Projekt Ovttas

Projektet är avslutat och just nu skrivs det en slutrapport.

Metoden för kurserna och utbildningarna var att fråga SSR.s medlemmar vad de behöver för kompetensutveckling för att kunna utveckla renskötseln och andra näringar som är knutet till denne.

Ovttas var ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till samer som driver företag i Övre Norrland och samebyarna i samma region. De branscher projektet riktar sig till är kopplade mot den samiska traditionen och kulturidentiteten. Särskilt viktig i denna målgrupp är de kvinnliga företagarna. Den primära målgruppen tillhör samiskt näringsliv där renen på många sätt står i centrum.

Projekttiden är 2016-01-01 tom 2018-05-31.
Projekt Ovttas är finansierat Europeiska Socialfonden (ESF), Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Kurser inom projektet

Mediastrategi

Seminarium med workshops för samebyarnas ordförande. Som ordförande i en sameby representerar man samebyns intressen utåt mot såväl myndigheter som olika former av medier. Många gånger generaliseras enskilda samers åsikter i samhället utifrån medias rapporteringar och heterogeniteten som finns bland samer glöms bort. Rapporter i media om renskötsel förekommer ofta i samband med kriser såsom svåra renbetes-förhållanden och påkörningar av renar antingen vid bilväg eller järnvägsspår. Det är också vanligt att samer och renar ofta beskrivs i media och marknadsföring som något exotiskt och främmande.

Social media

SSR har de senaste åren satsat på utbildningar i diskrimineringslagstiftningen, jämställdhet och likabehandling. Tydliga likabehandlings- och jämställdhetsplaner har integreras i verksamheten och i SSR:s projektarbete. Inom projekt Ovttas är en metod att utbilda personalen så att vi själva kan skapa hållbara metoder för våra medlemmar. Detta för att inte förlora kompetensen när projektet är slut.

Kursen ger konkreta tips på hur man får människor att gilla, dela och engageras av det vi och projekten vill kommunicera.  Vi vill lära oss hur vi ska göra för att engagera våra följare i samiska jämställdhets- och mångfaldsfrågor på nätet.

Vindkraft – workshop om tillståndsprocesserna

Kursen ska underlätta samebyarnas arbete med dialog och samrådsprocesser specifikt rörande vindkraftsutbyggnad, men kursens innehåll är även applicerbart vid andra exploateringar.

Slaktkurs för tjejer

Slaktkurs som hölls i traditionell slakt, där tillvaratagande av renens alla delar var fokus samt anpassad för kvinnor. Traditionell kunskap är viktig att vidareförmedla i hållbarhetstänk, för att ta tillvara på så mycket som möjligt från slakten.

Strategisk ekonomi

Syftet med kursen är att bidra till ökad lönsamhet för samiska företagare genom att ge kunskap och verktyg för att strategisk planera företagens ekonomi samt underlätta den ekonomiska administrationen.

Renens hälsa

Kursen gick igenom viktiga och vanliga hälsoproblem hos ren. Stort fokus lades på hur man undersöker en ren. Undersökning av päls/hud, ögon, munhåla, slemhinnor, lymfknutor, kroppstemperatur etc. Deltagarna tränades i hur man sondar genom munnen, ger injektioner under huden och i muskulaturen. Kursdeltagarna fick grundläggande kunskap i hur man tar hand om allmänpåverkade djur som är i behov av vätska, näring, värme och allmän omvårdnad.

Lönsamhet

Kursen gav deltagarna en grundläggande förståelse för marknadsföring, offertskrivning och prissättningsstrategier. Fokus låg på enmans- och mikroföretag i glesbygd med koppling till samiskt näringsliv.

Vårt arbete