Gruvindustrins effekter på renskötseln och samebyars markanvändning – information för SSR:s medlemmar om ny studie

Denna text ger en kort introduktion till en ny studie som ska undersöka gruvindustrins effekter på samebyars markanvändning. Trots att gruvnäringen fortsätter att expandera är kunskapen om dess effekter mycket begränsad. Denna studie syftar till att dokumentera samebyars observationer och erfarenheter från tidigare och pågående gruvprojekt. Forskningen är organiserat som en arbetspaketet om samisk kunskap i projektet ”Syntes av olika kunskapskällor om påverkan från gruvverksamhet”, finansierat av Formas 2018–2021.

Studien har följande frågeställningar:

  1. Vilka effekter har gruvindustrin på renskötseln och samebyars markanvändning?
  2. Vilka effekter har de åtgärder som gruvbolagen föreslår för att undvika och kompensera skador?
  3. Hur motsvarar de faktiska konsekvenserna den bedömning som gjordes innan projekten, av samebyarna respektive bolagen?
  4. Vilka implikationer har resultaten för hur samebyarna, staten och bolagen bör agera inför framtida gruvprojekt?

Metod

SSR estimerar att runt 44 samebyar i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland på något sätt drabbas av gruvindustrins konsekvenser. För att möjliggöra tillräckligen detaljerad datainsamling kommer förslagsvis tre gruvprojekt väljas ut för denna studie (där fler samebyar ev. kan vare påverkade av varje projekt). Urvalet av samebyar avgörs tillsammans med SSR Markanvändningsgruppen och förväntas täcka bland annat olika typer av renskötsel, betesland, och gruvaktivitet. En viktig utgångspunkten är att det är samebyarna själva som definierar vilka effekter som är relevanta att belysa, baserat på deras erfarenheter. Forskningsfrågorna ovan ska därför tolkas brett: samebyarna kan lyfta effekter som rör markanvändning men även de sociala och kulturella konsekvenserna.

Forskningsetik

Utgångspunkten för vår forskning är forskningsetiska principer för urfolksforskning i en samisk kontext. Detta innebär bland annat att studien styrs gemensamt av SSR och SEI (SSR deltar i projektets styrgrupp) och metoden utvecklas tillsammans med de samebyar som väljer att delta. Villkor för samverkan och principer för hantering av data (t ex intervjudata, interna dokument osv.) kommer att fastställas inledningsvis med varje deltagande sameby som utgångspunkt för ett fritt och informerat samtycke.

Kontaktuppgifter:

SSR: Jenny Wik-Karlsson jenny@sapmi.se, 072-202 12 00

SEI: Rasmus Kløcker Larsen rasmus.klocker.larsen@sei.org, 073-707 85 64