Djurvälfärd inom Renskötseln- framtagande av informationsmaterial.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet är att ge djurägare och djurhållare ökade kunskaper om hur de kan tillgodose och förbättra en god djurvälfärd inom renskötseln.

Projektet ska:

  • Ta fram information riktat till djurägare inom renskötseln för att öka kunskaperna inom djurvälfärd allmänt.
  • Samla information om regelverk och lagar kopplat till renskötselns djurvälfärd.
  • Ta fram informationsfilmer och annat material om djurvälfärd allmänt som skall hållas tillgängliga på SSRs medier.
  • Ta fram informationsmaterial om utfodring av renar.

I detta ingår att:

  • Ta fram råd angående arbetsmetoder för att undvika och system för att tidigt upptäcka och åtgärda brister i djurens välfärd kopplade till utfodring av ren
  • Samla ihop befintlig information och ta fram ny information om lämpligt grovfoder till renar.
  • Identifiera och översätta relevant forskning och informationsmaterial från Finland och Norge.

Tillbaka