverige. Remissen;
Nationell förvaltningsplan för björn, varg, järv och lodjur 2022–2027 kan du läsa här >  SSR avser att avge ett remissyttrande, sista svarsdag är 30 september. Har du frågor eller funderingar kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se

Remiss av Slutbetänkande SOU 2021:21 – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden
Regeringen beslutade den 17 december 2019 att en särskild utredare ska se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag (dir. 2019:101). Delbetänkandet En klimat-anpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) lämnades den 31 mars 2021. Regeringen beslutade därefter den 23 juni 2021 att ge utredaren i uppdrag att utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön, genom en särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på annat sätt, och lämna nödvändiga författningsförslag (dir. 2021:05). Utredningen har överlämnat slutbetänkande till regeringen. Betänkandet är nu ute på remiss. Betänkandet finns att ladda ner här > SSR avser att avge ett remissyttrande, sista svarsdag är 7 november. Har du frågor eller funderingar kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se

Svenska kyrkan

Svenska kyrkans officiella ursäkt till samerna kommer att framföras vid två tillfällen, dels vid Kyrkomötets högtidsgudstjänst den 24 november i Uppsala domkyrka, dels vid Ságastallamat 2 som hålls i Luleå den 21 – 22 oktober. Ságastallamat betyder på nordsamiska dialog eller samtal. Matti Blind-Berg kommer representera SSR i Luleå. Ságastallamat 2 kommer att spelas in och går att se i efterhand. Ságastallamat 3 är planerad till 2026 och ett avslutande Ságastallamat 4 är planerat till 2031.  

Till alla samebyar – kom ihåg att anmäla er till utbildningen i konsultationsordningen

Nu erbjuder Sámiid Riikkasearvi (SSR) en digital utbildning om den nya konsultationsordningen som trädde i kraft den 1 mars 2022. Konsultationsordningen innebär att samebyar har rätt att konsulteras i vissa ärenden. Vi från SSR tycker det är viktigt att samebyarna har en bred kunskap och de rätta verktygen när de ställs inför eventuella konsultationer med olika myndigheter. Tre utbildningstillfällen erbjuds och alla samebymedlemmar är välkomna att anmäla sig.
15 september kl 14 – 16, 2 oktober kl 18 – 20 eller 12 oktober kl 18 -20
Anmäl dig  här >


Kunskapsnätverket för samisk hälsa bjuder in till event för renskötare

Till hösten anordnar Kunskapsnätverket för samisk hälsa och SSR en dag för dig som jobbar i Sveriges farligaste yrke. Vi kommer till fyra platser i Saepmie och har med oss ett gäng superkompetenta personer som delar med sig av sina verktyg för ökad trygghet och hälsa i renskötseln. Läs mer och anmälan dig här: www.samiskhalsa.se

Sametinget bjuder in till
Kurs i Renslakt

Är du samisk företagare och vill gå kurs i renslakt? Genomgången kurs ger dig Jordbruksverkets kompetensbevis i drivning/hantering/bedömning och avblodning av djurslaget ren.

Preliminärt datum nov/dec. Egenavgift tillkommer. Antalet platser är begränsade. För mer info eller anmäla deltagande hör av dig till idamaria.svonni@sametinget.se 

Rättighetscentrum Norrbotten inbjuder till 
Fotbollsstjärnan i match mot rasism

Lilian Thuram är mest känd som en av fotbollens stora stjärnor och var proffsspelare i nästan 20 år. Han var med när Frankrike vann VM 1998 och EM 2000, och igen när laget tog silver i VM i 2006. När Zlatan 2018 tog ut sitt dreamteam så satte han Thuram i backlinjen. När ett hjärtfel satte stopp för Thurams fotbollskarriär 2008 startade han en stiftelse för att utbilda mot rasism. 

Nu har du chansen att lyssna  Lilian Thuram föreläsa i Jokkmokk (19/9), Piteå (21/9) och Luleå (22/9). 

Läs mer här >

Ung same invald i Kyrkornas Världsråd

Julia Rensberg, styrelseledamot i Sáminuorra är invald i centralkommittén för Kyrkornas Världsråd. Julia ska representera Svenska kyrkan och är den enda representanten för arktiska urfolk. Hon säger att hon kommer att driva urfolksfrågor inom Världsrådet. 

Dulutj-Dálátj – Samiska kvarlevor begravdes efter 130 år.

Den 9 september genomfördes en återbegravning i Arjeplog efter kvarlevorna av Per Larsson Snounk samt ett kranium tillhörande en okänd man från Arjeplog. Kvarlevorna återlämnades från Uppsala respektive Lunds universitet efter en begäran från Arjeplogs sameförening. 

Bágo in Books 17-19 november, Jåhkåmåhkke

Merke skábmamánu 17-19 beivviid kaleandarii ja boa’ Johkamohkkái máilmmi stuorámus sámi girjefesttii! Prográmmas mii fállat ságastallamiid, girjelohkamiid, musihkka ja olu eanet. Ja fargga mis lea áibbas ođđa ruoktosiidu gos gávnnat buot dieđuid. Oaidnalit!
 
