Miljöpolicy

Miljöpolicy för Sámiid Riikkasearvi

Sámiid Riikkasearvi (SSR) arbetar för samiskt självbestämmande, en hållbar förvaltning av naturen samt en bibehållen naturbetesbaserad renskötsel med utgångspunkt från samisk traditionell kunskap (Njunjuš). En av våra stora utmaningar är att skapa en livskraftig och hållbar naturbetesbaserad renskötsel utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Vi har lovat våra förfäder att förvalta naturen på ett hållbart och respektfullt sätt. Det löftet avser vi hålla. Sápmi är vårt hem. Om vi eller någon annan förstör naturen skadas också vår kultur.

Naturen, renen och urfolket samerna är en helhet och vi vill förvalta renens betesland med respekt och försiktighet. I kontraktet till renen har vi åtagit oss ett ansvar att förvalta naturen på ett hållbart sätt. Ett respektfullt förhållande till naturen är en förutsättning för renens fortlevnad. En frisk, välmående och levande natur är en förutsättning för vårt traditionella levnadssätt, där den naturbetesbaserad renskötseln är central.

Forskare över hela världen är tydliga med att vi står inför ett växande globalt klimathot, klimatförändringarna påverkar hela världen. Inom renskötseln märker vi främst av dessa klimatförändringar genom extremväder. Nedisade och låsta marklavsbeten, massiva snödjup, förskjutna barmarksperioder med omfattande nederbörd är bara några exempel på den påverkan på vädret vi redan idag märker.

SSR: s Miljöpolicy ska ta hänsyn till hela den samiska livsmiljön och arbeta så att renskötsel, kultur, sociala villkor, natur och andra dimensioner av det samiska vägs in i den dagliga verksamheten. Miljöpolicyn är ett komplement till Njunjuš som klargör hur vi vill att omvärlden ska betrakta oss och det arbete som vi gör. SSR ska beakta miljöpåverkan i varje enskild situation med en ambition om att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Det handlar om att i alla delar i verksamheten ha ett hållbarhetsperspektiv med minsta möjliga miljö- och klimatavtryck både lokalt och globalt.

SSR:s miljöarbete ska fokusera på att där det är möjligt välja de alternativ som har minst belastning på renskötseln, på andra urfolk och på jordklotet som helhet.

Inom SSR ska vi verka för att:

  • Minska vårt klimatavtryck i alla delar av verksamheten genom att följa och kontinuerligt uppdatera vår handlingsplan.
  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljö och hållbarhetsfrågor hos anställda, styrelse, arbetsgrupper samt hos organisationens medlemmar.
  • Ställa miljökrav på de som organisationen samverkar med t.ex. företag, myndigheter och organisationer.
  • Minimera negativa effekter på miljön från våra resor genom effektivare mötesplanering och val av transportmedel. Vi ska öka möjligheten att kunna delta via länk vid möten, kurser etc.
  • Minska vår resursförbrukning och vid nyinvesteringar välja bäst miljöanpassad och/eller miljömärkt teknik och långsiktigt hållbara material som fungerar för ändamålen.
  • Minska behovet av engångsartiklar och välja förbrukningsvaror med så låg miljöpåverkan som möjligt.
  • Minska mängden avfall, öka återvinningen och verka för en ansvarsfull avfallshantering inom organisationen. Det som vi inte kan återvinna ska omhändertas på ett ansvarsfullt sätt.
  • Alla våra inköp görs med ett långsiktigt miljöklokt hållbarhetstänk. Vi ska välja miljömärkta eller motsvarande alternativ där sådana finns samt gynna samiska företag och/eller lokala företag vid inköp av varor och tjänster.
  • Minska vår totala energiförbrukning.

Miljöpolicyn och handlingsplanen (bilaga) omfattar personal, styrelse, arbetsgrupper, projekt och aktiviteter inom SSR:s verksamhet. Åtgärder i organisationens miljöarbete får inte strida mot gällande lagar, såsom arbetsmiljölagen, och inte påverka de anställdas arbetsmiljö negativt.

Denna policy är antagen av Sámiid Riikkasearvi landsmöte 2019 i Stockholm

Ladda ner Miljöpolicy här