SSR Stadgar

§ 1

Ändamål

SSR är en sammanslutning av svenska samebyar och sameföreningar med uppgift att tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till rensköt­selns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.

§ 2

Medlemskap

Berättigade till medlemskap är samebyar, där huvudparten av samebyns renar ägs av renskötselberättigade, och sameförningar i Sverige.

§ 3

Ansökan om medlemskap samt utträde avgörs av landsmötet. Ansökan om medlemskap i och utträde ur SSR skall ske genom skriftlig anmälan.

Medlem som icke fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar kan av lands­mötet uteslutas ur SSR.

§ 4

Beslutande organ

SSRs beslutanderätt utövas av de valda ombuden, som sammanträder till landsmöte. SSRs verkställande och förvaltande organ är styrelsen.

§ 5

Antal ombud, som varje sameby och varje sameförening äger utse till lands­möte, bestäms med hänsyn till dess medlemsantal med ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar.

§ 6

Ordinarie landsmöte hålls en gång om året. Extra landsmöte hålls då styrelsen finner så påkallat. Tid och plats för landsmöte bestäms av styrelsen.

§ 7

Styrelsen skall senast fyra månader före ordinarie landsmöte utfärda kallelse. Motioner till ordinarie landsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före landsmötet.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Motioner från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före årsmötet. Styrelsen skall till landsmötet avge skriftligt yttrande och utlåtande över motioner.

Av styrelsen upprättad dagordning för landsmötet samt till ärendena hörande handlingar skall vara medlem tillhanda senast en månad för landsmötet.

För extra landsmöte må styrelsen fastställa andra tider för utsändande av kallelse samt avlämnande av motioner i ärenden, som skall behandlas av landsmötet

Landsmöte öppnas av styrelsens ordförande.

§ 8

Styrelsens åligganden:

Styrelsen må mellan landsmötena inom ramen för av landsmöte fastställda rikt­linjer utöva SSR s beslutanderätt. Vid närmat följande landsmöte skall ombuden erhålla information om vidtagna åtgärder.  Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer, policys och antagna riktlinjer tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §
 • förbereda landsmöte

 

§ 9

Följande ärenden skall förekomma på landsmöte:

 1. Val av ordförande
 2. Val av sekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Fastställa medlemsavgifter jämlikt 29 § för kommande räkenskapsår
 5. Styrelse- och revisionsberättelse och därmed sammanhängande frågor
 6. Val av
  1. styrelsens ordförande
  2. styrelsens ledamöter med personliga ersättare
 7. Val av valberedning
 8. Val av revisorer jämte ersättare
 9. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till landsmötet
 10. Överläggning med anledning av förslag vilka väckts av ombud.

§ 10

Vid såväl ordinarie som extra landsmöte äger varje medlem, som erlagt fast­ställda avgifter, rösträtt i enlighet med den i § 5 angivna.

§ 11

Ombud kan utöver sin egen rösträtt utöva rösträtt för annat ombud som repre­senterar samma medlem. Dessa befogenheter skall styrkas genom fullmakt i form av protokollsutdrag.

§ 12

Valberedning

Valberedning består av sex ledamöter varav en sammankallande och lika många ersättare.

Valberedning skall föreslå ledamöter till samtliga val, utom val av ledamöter till valberedningen.

Val av ledamöter till valberedningen sker av ordinarie landsmöte för en mandat­tid av tre år.

§ 13

Valberedningens avgörande skall ske vid sammanträde, varvid protokoll skall föras.

Valberedningens förslag skall medfölja dagordningen till landsmötet.

§ 14

Verkställande och förvaltande organ

Styrelsen består av minst sju högst elva ledamöter med lika antal personliga ersättare valda av ordinarie landsmöte för två år. Udda år utses hälften plus en och jämna den andra hälften av antalet ledamöter. Ordinarie och suppleanter väljs inte samma mandatperiod.

Avgår ledamot inom mandatperiod sker fyllnadsval för återstående del av perioden på närmast följande landsmöte.

Av styrelsens ledamöter skall minst fem tillhöra sameby och representera fasta geografiska mandatområden med fördelning enligt landsmötets beslut.

Styrelseledamot skall vara same.

