Hållbart skogsbruk för alla?

7 februari, 2024

Vid en pressträff idag presenterade regeringen tillsättande av en ny skogsutredning, en robust skogspolitik som ser skogen som en resurs.

”Utredningens syfte: skogspolitik som främjar långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk, ökad skoglig tillväxt och ökad tillgång till hållbar skoglig biomassa. Detta för att bidra fullt ut till klimatomställning, jobb och tillväxt ”

”De jämställda skogspolitiska målen, miljömålet och produktionsmålet, ligger fast.”

Här kan du läsa regeringens sammanfattning från dagens pressträff; En robust skogspolitik som ser skogen som en resurs (regeringen.se)

Från SSR sida känner vi en stor oro för att ett allt för stort fokus i utredningen läggs på ökad produktion på bekostnad av renen och dess livsmiljö.  Under pressträffen lyftes att det finns ett fortsatt behov av hänsyn till naturvärden och kulturvärden vid brukande, men inte ett ord sades om hänsyn till renskötseln.  Att regeringen uttrycker att hänsyn ska tas till natur/kulturmiljöer men utelämnar rennäringen ger en tydlig signal om hur regeringen ser på rennäringen och samiska rättigheter.

– Samebyarnas rättigheter har en tydlig rättslig dimension som måste beaktas dagens skogsbruk påverkar renskötseln i stor omfattning, de konkreta reformförslag regeringen vill utreda innebär en risk att samebyarnas rättigheter återigen åsidosätts, säger Jenny Wik Karlsson Förbundsjurist på SSR.

-Det är tydligt att en del av regeringens motiv till tillsättandet av denna utredning är en motreaktion till de förslag som arbetats fram inom EU inom det skogspolitiska området, för att minska de negativa konsekvenserna för skogsbruket, säger Jenny Wik Karlsson.

-Den reform som regeringen säger sig vilja uppnå är inte speciellt nytänkande, ökad produktion för näringslivets aktörer. Jag är inte heller förvånad att regeringen inte med ett ord nämner rennäringen, men jag trodde faktiskt att vi kommit längre, säger Matt Blind Berg, förbundsordförande.

– Från SSR:s sida kommer vi bevaka och följa utredningens arbete, och vi utgår från att utredaren kommer kontakta oss, avslutar Blind Berg.

Print Friendly, PDF & Email