För att vi ska kunna finna hållbara lösningar för framtiden så behöver vi involveras, inte osynliggöras!

6 december, 2021

Under två dagar pågår en stor konferens i Åre om framtidens friluftsliv under parollen ”Luften är fri”, och avslutar Friluftslivets år 2021.

Att arrangören valt att lägga konferensen i Åre är inte konstigt utifrån temat. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att arrangören inte på något sätt involverat eller synliggjort det samiska perspektivet, särskilt mot bakgrund att konferensen genomförs i Sápmi.

– Under de senaste åren har det skett en ökning av såväl kommersiell turism som friluftsliv, vilket vid vissa tillfällen lett till ökade problem inom renskötselområdet. För att vi ska kunna finna hållbara lösningar för framtiden så behöver vi involveras, inte osynliggöras, säger Matti Blind Berg, förbundsordförande vid Svenska Samernas Riksförbund.

SSR:s (samtliga samebyar och flertalet sameföreningar) medlemmar har vid flertalet tillfällen uttryckt en stor oro kring den ökade turismen och dess konsekvenser.

– Att arrangören har valt att bjuda flertalet stora aktörer däribland skogsnäringen, men inga företrädare från samebyarna i området eller representanter från samiska organisationer säger något om synen på renskötseln och samebyarnas rättigheter, säger Matti Blind Berg.

Intresset för att turista i Sápmi såväl i organiserad form som det rörliga friluftslivet inom renskötselområdet är stort, och det ställer stora krav på besökarna, att de har kunskap om vad det är för områden de besöker.

– Samebyarnas rätt att bedriva renskötsel är en grundlagsskyddad rättighet. Samebyarna behöver ha möjlighet att kunna begränsa och förebygga eventuella skador som kan uppstå. Renen behöver betesmarker och betesro för att må bra. Samebyarna måste därför ha ett avgörande inflytande över hur marker som är viktiga för renskötseln förvaltas, säger Jenny Wik Karlsson förbundsjurist vid SSR.

– SSR och berörda samebyarnas intention är inte att på något sätt förbjuda all turism, men det krävs att större hänsyn till renskötseln och renens välbefinnande tas, ett första steg i detta är att också lyfta fram att vi finns och verkar i dessa områden, och att våra rättigheter att bruka marken respekteras. avslutar Blind Berg och Wik Karlsson.

Här kan ni ta del av programmet för konferensen: Program konferensen Friluftslivets år 2021 och framtidens friluftsliv | Luften är Fri (luftenarfri.nu)

Print Friendly, PDF & Email