§ 15

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och i övrigt till de befattningar styrelsen finner behov av.

§ 16

SSR:s firma tecknas av den eller dem styrelsen utser.

Attestordning skall av styrelsen upprättas årligen. Av attestordningen skall det framgå vilka befogenheter delegerats ut.

§ 17

Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar, minst två gånger årligen, samt när ordförande eller minst fem övriga ledamöter så begär.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. I kallelsen anges de ärenden som skall behandlas.

§ 18

Styrelsen är beslutsför då fler än halva antalet ledamöter är närvarande. Protokoll skall föras vid styrelsesammanträde. Protokollen skall diarieföras och finnas tillgängliga på SSR:s förbundskansli.

§ 19

Styrelsen utser budgetutskott vari ordförande och de övriga styrelsen därtill väljer.

Utskottet sammanträder på de tider utskottet beslutar. Kallelse utfärdas av ordföranden, varvid anges de ärenden som skall behandlas. Utskottet skall avge förslag till styrelsen.

§ 20

Inom SSR kan beredande organ (utskott) utses. Styrelsen utser beredande utskott. Utskotten arbetar efter de direktiv landsmötet och styrelsen beslutar. Ordförande utses av styrelsen.

§ 21

Omröstning

Inom landsmötet, styrelsen och valberedningen fattas beslut med enkel majoritet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst; vid val skilje lotten.

Beslut om bordläggning av fråga inom landsmöte kan första gången fattas om minst en tredjedel av närvarande ombud så begär.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Val sker dock med slutna sedlar om någon så begär.

§ 22

Räkenskaper m m

Ordinarie landsmöte utser årligen två revisorer jämte suppleanter för granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning under räkenskapsår. En av revisorerna skall vara ett registrerat revisionsbolag.

En av revisorerna utgör lekmannarevisor. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Räkenskaper och styrelseberättelse skall senast två månader efter räken­skapsårets slut överlämnas till revisorerna.  lekmannarevisorn har att särskilt granska styrelsen arbete under året samt att följa upp eventuella noteringar från föregående år. Eventuella noteringar skall skriftligen delges styrelsen och landsmötet.

Revisorerna skall senast inom tre veckor därefter sända revisionsberättelsen till styrelsens ordförande.

Den av revisionsbolaget utsedd revisor upprättar och undertecknar revisionsberättelsen.

§ 23

Fråga om ansvarsfrihet och styrelsens förvaltning under föregående räkenskapsår behandlas på ordinarie landsmöte.

Hela styrelsen är ansvarig för hur SSRs kassa används.

Budget beslutas av landsmötet.  Förslag till budget upprättas av styrelsen.

§ 24

Styrelse- och utskottsledamot samt ombud äger för deltagande i av uppdraget föranlett sammanträde uppbära resekostnadsersättning i enlighet med Skatteverkets normer och traktamente i enlighet med vad som anges i kollektivavtal.

§ 25

SSR skall ha ett förbundskansli.

 

Kanslichef tillsätts av styrelsen.

§ 26

Kanslichef beslutar och ansvarar för tillsättning av SSR:s tjänster. Styrelsen beslutar om inrättande av eventuella nya befattningar. Anställningsvillkor för tjänsteinnehavare fastställs genom det kollektivavtal som SSR är anslutet till.

§ 27

Medlemsavgifter

Medlemsavgift utgår för att bidraga till SSRs utgifter. Medlemsavgiftens storlek beslutas av landsmötet, ävensom tidpunkt då avgiften skall vara erlagd.

§ 28

Stadgeändring, upplösning m m

Ändring av stadgarna sker genom beslut av två på varandra följande lands­möten varav det ena skall vara ordinarie. Beslutet skall ske med minst två tredjedelars majoritet. Stadgeändring sker efter styrelsens beredning.

§ 29

SSR kan ej upplösas med mindre beslut härom fattas vid två på varandra föl­jande landsmöten med minst tre fjärdedelars majoritet vid båda landsmötena.

§ 30

Upplöses SSR skall landmötet besluta hur SSRs tillgångar skall användas.

 

Stadgeändringar beslutade vid Landsmöte 2020 och 2021.