Så här fyller du i blanketten ”Försäkringsanmälan”

Den här blanketten ska användas av företag som inte är bundna av kollektivavtal och som vill teckna försäkringsavtal genom Fora, så kallat grundavtal. Blanketten ska skickas in i original. Grundavtalet kan tecknas både av företag med och utan anställda. För att teckna tillvalsförsäkringen ”Företagares egen försäkring”  använder du blanketten BL000203. Förutsättningen är att du först har tecknat detta grundavtal.

De uppgifter du lämnar i egenskap av företagare är inte sekretesskyddade hos Fora. Samtliga uppgifter som du lämnar kommer att registreras i Foras register. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa parter i de fall detta är nödvändigt för att uppfylla avtalet.

1. Uppgifter om företaget

Organisationsnummer:

Fyll i företagets organisationsnummer.
Enkla bolag: fyll i personnummer på den bolagsman som undertecknar anmälan. Övriga bolagsmän fyller i personnummer och undertecknar på sid 2 under punkt 5.

2. Beräknad bruttolönesumma fr o m anmälningsdatum till årets slut

Därför behöver vi uppgiften:

Premien för avtalsförsäkringarna beräknas i procent av den bruttolön som ditt företag betalar ut. Olika premier beräknas på olika lönesummor. Fyll i de lönesummor som är aktuella för ditt företag.

Om du inte har anställda fyller du inte i några lönesummor utan kryssar istället i rutan ”Har inga anställda”. De aktuella procentsatserna för de olika premierna hittar du på www.fora.se

Vem och vad ska ingå i lönesummorna

 • Lönesummorna ska vara beräknad bruttolön, det vill säga en beräkning av hur mycket lön ni kommer att betala ut före skattavdrag.
 • Om medlemskap/kollektivavtal är tecknat under innevarande år beräknar du lönen från detta datum. Om medlemskap/ kollektivavtal gäller från föregående år eller tidigare fyller du i lönen för hela innevarande år.
 • Ta med lön för samtliga anställda, inklusive timanställda, extraanställda, vikarier och anställda med lönebidrag.
 • Ta endast med anställda som ännu inte fyllt 65 år. Försäkringarna gäller normalt upp till 65 år.
 • I huvudsak är det kollektivavtalet som reglerar om en anställd ska betraktas som arbetare eller tjänsteman. Arbetare är i regel den som omfattas av kollektivavtal mellan förbund inom Svenskt Näringsliv och förbund inom LO. Tjänsteman är i regel den som omfattas av kollektivavtal mellan förbund inom Svenskt Näringsliv och förbund inom PTK. Du kan också få stöd hos SCB. Läs mer på www.fora.se.
 • Ta med lön för eventuell anställd VD i lönesumman för tjänstemän. Som anställd VD räknas:
  • en VD i ett aktiebolag
  • en VD i en ekonomisk förening med minst 200 anställda.
 • Ta inte med ägare som räknas som företagare. Som företagare räknas:
  • I aktiebolag:
   – ägare som antingen själv eller tillsammans med make/maka/registrerad partner, förälder eller barn, äger 33,33 % eller mer av aktierna i företaget
   – företagarens i företaget verksamma make/maka/registrerad partner
  • I handelsbolag:
   – delägare
   – delägares make/maka/registrerad partner
  • I kommanditbolag:
   – komplementärer
   – komplementärers make/maka/registrerad partner
  • I övriga bolagsformer:
   – samtliga ägare

3. Anställda arbetare som är 25–65 år

Därför behöver vi uppgiften:

Era anställda arbetare väljer själva hos vilken pensionsförvaltare de vill placera sin tjänstepension, Avtalspension SAF-LO. När vi har fått personuppgifterna skickar vi valblanketter till dina anställda.

Anställda arbetare som är 25–65 år

Fyll i personuppgifter på alla anställda arbetare mellan 25 och 65 år. Ta inte med tjänstemän, företagare eller anställd VD. Se ”Vem och vad ska ingå i lönesummorna”.

4. Försäkringar som avtalet omfattar

Anställda arbetare omfattas av samtliga försäkringar. Anställda tjänstemän samt företagets ägare, omfattas av TFA.

Pensionsförsäkring:

 • Avtalspension SAF-LO

AFA-försäkringarna:

 • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • Försäkring om avgångsbidrag (AGB)/Omställningsförsäkring3))
 • Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT)

5. Underskrift

Anmälan måste vara undertecknad av en behörig firmatecknare. Ideella föreningar, stiftelser och fonder ska styrka att den som har undertecknat försäkringsanmälan är behörig firmatecknare genom att bifoga:

Protokoll från senaste årsmötet, där styrelsen valdes
Protokoll från konstituerande styrelsemöte, där det framgår vem som är behörig firmatecknare
Stadgar, dock endast om de innehåller information om firmateckningsrätten

Tillvalsförsäkring för företagare

Du som är företagare kan stärka ditt eget försäkringsskydd genom att teckna tillvalsförsäkringen Företagares egen försäkring. Då får du möjlighet att komplettera TFA med Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och/eller Avtalspension SAF-LO. Läs mer om Företagares egen försäkring på  ww.fora.se

Försäkringsförmedling

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer på www.fora.se/forsakringsformedling

Fyll i försäkringsanmälan här