*|MC:SUBJECT|*
Öppna detta mail i din webbläsare
Årgång 2019 Nummer 9

Nyhetsbrev

Čakčamánnu | Ragátmánno | Skierde | Rahkatmánnuo | September

Ordförande har ordet

Vi är mitt inne i tid för älgjakt och slakt. Hösten är en intensiv tid både i renskötselarbetet och i möteskalendern. Det märks både ute bland medlemmar i samebyar, föreningar och för personalen på kansliet.  
 
Den andra veckan av förhandlingarna i Girjasmålet har genomförts och vi har nu hört staten påbörja framställningen av deras argumentation i målet. Det är argumentation vi känner igen från de tidigare instanserna. Det är dock svårt att förstå att svenska staten, genom sina ombud, återigen väljer att uttrycka den inställning som man tidigare fått skarp kritik för. Nämligen att det faktum att samerna hävdar att de är ett urfolk inte har någon betydelse och att Sverige inte har några internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för samerna.
 
“Statens inställning är också att Samebyns påstående om att samerna är ett ursprungsfolk saknar betydelse i målet ... Sverige har inte några internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för samerna.”
 

Detta är ett anmärkningsvärt ifrågasättande av samernas ställning som urfolk i Sverige och ett grovt åsidosättande av Sveriges åtaganden gentemot samerna. Detta kommer SSR att kraftigt agera mot och lyfta i vårt politiska arbete och i vårt arbete med aktörer både nationellt och internationellt. Det faktum att uttalandet sagts i en rättssal i ett specifikt mål gör det inte mindre anmärkningsvärt. Ombuden för statens talan och uttalandet som framförts är därför att ses som svenska statens inställning.

Detta kommer vi aldrig att acceptera.

Åsa Larsson-Blind
Förbundsordförande

Aktuellt just nu

Jakt- och Fiskeprocessen

Förhandlingarna i Girjasmålet pågår för fullt, vi är nu inne i den tredje av sex förhandlingsveckor. Att processen väcker ett stort intresse hos många syntes under den första förhandlingsdagen, där näst intill varje stol var upptagen. Samebyns sakframställan är avklarad och vid skrivande stund pågår statens.
 
En muntlig förhandling i Högsta domstolen sker inte så ofta, framförallt inte i samiska rättighetsfrågor. Så om du har möjlighet så passa på att besöka högsta Domstolen under någon av de kvarvarande förhandlingsdagarna.

Här kan du läsa om vilka dagar som förhandlingen pågår:

Lagrådsremiss om

En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

I september 2017 skickades departementspromemorian Konsultation i frågor som rör det samiska folket ut på remiss till 144 remissinstanser. Av olika skäl riktade många remissinstanser kritik mot det lagda förslaget, bland annat SSR. Mot bakgrund av den omfattande remisskritiken har det utarbetats ett utkast till lagrådsremiss, som nu har skickats ut på remiss. Anledningen till att förslag till konsultationsordningen skickas ut på en ny remiss är att förslaget i lagrådsremissen i flera väsentliga delar skiljer sig från förslaget i departementspromemorian. SSR behandlar nu frågan och arbetar med ett yttrande som kommer tillsändas departementet. Sista svarsdag för att lämna synpunkter till departementet är den 30 september.

Här kan du läsa förslaget:

Förslag till nya föreskrifter om rovdjursförvaltning

Naturvårdsverket har inlett ett arbete med att se över ett flertal av myndighetens föreskrifter inom viltområdet. Nu pågår arbete med Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2010:15) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo, Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2014:24) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg, Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2010:7) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn och Naturvårdsverkets föreskrifter (2010:1) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. Dessa föreskrifter föreslås slås samman till en uppsättning föreskrifter om rovdjursförvaltning.

Här kan du läsa förslaget: länk till förslaget

Sista svarsdag för att lämna synpunkter till naturvårdsverket är den 30 september. Har du några frågor eller funderingar kring förslaget kontakta verksamhetschef Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se

Ny medarbetare på SSR

Jag heter Ida Åhrén
Jag har en jur.kand. från Uppsala universitet och har gjort notarietjänstgöring vid Gävle tingsrätt.

Innan jag började på SSR har jag arbetat 12 år på Regeringskansliet (Miljödepartementet, Landsbygdsdepartementet och Kulturdepartementet) med miljöfrågor och samepolitiska frågor.

Jag kommer från Ohredahke sameby och bor nu i Östersund med min familj. Det ska bli roligt och spännande att jobba för SSR och jag hoppas att jag med mina tidigare erfarenheter och kunskaper kommer att bidra till SSR:s arbete.

SSR informerar

SSR Projektledare

SSR erbjuder en dynamisk arbetsplats med många möjligheter. SSR s övergripande mål är att skapa de bästa förutsättningarna för våra medlemmar genom att vara offensiva, kompetenta och lyhörda. Är du intresserad av ett spännande arbete med mångfacetterade frågor så kan vi erbjuda dig ett intensivt och spännande arbete.
 

SSR söker nu en projektledare


Som projektledare är du ansvarig för att driva projektet i riktning med uppsatta mål, projektbeskrivning, budget och beslut från finansiärer. Tjänstgöringsgraden är 75 %, men kan diskuteras. Tillträde sker efter överenskommelse.
 
