Samiid Riikkasearvi och Same Ätnam riktar kritik mot Sametingets styrelse

31 januari, 2024

Sámiid Riikkaservi (SSR) och Same Ätnam vill genom detta gemensamma uttalande rikta stark kritik mot Sametingets styrelse.

Sametingets kulturnämnd har under flera år berett och beslutat om verksamhetsstöd till samiska organisationer, en ordning som enligt oss fungerat relativt väl. Beslut om stödet har meddelats i början av januari, för att organisationerna ska kunna planera sin verksamhet. Vi ställer oss därför väldigt frågande till den förändring som Sametingets styrelse så sent som i december genomfört, att flytta besluten från kulturnämnden till styrelsen. Ett beslut som dessutom strider mot den egna arbetsordningen.

Enligt vår uppfattning finns det också all anledning att ifrågasätta hur Sametingets styrelse hanterat och berett frågan. Beslutet om ändrad ordning har skett i det tysta. Ingen förankring hos vare sig nämnder, opposition eller samiska organisationer har skett. Enligt uppgift så var inte heller kulturnämndens ordförande tillfrågad eller informerad i förväg. Med förvåning noterar vi också att det fortfarande, efter 1,5 månad, inte finns ett underskrivet protokoll från styrelsemötet i mitten av december, där beslutet om ändring togs. Avsaknaden av transparens är påtaglig!

Det finns inte mycket som talar för att förtroendet för Sametinget kommer att öka. Styrelsens agerande stärker inte förtroendet för Sametinget, snarare tvärtom!  Konsekvensen av detta är att Sametinget i sin helhet förlorat sin legitimitet, vilket även Statskontorets analys av Sametinget pekar på.

Respekten för de mänskliga rättigheterna och kunskapen om rättigheterna är beroende av att olika organisationer, grupper och intressen inom civilsamhället kan komma till tals, detta gäller även för det samiska civilsamhället. Sametinget ska inom ramen för kulturanslaget verka för att staten lever upp till detta genom bland annat stödet till organisationerna. Inom urfolksrätten är det tydligt uttryckt att de egna institutionerna, organisationerna och de berörda skall ges möjlighet till effektivt deltagande. Inom detta ryms bland annat resursförstärkning av såväl ekonomisk som personell karaktär. Detta ligger också inom ramen för vad Sametinget lyft fram i arbetet med konsultationsordningen.

Vi är djupt oroade över utvecklingen, risken att vi nu får minskade anslag är stor. Vilket kommer innebära stora negativa konsekvenser för oss som organisationer och för det samiska civilsamhället.

Att till exempel sänka anslagen för några för att på så sätt kunna öka anslagen till andra är inte rätt väg att gå! Vår uppfattning är att Sametinget ska rikta sitt fokus mot att aktivt arbeta för en ökning av anslagen till de samiska organisationerna.

Avslutningsvis är det anmärkningsvärt att vi inte vid dags dato fått besked om medelsfördelningen. Vi är många organisationer som inte kan planera för verksamhetsåret 2024 innan Sametinget meddelat sitt beslut. Våra organisationer är bättre rustade att leva i ekonomisk ovisshet för en kortare period, men vi vet att för många organisationer så är varje dag som går förödande. Frågan är hur länge vi måste vänta på ett underskrivet protokoll för att få besked. Vi har ställt en begäran till Sametinget, om att få ta del av protokollet samt ställt frågan om styrelsen omedelbart justerat den § som behandlade organisationsstödet. Tystnaden och avsaknaden av svar är talande nog.

Vi kan bara konstatera att styrelsens agerande är allt annat än förutsägbart, rättssäkert eller demokratiskt, och de enda som drabbas av detta är vi i det samiska samhället.

Matti Blind Berg                                                      Mikkel Jakobsson
Förbundsordförande                                               Ordförande
Sámiid Riikasearvi                                                  Same Ätnam

                                                                                                                                                

Print Friendly, PDF & Email