Minska glappet! Det finns fler rovdjur än vi har på papperet.

30 januari, 2024

Sámiid Riikkasearvi (SSR), startar nu kampanjen #minskaglappet för att synliggöra de brister som dagens inventering av rovdjur har.

Dagens förvaltning utgår från att staten genom dess myndigheter ska ”räkna” rovdjuren genom årliga inventeringar. Resultatet från inventeringarna styr sedan hela förvaltningen, vilka åtgärder som kan vidtas som bland annat licensjakt och skyddsjakt. Dessutom ligger inventeringen till grund för bedömningen om en art är hotad eller inte.  För samebyarna och de enskilda renägarna har inventeringen också en stor betydelse, både i form av möjligheten att vidta åtgärder som exempelvis skyddsjakt men också vilken nivån på ersättningen för skadade och döda renar blir.  Att det genomförs en bra och säker inventering är således av största vikt för alla!

Vi är oroade att såväl årets som kommande års inventeringar inte kommer genomföras på det sätt som krävs för att resultaten ska vara så nära sanningen som möjligt, vilket kommer att påverka hela rovdjursförvaltningen. Länsstyrelserna har gett signaler om att de på grund av medelsbrist och mindre personalresurser kommer att dra ner på inventeringen till en miniminivå. Det måste också nämnas att reglerna i princip omöjliggör en inventering som speglar verkligheten. Dåliga inventeringsresultat innebär sämre möjligheter till en balanserad förvaltning eftersom resultatet vid inventeringar skall spegla vilken bevarandestatus rovdjuren har. I tillägg till detta har ersättningen för de förluster rovdjuren orsakar legat på nästan samma nivå sedan 1996. Sett till inflation har ersättningen i realiteten minskat. Är detta rimligt? I stället borde förvaltningen nu ta höjd för ökad ersättning när inventeringen brister. För SSR är det avgörande att staten säkerställer en rovdjursförvaltning som är hållbar för alla, vilket den inte är idag.

Samtliga av de ”fem stora” rovdjuren har under lång tid ökat i antal inom renskötselområdet samtidigt som målet att nå den av riksdagen antagna toleransnivån om max 10 % förlust av ren till rovdjur är långt bort. Det finns inga tecken på att rovdjursstammarna minskat, tvärt om så vittnar många samebyar att antalet skadade och dödade renar tyder på det motsatta.

De ökade antalet rovdjur och förvaltningen av dessa har under många år lyfts fram av SSR och våra medlemmar som en av de viktigaste frågorna. Dagens förvaltning är inte hållbar, vilket är ytterst påtagligt för våra medlemmar.

– Resultatet av en misslyckad rovdjursinventering får allvarliga konsekvenser över lång tid för våra medlemmar, missvisande resultat påverkar den enskilda renägaren, vilket är mycket allvarligt, säger Matti Blind Berg förbundsordförande SSR.

– Det här tyder på ett kraftigt systemfel, vilket vi framfört till Regeringen, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket flertalet gånger under de senaste åren. Det nya klimatet med förändrade snö- och väderleksförhållanden gör att det ställs stora krav på inventeringen, att då dra ner på resurserna är helt fel väg att gå, säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist på SSR.

Print Friendly, PDF & Email