Odda vuogit finansieras bl.a. av Jordbruksverket (Landsbygdsprogrammet) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 
Syftet med projektet är att förenkla och utveckla renslakteriernas produktion och slaktlinjer för att möjliggöra tillvaratagande av traditionella produkter, förenkla eventuella provtagningar och utveckla slakteriernas slaktdatasystem.
 
Under projekttiden ska följande genomföras 
  • arbeta med metodutveckling kopplat till tillvaratagande av fler delar av renen i slaktkedjan.
  • se över hela slaktlinjen med fokus på att hitta nya metoder för att effektivisera och möjliggöra ökad spårbarhet på samtliga delar av renen både för tillvaratagande och eventuella provtagningar. 
  • skapa en modern och hållbar programvara, som kan växa med uppgiften och kan integreras med kända affärssystem.
     
Projektet kommer att pågå under 2019-2020 och eventuellt förlängas då beslut om finansiering dröjt och därmed har inte projektet startat enligt den ursprungliga tidsplanen.

SSR söker dig med:
  • God förmåga att hantera många frågeställningar samtidigt
  • God samarbetsförmåga
  • Grundläggande kunskap om det samiska samhället
 
Meriterande för tjänsten är kunskaper inom renslakt och renslakteribranschen. Arbetslivserfarenhet inom alternativt mycket god kunskap om rennäringen och den samiska kulturen.
Tjänsten innebär en del resor och b-körkort är ett krav.

SSR eftersträvar en jämn könsfördelning inom organisationen och ser därför att både män och kvinnor söker utannonserad tjänst. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placeringsort kan diskuteras dock förutsetts att du kan tillbringa viss tid vid kansliet i Umeå. Sista ansökningsdag är 30 oktober 2019, rekryteringsprocessen sker löpande.

För övrig information hänvisas till verksamhetschef Jenny Wik Karlsson 072 - 202 12 00
Sänd in din ansökan med CV och personligt brev till: info@sapmi.se eller Svenska Samernas Riksförbund, Formvägen 16, 906 21Umeå

 

Utbildning/rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR.

Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se

Utbildning och föreläsningar

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090 14 11 80

Forskning och projektsamarbeten med SSR

Forskning om samer har pågått väldigt länge. Samernas omnämndes redan under 500-talet i etnografiska beskrivningar över Lappland. Under 1900-talet intensifierades forskningen om samerna betydligt utifrån olika forskningsperspektiv, allt från genetik till antropologi till språk och nu senast klimatforskning. I mycket av den äldre forskningen är det tydligt att den samiska befolkningen har betraktats som objekt, vilket går hand i hand med den syn som rådde då. Det samhällsklimats som råder när forskningen genomförs påverkar utgångspunkter, teorier, metoder etc., och har alltid gjort det och kommer alltid att göra det.

Forskningsvärldens intresse för den samiska världen har ökat väsentligt de senaste 30 åren, och intresset verkar inte avta, vilket är gemensamt för alla urfolk.

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har utarbetat riktlinjer för forskning och projektsamarbeten som har antagits av SSR: styrelse.

SSR följer därmed en internationell urfolksinriktning, vars huvudsakliga fokus är att få mandat över den forskning och projekt som genomföras om samer, deras kultur, näring, språk etc. SSR får många förfrågningar om samarbeten som inte bara handlar om forskning, därför gäller dessa riktlinjer vid såväl forskning som samarbetsprojekt. För SSR är de viktigt att ha en aktiv roll och kunna påverka vilken forskning och vilka projekt som genomförs, så att projekten har relevans för organisationen och dess medlemmar.

Här kan du läsa mer om riktlinjerna och det antagna dokumentet

Rundabordssamtal om samisk litteratur i Kiruna

Måndagen den 9 sep. arrangerade Statens Kulturråd ett rundabordssamtal om samisk litteratur i Kiruna.Med på samtalet var både representanter från bokförlag, Giron Sámi teahter, kommuner, regioner i norr samt SamS. På mötet framförde deltagarna önskemål bl. a. om att den samiska litteraturen behöver mer ekonomiskt stöd, en större samordning samt att det samiska biblioteket ska omfattas av bibliotekslagen

Öppet samråd mellan Region Västerbotten och samer.

Mötet började på Vilhelmina folkets hus, sedan god lunch och vidare samråd ute vid samevistet på kyrkberget

Samisk hälsokonferens

Välkommen till en samisk hälsokonferens i Storuman den 9 oktober 2019.

Konferensen vänder sig till politiker, chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst och övriga intresserade av området samisk hälsa.

Mer info och anmälan här

Seminarium Umeå universitet

Att genomdriva kollektiva rättigheter och att välja pilotfall

Den 6 nov kl. 13.00-15.00
Lokal. Samvetet.
Inledare är advokat Peter Danowsky som är Girjas samebys advokat.

Dina friheter och ditt skydd i Sverige

En grundbildning som Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus har tagit fram med stöd av Länsstyrelsen Västerbotten.

Utbildningen riktar sig till dig som är ny i Sverige men också till dig som vill ha grundläggande kunskap om den svenska grundlagen och dess viktiga principer om jämlikhet, alla människors lika värde och icke-diskriminering

Du kan gratis ladda ner utbildningen på vår hemsida.

Det går också bra att kontakta oss om ni är intresserade av att vi kommer och håller utbildningen på plats.  

  
Copyright © 2018 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*