Rovdjur och renar

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bedriva en hållbar och långsiktig renskötsel är att antalet rovdjur inte blir för högt inom en sameby. Idag innebär rovdjursförekomsterna inom samebyarna att det redan idag i viss mån är svårt att bedriva renskötsel. Förlusterna av renar till rovdjur har ökat de senaste åren.

Renskötseln har alltid påverkats av hur många rovdjur det finns inom renskötselområdet. Renskötseln påverkas också av andra faktorer och den samiska markanvändningen måste anpassas till dessa på många sätt. Rovdjurssituationen inom renskötselområdet ska ses mot bakgrund av detta.

Samtliga av de ”fem stora” rovdjuren har under lång tid ökat i antal inom renskötselområdet samtidigt som målet att nå den av riksdagen antagna toleransnivån om max 10 % förlust av ren till rovdjur är långt bort. Samebyarna förväntas också aktivt bidra med inventering av rovdjuren samt stå för kostnaderna vid exempelvis skyddsjakt och andra eventuella förebyggande åtgärder.

Idag får rovdjurens närvaro mycket stora konsekvenser för renskötseln. Det handlar om ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska konsekvenser. Många renägare känner en stor oro och frustration över situationen och framtiden.

Dagens rovdjursförvaltning måste ge förutsättningar för att kunna bevara och utveckla renskötseln. Målet är att skapa en balans mellan renskötselns existens och utveckling och den svenska rovdjurspolitiken. Omsorgen om renen har alltid varit grundläggande i den samiska traditionen. Denna omsorg grundar sig på respekt och vördnad för det djur som har gett och ger oss så mycket. Vår kunskap om renen och renskötseln måste utgöra en del av grunden för vad vi betraktar som ansvarig respektive oansvarig förvaltning. Med lyhördhet och respekt för vår traditionella kunskap så kan vi skapa en förvaltning baserad på etiskt försvarbara principer.

En sammanfattning av de åtgärder som vi anser måste genomföras för att förbättra situationen är:

En effektiv rovdjursförvaltning

För att rovdjursförvaltningen ska fungera krävs snabba beslut som grundar sig i den erfarenhet och de åsikter som finns inom renskötseln. Det krävs korta handläggningstider och tydligt agerande från alla inblandade. Det måste vara klart vilka kriterier som gäller för att kunna bedöma när en ordnad renskötsel omöjliggörs eller allvarligt försvåras. Denna bedömning ska göras av samebyarna.

Avlägsnande av rovdjur när toleransnivåerna överstigs

När toleransnivåerna överskrids ska rovdjur omedelbart avlägsnas genom avlivning eller flytt.

En förbättrad jakt

Dagens regler avseende jakt måste förbättras för att minska rovdjurens påverkan på renskötseln.

Renskötarna måste få bättre möjligheter att skydda sina djur vid rovdjursangrepp.

En utökad rätt att skydda renarna vid rovdjursangrepp

Högre ersättningsnivåer

Förluster och andra kostnader måste ersättas med högre belopp än idag så att den skada som renskötseln orsakas ersätts.

Fungerande rovdjursinventeringar

Samebyarna ska delta i inventeringsarbetet.

Inventeringsarbetet måste ges förutsättningar att fungera genom förändringar i regelverket.

Utveckling av skadeförebyggande åtgärder

Det måste utvecklas bättre metoder för skadeförebyggande åtgärder för att undvika skador för renskötseln. Detta ska ske i samverkan mellan ansvariga myndigheter och renskötseln.

Förbättrad utbildning och information

Utbildning och information om förhållandet mellan renskötsel och rovdjur samt om renrenskötselns förutsättningar är nödvändig för att förbättra situationen.

En utökad och förbättrad forskning

Det krävs forskning som tar hänsyn till renskötselns behov och förutsättningar.

Här ska renskötseln medverka för att relevant forskning ger resultat som är användbara också i förvaltningen.

Ett utvecklat arbete inom och mellan berörda myndigheter

Arbetet inom berörda myndigheter måste förbättras och utvecklas.

Samverkan mellan samebyarna och dessa måste också vidareutvecklas.

En övergripande samordning med grannländerna krävs