Pressmeddelande Förslaget till Konsultationsordning beaktar inte samebyarnas rätt

5 november, 2020

SSR konstaterar att Regeringskansliet nu fattat beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag på att införa en ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse för det samiska folket, en så kallad konsultationsordning.

SSR avstyrker det nuvarande förslaget eftersom de krav som den nationella och internationella rätten ställer i fråga om samebyarnas rättigheter inte uppfylls. Förslaget saknar bestämmelser som tydliggör rättighetshavarnas ställning och som garanterar reellt och effektivt inflytande för samebyn och dess medlemmar.

SSR har ett klart rättighetsfokus. Syftet med lagen ska vara ett ökat inflytande och delaktighet, men det kommer inte att uppnås med de nu föreslagna skrivningarna till konsultationsordning. SSR kommer inte att ställa sig bakom något förslag som inte säkerställer samebyarnas rätt, säger Åsa Larsson Blind.

För ytterligare information kontakta

Åsa Larsson Blind

Förbundsordförande

070-254 33 56

Länk till utskriftbar version

Print Friendly, PDF & Email