[:sv]Öppet brev till Sveaskogs VD[:]

24 november, 2016

[:sv]

Öppet brev till Sveaskog om deras förvaltning av mark inom renskötselområdet

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har under lång tid fört en nära och tät dialog med Sveaskog avseende förvaltning av markerna inom renskötselområdet. Dialog och information är och har varit av stor vikt får både Sveaskog och SSR. Idag finns ett tydlig informationsglapp vilket medför flertalet problem.

SSR vill som en utgångspunkt poängtera att den mark som Sveaskog förvaltar är till många delar avgörande för renskötselns utövande och utveckling. Dels rör det sig om stora markområden, dels är det den mark som staten ansetts vara ägare till och där samernas rätt varit starkast skyddad. Redan vid bolagiseringen av Domänverket framfördes från samisk sida att privatiseringen inte får medföra negativa konsekvenser för renskötseln och den samiska markanvändningen. Sveaskog har som uppdrag att förvalta denna mark så att renskötselns behov tillgodoses. En illa skött förvaltning såsom utförsäljning av mark, skogsbruksåtgärder som samebyarna motsatt sig kan få stora konsekvenser för renskötseln och kan leda till en urholkning av den samiska rätten att använda marken. Vidare har Sveaskog vid flertalet tillfällen ifrågasatt de rättigheter som tillkommer utövarna av renskötselrätten såsom, slåtter, täkt för husbehov samt vid vissa tillfällen efterfrågat avtal för anläggningar avsedda för renskötseln. Sveaskogs agerande är en tydlig förändring av hur markerna tidigare förvaltas. SSR har inte fått någon information om att Sveaskogs ägardirektiv förändrats i denna riktning, om så skett önskar SSR en redovisning från ansvarig minister och departement som klargör vilka direktiv som är gällande. SSR avser att lyfta frågan med ansvarig minister vid möte under december månad.

Sveaskog ändrade förvaltning medför stora konsekvenser för samebyarna och renskötseln. Det är viktigt att mark som ligger inom känsliga områden för renskötseln i vissa delar inte avverkas eller att det sker anpassningar i skogsbruket så att hänsyn till rennäringens behov tas. Utförsäljningar av mark där det finns anläggningar eller som ligger inom särskilt viktiga betesområden kan många gånger vara direkt olämpliga.

Vidare har informationen till berörda samebyar och SSR om pågående försäljningar var minst sagt bristfällig. Ibland har informationen erhållits via media efter en försäljning genomförts, vilket är ytterst provocerande. Ett tydligt exempel på detta är försäljningen av sjöar till biltestföretag, vilket rapporterades om i lokal media. SSR vill här särskilt framföra att SSR efterfrågat möte med Sveaskog gällande just dessa frågor vid flertalet tillfällen, vilket hela tiden skjutits fram. Efter försäljningen av sjöarna genomförts har dock svar på vår mötesbegäran kommit. Detta är mycket olyckligt då en av frågorna som adresserats var just försäljning av mark inklusive sjöar.

För att förbättra situationen föreslår SSR följande:

Samebyarna måste i ett tidigt skede få information om att Sveaskog överväger att sälja en fastighet och samebyn ska ges tillfälle att inkomma med synpunkter på detta. Försäljningar av mark där det ligger anläggningar eller av skogsmark som ligger inom områden som är särskilt viktiga för rennäringen ska inte säljas. Av de markanvändningsredovisningar som varje sameby har tagit fram framgår dessa områden.

Det är ledningen för Sveaskog som har det yttersta ansvaret för att en ansvarsfull förvaltning efterlevs och genomförs . SSR vill därför ha en dialog direkt med er om detta. SSR begär därför ett möte med er får att diskutera de frågor som aktualiserats.

Såmiid Riikkasearvi/Svenska Samernas Riksförbund

Jörgen Jonsson
Ordförande SSR
Jenny Wik Karlsson
Verksamhetschef/Förbundsjurist
 

[:]

Print Friendly, PDF & Email