Stadgar

§ 1

Ändamål

SSR är en sammanslutning av svenska samebyar och sameföreningar med uppgift att tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till rensköt­selns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.

§ 2

Medlemskap

Berättigade till medlemskap är samebyar, där huvudparten av samebyns renar ägs av renskötselberättigade, och sameförningar i Sverige.

§ 3

Ansökan om medlemskap samt utträde avgörs av landsmötet. Ansökan om medlemskap i och utträde ur SSR skall ske genom skriftlig anmälan.

Medlem som icke fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar kan av lands­mötet uteslutas ur SSR.

§ 4

 Beslutande organ

SSRs beslutanderätt utövas av de valda ombuden, som sammanträder till landsmöte. SSRs verkställande och förvaltande organ är styrelsen.

§ 5

Antal ombud, som varje sameby och varje sameförening äger utse till lands­möte, bestäms med hänsyn till dess medlemsantal med ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar.

§ 6

Ordinarie landsmöte hålls en gång om året. Extra landsmöte hålls då styrelsen finner så påkallat. Tid och plats för landsmöte bestäms av styrelsen.

§ 7

Styrelsen skall senast fyra månader före ordinarie landsmöte utfärda kallelse.

Motioner till ordinarie landsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före landsmötet.

Styrelsen skall avge utlåtande över motioner till landsmötet.

Av styrelsen upprättad dagordning för landsmötet samt till ärendena hörande handlingar skall vara medlem tillhanda senast en månad för landsmötet.

För extra landsmöte må styrelsen fastställa andra tider för utsändande av kallelse samt avlämnande av motioner i ärenden, som skall behandlas av landsmötet

Landsmöte öppnas av styrelsens ordförande.

§ 8

Styrelsen må mellan landsmötena inom ramen för av landsmöte fastställda rikt­linjer utöva SSRs beslutanderätt. Vid närmat följande landsmöte skall ombuden erhålla information om vidtagna åtgärder.

§ 9

Följande ärenden skall förekomma på landsmöte:

 1. Val av ordförande
 2. Val av sekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Fastställa medlemsavgifter jämlikt 29 § för kommande räkenskapsår
 5. Styrelse- och revisionsberättelse och därmed sammanhängande frågor
 6. Val av
  1. styrelsens ordförande
  2. styrelsens ledamöter med personliga ersättare
 7. Val av valberedning
 8. Val av revisorer jämte ersättare
 9. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till landsmötet
 10. Överläggning med anledning av förslag vilka väckts av ombud.

§ 10

Vid såväl ordinarie som extra landsmöte äger varje medlem, som erlagt fast­ställda avgifter, rösträtt i enlighet med den i § 5 angivna.

§ 11

Ombud kan utöver sin egen rösträtt utöva rösträtt för annat ombud som repre­senterar samma medlem. Dessa befogenheter skall styrkas genom fullmakt i form av protokollsutdrag.

§ 12

Valberedning

Valberedning består av sex ledamöter varav en sammankallande och lika många ersättare.

Valberedning skall föreslå ledamöter till samtliga val, utom val av ledamöter till valberedningen.

Val av ledamöter till valberedningen sker av ordinarie landsmöte för en mandat­tid av tre år.

§ 13

Valberedningens avgörande skall ske vid sammanträde, varvid protokoll skall föras.

Valberedningens förslag skall medfölja dagordningen till landsmötet.

§ 14

Verkställande och förvaltande organ

Styrelsen består av minst sju högst elva ledamöter med lika antal personliga ersättare valda av ordinarie landsmöte för två år. Udda år utses hälften plus en och jämna den andra hälften av antalet ledamöter. Ordinarie och suppleanter väljs inte samma mandatperiod.

Avgår ledamot inom mandatperiod sker fyllnadsval för återstående del av perioden på närmast följande landsmöte.

Av styrelsens ledamöter skall minst fem tillhöra sameby och representera fasta geografiska mandatområden med fördelning enligt landsmötets beslut.

Styrelseledamot skall vara same.

§ 15

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och i övrigt till de befattningar styrelsen finner behov av.

§ 16

SSR:s firma tecknas av den eller dem styrelsen utser.

§ 17

Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar, minst två gånger årligen, samt när ordförande eller minst fem övriga ledamöter så begär.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. I kallelsen anges de ärenden som skall behandlas.

§ 18

Styrelsen är beslutsför då fler än halva antalet ledamöter är närvarande. Protokoll skall föras vid styrelsesammanträde.

§ 19

Styrelsen utser arbetsutskott vari ingår ordförande, vice ordförande och de övriga styrelsen därtill väljer. Vid förfall för ledamot inträder ersättare.

§ 20

Arbetsutskottet har att förbereda styrelsesammanträden och verkställa styrelsens beslut.

Arbetsutskottet sammanträder på de tider utskottet beslutar. Kallelse utfärdas av ordföranden, varvid anges de ärenden som skall behandlas.

§ 21

Inom SSR kan beredande organ (utskott) utses.

§ 22

Utskott arbetar efter de direktiv landsmötet beslutar. Ordförande utses av styrelsen.

§ 23

Omröstning

Inom landsmötet, styrelsen, arbetsutskottet, valberedningen och utskott fattas beslut med enkel majoritet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst; vid val skilje lotten.

Beslut om bordläggning av fråga inom landsmöte kan första gången fattas om minst en tredjedel av närvarande ombud så begär.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Val sker dock med slutna sedlar om någon så begär.

§ 24

Räkenskaper m m

Ordinarie landsmöte utser årligen två revisorer jämte suppleanter för granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning under räkenskapsår. En av revisorerna skall vara ett registrerat revisionsbolag.

Räkenskaper och styrelseberättelse skall senast två månader efter räken­skapsårets slut överlämnas till revisorerna.

Revisorerna skall senast inom tre veckor därefter sända revisionsberättelsen till styrelsens ordförande.

§ 25

Fråga om ansvarsfrihet för kassaförvaltare och för styrelsens förvaltning under föregående räkenskapsår behandlas på ordinarie landmöte.

Hela styrelsen är ansvarig för hur SSRs kassa används.

Budget beslutas av landsmötet.

§ 26

Styrelse- och utskottsledamot samt ombud äger för deltagande i av uppdraget föranlett sammanträde uppbära resekostnadsersättning och traktamente som för statsanställd i enlighet med de statliga traktamentsbestämmelserna samt av SSR beslutat arvode.

§ 27

Förbundskansli m m

SSR skall ha ett förbundskansli.

Kanslichef utses av styrelsen.

§ 28

Styrelsen beslutar om tillsättning av alla tjänster, även tjänster vilka inrättas genom beslut av landsmötet samt äger för tjänsteinnehavare fastställa gällande anställningsvillkor.

§ 29

Medlemsavgifter

Medlemsavgift utgår för att bidraga till SSR:s utgifter. Medlemsavgiftens storlek beslutas av landsmötet, ävensom tidpunkt då avgiften skall vara erlagd.

§ 30

Stadgeändring, upplösning m m

Ändring av stadgarna sker genom beslut av två på varandra följande lands­möten varav det ena skall vara ordinarie. Beslutet skall ske med minst två tredjedelars majoritet. Stadgeändring sker efter styrelsens beredning.

§ 31

SSR kan ej upplösas med mindre beslut härom fattas vid två på varandra föl­jande landsmöten med minst tre fjärdedelars majoritet vid båda landsmötena.

§ 32

Upplöses SSR skall landmötet besluta hur SSRs tillgångar skall användas.