Märk 17-19 november i din kalender och kom till Jokkmokk till världens största samiska bokfest! Vi bjuder på samtal, uppläsningar, musik och mycket annat. Snart har festivalen också en sprillans ny hemsida där ni hittar all info. /Tjállegoahte

Sameföreningen i Stockholm

Sameföreningens 75-årsfirande kommer att ske som ett vackert pärlband genom oktober månad.

9 oktober: Föreläsningar och samtal på tre teman: om samisk närvaro i Stockholm genom historien, urfolkskonst från Saepmie och Aotera (Nya Zeeland) och sanningskommission i Sverige och erfarenheter från Canada. Arrangemanget hålls på Sensus. 
15 – 16 oktober: Familje/aktivitetsdag för barn och unga. 
22 oktober: Festligheter på lokal inne i stan! Musik, tal, middag och trevligheter.
29 oktober: Minnesdag om rasbiologin i samarbete med Amnesty Sápmi.  Läs mer här >

Läs mer här > eller på facebook. 

Ubmejen Biejvieh 29 okt – 6 nov

Äntligen närmar sig årets samiska kulturfestival! Ladda upp för fest, sport, föreläsningar, film, jojk-battle, möten, marknad, utställningar, workshops, samedans och mycket mer.
–          Passa på att boka era möten i Ubmeje under veckan
–          Upplev samisk kultur runtom i stan
–          Umgås, mingla och ha kul
Vill ni också vara med? Mejla samiskaveckan@asmevent.se eller ring oss projektledare: Tina Jonsson 073 – 817 89 28, Erika Unnes 070-978 73 58. 
Håll utkik efter kommande nyheter och uppdateringar på www.samiskaveckan.se

Tänk på detta vid löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro. Visa hänsyn till renen! Renar kan finnas i området även om du inte ser dem. Ändra dina jaktturer om du ser att renar vistas i området. Du som jagar med stående fågelhund orsakar skada om du för din hund in i områden där du ser renar beta, eller om du för oväsen. Hundar får enligt lag inte jaga renar. SSRs checklista hund/ren hittar du här >

Golleguolli seminarium 19/10

SSRs projekt Golleguolli bjuder in till en träff för att diskutera och belysa traditionellt samiska mattraditioner med tonvikt på fiske den 19 oktober på Samernas Utbildningscentrum. Mer information och program för seminariet kommer inom en snar framtid.

Giellavahkku-Giellavahkko-Giellavahkko-Giällavahkkuo-Gïelevåhkoe 2022

För fjärde året i rad genomför Sametingen i Norge, Sverige och Finland en gemensam språkvecka som genomförs 24 – 30 oktober. (vecka 43).
Syftet med den gemensamma språkveckan är att lyfta de olika samiska språkens status, öka kunskapen om språken och kultur.

Mer information finnas på www.sametinget.se/sprakvecka 
Läs mer på den gemensamma hemsidan www.giellavahkku.org

Extra utlysning från Isof hösten 2022

Isof har i år fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Nu finns nya medel (totalt 4,3 miljoner kronor) att söka. Ansökningarna ska vara inlämnade senast måndagen den 3 oktober 2022. Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Läs mer här >

Den Samiska Minnesfonden

Den Samiska Minnesfonden bildades år 1995 av Sámiid Riikkasearvi, Riksorganisationen Same Ätnam och Sáminuorra. Den Samiska Minnesfondens huvudsakliga ändamål är att främja forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.
Läs mer här >
Formulär för minnesgåva finns här > eller vänd er till något av våra ombud

Sámi Duodji

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen jobbar med att främja, stödja och utveckla samisk slöjd och konsthantverk samt värna om det samiska hantverks- och kulturarvet.
Sámi Duodji har en webbshop som du hittar här >

Samefolket 

Samefolket är idag är den enda samiska tidningen för vuxna på svensk sida av Sápmi. Tidningen kommer ut sju gånger per år, tryckt och digitalt med innehåll på svenska och samiska. SSR och SameÄtnam är stiftelsebildare. 
 
Prenumerationsinfo, https://samefolket.se/prenumerera/
Annnonsinfo, https://samefolket.se/annonsera/

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Forskning och samverkan med SSR

SSR får många förfrågningar om samarbeten och deltagande i olika forskningsprojekt. Att bidra och delta i olika projekt, samarbeten och forskning är något som SSR ser som en viktig del i vårt arbete. För att underlätta för de som vill samarbeta med oss har SSR tagit fram en forskningspolicy (antogs 2019), denna policy är vår utgångspunkt för samverkan med alla aktörer, ni kan ta del av policyn här >

Tänk på detta vid löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro.

Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar.
 
Checklista och information hittar du här >

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email