Handlingsplan för det samiska språkets användning inom Sámiid Riikkasearvi – SSR

Bakgrund

Sámiid Riikkasearvi (SSR) är en organisation för samebyar och sameföreningar. De samiska språken används såväl inom organisationen som inom samebyar och sameföreningar.

De samiska språken är en viktig kulturbärare. Inom rennäringen är de samiska språken av stor betydelse. Där kan samiskan beskriva olika skeenden och händelser som med det svenska språket inte klarar av att beskriva. De samiska näringarna och den samiska kulturen är sammanvävda med varandra och kan inte särskiljas från varandra. För ett levande samiskt språk krävs att det används av dem som är aktiva inom näringarna.

Under SSR:s landsmöte 2004 beslutades att SSR ska stödja Sametingets handlingsplan för det samiska språket. Vidare beslutades att SSR som organisation ska uppmuntrar sina medlemsorganisationer att nyttja de olika samiska språken.

Nuläget

Idag översätts en del av det material som tas fram inom SSR:s verksamhet. Det är framförallt handlingar som samebyar och sameföreningar får inför landsmötet. SSR har vid flera tillfällen också gett ut böcker och handlingar på samiska. De ekonomiska förutsättningarna gör att det i övrigt bara översätts begränsat med material som produceras inom organisationen. Användandet av de samiska språken i IT-miljön ska främjas i mån av resurser.

Under det årliga landsmötet tillhandahålls tolkning på i första hand nordsamiska och sydsamiska och vid vissa tillfällen även på lulesamiska. Det är en viktig del av landsmötet att alla som deltar där kan följa diskussionerna på sitt eget modersmål.

I kommunikation internt i organisationen används de samiska språken framförallt i kommunikationen mellan samebyar och sameföreningar samt styrelsen. I kontakter med det övriga samhället används samiska endast i begränsad omfattning.

Vid kontakter med de nordiska samiska organisationerna är det en fördel att behärska något av de samiska språken för att få en effektiv hantering av ärenden som berör det samiska samhället på nordisk nivå. Samiskan används därför oftast vid sådana kontakter.

Vision

Inom SSR skall användandet av de samiska språken vara en helt naturlig del av verksamheten. SSR ska aktivt verka för att de samiska språken används.

Styrelsens arbetsspråk ska när det är möjligt vara samiska.

Åtgärder som ska vidtas under 2011/2012

Under 2011 skall SSR:s arbete med utveckling av språket förbättras genom att organisationen ska översätta mer av det material som SSR producerar.

På SSR:s hemsida (www.sapmi.se) ska samiskan användas mer. På SSR:s hemsida ska det finnas en särskild rubrik som beskriver det samiska språken samt hur SSR arbetar för att utveckla språken.

I kommunikation med medlemmarna ska de samiska språken användas regelbundet och konsekvent. Vid utskick till samebyar och sameföreningar ska samiskan användas där så är möjligt. Detta gäller särskilt i det månadsbrev som skickas ut till medlemmarna. I månadsbrevet står den aktuella månaden skriven på syd-, lule- samt nordsamiska.

SSR:s personal och styrelse ska under 2011/2012 erbjudas möjligheten till utbildning och vidareutbildning i de samiska språken.

Antagen vid SSR:s styrelsemöte den 19 augusti 2013.