Sveriges regering ser inte skogen för alla träd

2 februari, 2021

Det svenska skogsbruket lanseras som en hållbar och grön näring. När verkligheten bakom myten nu granskas, framkommer att näringen istället är brungrå vad gäller bevarandet av biologisk mångfald, respekten för mänskliga rättigheter och klimatpåverkan. Detta är dock ingen nyhet för renskötseln.

Sverige med skogsindustrin i spetsen vill framstå som föregångare i klimatarbetet, men samtidigt ges inte avkall på avkastningskrav eller antal kubik som tas ut från skogen. För att samhället ska bli hållbart och klimatsmart krävs en faktisk omställning i den svenska skogen. Det räcker inte att endast lägga till ytterligare mål på listan över de uppdrag som statliga bolag ska hantera. Särskilt inte när målen i sig är helt oförenliga i dess nuvarande utformning och bolagen själva tillåts prioritera vilka mål som ges företräde.

Att statligt ägda Sveaskogs VD Hannele Arvonen nyligen fått lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan är ett tecken på spänningarna i Sveaskogs uppdrag. Ett hårt pressat produktionsmål för maximerad ekonomisk avkastning, samt ett uttalat mål att gå före i branschen vad gäller skydd och bevarande av biologisk mångfald, klimatarbete och respekt för mänskliga rättigheter. I praktiken ser vi mycket tydligt vad av detta som prioriteras. Istället för att synliggöra det oförenliga i nuvarande ägarpolicy läggs stora resurser på att upprätthålla bilden av att alla mål går att förena och att försköna rådande läge för att bilden om det ”hållbara svenska skogsbruket” inte ska genomskådas. Ett exempel är det påstående från Sveaskog, vars skogsinnehav till 70 % ligger inom renskötselområdet, om att dialogen och samråden med renskötseln fungerar bra.

Detta stämmer inte alls. Som företrädare för samebyarna i Sverige anser Sámiid Riikkasearvi (SSR) tvärtom att Sveaskog målar upp en direkt felaktig bild av hur dialogen med samebyarna fungerar och hur skogsbruket påverkar renskötseln. Att samråden inte leder till att nödvändig hänsyn tas och att dialogen ur renskötselns perspektiv ses som verkningslösa samtal, har av samebyarna tydligt påtalats under lång tid. Samebyar vittnar om att det skickas ut oöverskådligt stora antal områden att samråda om under tidspress, och bolaget kör över samebyar som säger nej i samråden. Nu senast i höstas i Luokta-Mávas sameby där Sveaskog anmälde avverkning för hundratals hektar skog på samebyns vinterbetesmarker, trots att samebyn sagt nej i både samråd och medling via FSC (Forest Stewardship Council). I media fortsätter dock Sveaskog återkommande att lyfta fram vikten av dialog och samråd.

Samerna har brukat sina traditionella områden i årtusenden och renen har vandrat på sina stigar sedan istiden. SSR konstaterar att Sveaskog och dess föregångare är det bolag som genom tiderna haft enskilt störst negativ påverkan på renskötseln och renens möjlighet att hitta bete. Skogar med för renen livsviktiga mark- och hänglavar kalavverkas och betesmarker fragmenteras. Förutom otaliga hektar betesmark som går förlorat försvåras renskötselns utsatthet för klimatförändringens effekter. Den senaste tidens kraftiga snöfall är exempel på de extremväder som forskarna förespår endast kommer att öka. En konsekvens av skogsbrukets skövling är att reservbetesmarkerna försvunnit. Renskötare tvingas därför utfodra renarna för att de ska överleva svåra vintrar.

Sveaskog ska enligt den statliga ägarpolicyn agera föredömligt och med respekt för mänskliga rättigheter. Bolagets agerande gentemot renskötseln och bristen på respekt för samernas urfolksrätt och samebyarnas grundlagsskyddade renskötselrätt visar på att Sveaskog agerar helt i strid med den statliga ägarpolicyn. Att detta får fortgå är obegripligt.

På sin hemsida skriver Sveaskog ”Med en ömsesidig respekt för varandras verksamhet och god dialog kan skogsbruk och renskötsel verka på samma marker”.

Samtidigt har SSR fått rapporter från ett flertal samebyar om att Sveaskog, utan att informera berörd sameby, sålt ut för renen viktiga betesområden där samebyn i tidigare samråd nekat avverkning. På så sätt kan bolaget kringgå både hänsynsbestämmelser i lagen samt regelverket i certifieringssystemet FSC.

I decennier har samerna kämpat för att skogsbruket ska bli mer renskötselanpassat. I otaliga samråd, lokalt och centralt, har renskötselns företrädare framfört hur skogsbruket behöver anpassas för att renbetet ska bibehållas. Att SLU:s forskning trots detta visar att de lavrika markerna minskat med 71% på 60 år är ett totalt underbetyg till de stora skogsbolagen.  Detta är också bevis på att ”frihet under ansvar” inte fungerar, utan att det krävs en drastisk förändring i den svenska skogspolitiken.

Ett nödvändigt första steg vore att säkerställa att svensk lagstiftning respekterar grundlagsskyddade mänskliga rättigheter. Nuvarande Skogsvårdslag behandlar renskötseln som ett allmänt intresse och förbiser helt att samebyarnas renskötselrätt är en egendomsrätt. Staten har i praktiken lagt över på parterna, samebyar och skogsbolag, att finna ”samexistens”. En samexistens som är omöjlig att uppnå när spelplanen är ohjälpligt lutad till fördel för skogsbruket. Detta är ansvarig myndighet Skogsstyrelsen dessutom väl medveten om, men undviker att påtala problemen för regeringen.

Enligt FN:s Rasdiskrimineringskommitté, CERD, kan Sverige inte undkomma sitt ansvar enligt Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering genom att överlämna till privata parter, i det här fallet samebyar och bolag, att finna samförståndslösningar. Det är statens ansvar att genom lagstiftning säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras. Detta tydliggjordes nyligen i ett beslut från CERD rörande ett gruvprojekt i Västerbotten. Regeringen måste säkerställa att samma standard gäller även för Skogsvårdslagen.

Det är dags att Sveriges regering bekänner färg vad gäller kraven på skogsbruket att bevara biologisk mångfald och respektera mänskliga rättigheter. Skogsvårdslagen måste revideras och ägardirektiven till statligt ägda Sveaskog förtydligas.

Åsa Larsson Blind
Förbundsordförande
Svenska Samernas Riksförbund

Print Friendly, PDF & Email