*|MC:SUBJECT|*
Öppna detta mail i din webbläsare
Årgång 2020 Nummer 3
 

Nyhetsbrev

 

Njukčamánnu | Sjnjuktjamánno | Njoktje | Njukttjamánnuo | Njukktjamánno | Njukktjamánno | Mars  


-->

Ordförande har ordet

Vi är nu långt inne i mars och en besvärlig betesvinter börjar övergå i vår. Vi har nu genomfört regionala möten på 5 orter. Jag vill tacka alla som deltagit för bra diskussioner och synpunkter till SSR’s arbete. Vi har många brännande frågor att arbeta med och det har varit inspirerande att få diskutera mer er medlemmar om frågorna.
 
Situationen med Coronaviruset är påtaglig och för oss som deltar på många möten har det inneburit att reseschemat numera är tomt då möten ställs in eller genomförs via länk.Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att motverka smittspridning. Planeringen inför Landsmötet är i full gång.
Det kan förstås bli så att vi måste anpassa planerna efter restriktioner med anledning av Coronaviruset, men än så länge planerar vi för ett Landsmöte i vanlig ordning.

Väl mött!
Åsa Larsson-Blind
Förbundsordförande

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR i likhet med många andra företag och organisationer påverkas av de restriktioner som införts till följd av Covid-19. Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten meddelat, fram till dess annat meddelats så deltar SSR fysiskt endast vid verksamhetskritiska möten.

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt. Du kan läsa mer om folkhälsomyndighetens riktlinjer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

SSR:s Landsmöte 2020

Välkommen till SSRs Landsmöte 2020 i Saadteskenjuana (Saxnäs).

Ombudsmöte 2/6 med Landsmöte 3/6 och 4/6.

Val till SSR:s styrelse

Valberedningen har påbörjat sitt arbete. De val som ska göras är

  • Norrbotten norra, suppleant 2 år, nuvarande Anne Marit Påve
  • Norrbotten södra, ordinarie 2 år, nuvarande Olof-Tomas Utsi
  • Skogsbyarna, ordinarie 2 år, nuvarande Helén Sundqvist
  • Västerbotten, suppleant 2 år, nuvarande Sara-Helén Persson
  • Jämtland, ordinarie 2 år, nuvarande Nils-Anders Jonsson
  • Sameföreningarna, suppleant 2 år, nuvarande Johnny Rannerud

Material kommer löpande att läggas ut på https://www.sapmi.se/landsmotet/lm-20/

Anmäl till Landsmötet
Skicka in motioner
Nominera till Hederspriset

Remiss regionala skogsprogrammet Norrbotten

Det nationella skogsprogrammets vision (N2018/03142/SK) ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi” har varit styrande för arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram. Syftet med det regionala skogsprogrammet är att bidra till de nationella målen genom att tydliggöra skogens roll för Norrbottens utveckling och bidra till att realisera möjligheter samt att hantera utmaningar i sektorn genom konstruktiv dialog. Målet är att det regionala skogsprogrammet ska bidra till att utveckla och skapa fler värden i skogen på ett hållbart sätt.
 
 
Det regionala skogsprogrammet för Norrbotten har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Skogsstyrelsen och Region Norrbotten. Huvudmännen för Regionalt Skogsprogram Norrbotten (Länsstyrelsen Norrbotten, Skogsstyrelsen och Region Norrbotten) kommer att ta beslut om strategin efter remissomgången.

Eventuella synpunkter kan lämnas senast den 30 april 2020 via e-post till
norrbotten@lansstyrelsen.se

Du kan läsa remissutgåvan här
 
SSR kommer att svara på remissen, har du frågor eller funderingar kring denna remiss så kan du kontakta verksamhetschef Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se eller skogshandläggare Maria Boström maria@sapmi.se

Remiss om förslag till nya jakttider paket 2

Regeringen har genom ändring i 2 § jaktförordningen (2018:639) gett Naturvårdsverket i uppdrag att minst vart sjätte år se över de jakttider som regleras i denna förordning. Vid behov ska Naturvårdsverket föreslå ändringar. Detta är del 2 och jaktidsöversynen. Sista svarsdag för remissen är den 23 mars.
 
Jakttider är ett centralt verktyg för viltförvaltningen och en regelbunden översyn av dessa är en förutsättning för en adaptiv viltförvaltning. Denna översyn omfattar samtliga jakttider som regleras i jaktförordningen. Översynens målbild har varit att säkerställa att jakttiderna:
  • Uppfyller nationell lag, EU:s naturvårdsdirektiv och de internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa.
  • I möjligaste mån inte tillåter att vilt jagas under parnings- och uppfödningsperioder.
  • Ligger i linje med strategi för svensk viltförvaltning. Länk till remissen SSR kommer att publicera sitt yttrande på hemsidan när det är färdigställt och inskickat

Läs remissen här

SSR kommer att publicera sitt yttrande på hemsidan när det är färdigställt och inskickat

Nationell övervakning för CWD

SSR vill påminna alla samebyar om att ta cwd-prover på riskdjur. Som riskdjur räknas alla renar som dött av annan anledning än slakt. 

Provmaterial kan beställas utan kostnad från SVA och en ersättning på 300 kr/skedprov betalas ut av Jordbruksverket. Som det ser ut idag så har det kommit in få prover i den nationella övervakningen. Målsättningen för samebyarna är att provta 54 riskdjur/sameby fram till 2020, för de 10 samebyar som ingår i den utökade provtagningen gäller fler djur och där provtas även på slakterierna.

CWD provtagning – Svenska Samernas Riksförbund

Med anledning av de två älgar som testats positivt för CWD har Jordbruksverket av försiktighetsskäl beslutat om utökad provtagning. De samebyar som omfattas av den utökade provtagningen är Luokta-Mavas, Semisjaur-Njarg, Svaipa, Grans, Västra Kikkejaure, Östra Kikkejaure, Ståkke, Udtja, Maskaure och Mausjaur.
www.sapmi.se

Renskötarnas arbetsmiljö

Skriften ”Renskötarens arbetsmiljö”  finns att ladda ner på SSR:s hemsida. Skriften är ett underlag för samtal om systematiskt förebyggande arbetsmijöarbete i samebyarna.

Broschyren är 32 sidor och innehåller en sammanställning över vilka lagar och förordningar som gäller i Sverige och hur det kan kopplas ihop med renskötarnas arbetsmiljö. Skriften är tänkt som ett underlag för samtal kring arbetsmiljön inom samebyarna och innehåller fakta om arbetsmiljöfrågor samt förslag till frågor som samebyarna kan diskutera om t ex. vilka  risker som inom renskötseln och hur det kan förebyggas. 
  Finansiär

Renskötarförsäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 

Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01
 

Utbildning/rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Utbildning och föreläsningar

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på
090-14 11 80
Copyright © 2020 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*