SSR:s jämställdhetsplan för 2017

Sámiid Riikkasearvi är en intresseorganisation för samiska samhällsfrågor med särskild inriktning mot rennäringen och de övriga samiska näringarna.

SSR:s jämställdhetspolicy

Jämställdhet berör båda könen. Det är en demokratifråga, kvinnor och män ska samma rättigheter och skyldigheter inom livets samtliga områden.  Det kan t.ex. gälla att kvinnor och män ska ha lika makt och inflytande, både könen ska vara ekonomiskt oberoende.

Sexuella trakasserier

SSR har under 2015 tagit fram en likahandlingsplan som även innefattar en handlingsplan mot sexuella trakasserier

Landsmötet

Landsmötet är SSR:s högst beslutande organ. Vid varje landsmöte ska SSR:s styrelse redovisa inför landsmötet vad förbundet gjort för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Barnpassning

I inbjudan till SSR:s årliga landsmöte ska det stå att barnpassning erbjuds till de som vill ha sina barn med sig på landsmötet. Syftet är att underlätta för småbarnsfamiljer att delta på landsmötet. Barnpassning ska också erbjudas ledamöterna under styrelsemöten.

Valberedningen

SSR:s valberedning ska beakta jämställdhetsperspektivet så att SSR:s styrelse i möjligaste mån består av häften män och hälften kvinnor. Detta ingår som en del av den instruktion för valberedningen som har antagits av styrelsen under 2007.

Annonser

I all annonsering vid tillsättande av tjänster som SSR gör ska det stå att SSR eftersträvar en jämn könsfördelning.

Jämställdhetsutbildning

SSR:s styrelse och kanslipersonal har under 2015 genomgått en likabehandlingsutbildning.

Hotellbokningar

I möjligaste mån ska SSR boka på hotell som inte visar porrfilmer.

Hemsidan

På SSR:s hemsida ska SSR:s jämställdhetsplan samt likabehandlingsplan publiceras

 Jämställdhetsrådet

SSR har sedan 2005 en ordinarie plats i regeringens jämställdhetsråd. Rådet leds av jämställdhetsministern. Rådet träffas tre till fyra gånger per år. SSR har en representant i rådet.

 Föräldraledighet

SSR:s styrelse uppmanar kansliets personal, både kvinnor och män, att utnyttja sin lagstadgade föräldraledighet. Uttag av föräldraledighet bör vara meriterande vid tillsättande av tjänster inom SSR.

Långsiktiga mål

SSR:s styrelse har antagit en likabehandlingsplan som innefattar de sju olika diskrimineringsgrunderna.  (Kön, könsidentitet eller utryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning.) Likabehandlingsplanen handlar om att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar i alla dess former.  Planen ska revideras vartannat år, men följas upp årligen och vara en del av dagliga styrningen.

Denna jämställdhetsplan har antagits av SSR:s styrelse den 13 oktober 2016