Skog och renar

An exotic tree species destroys reindeer pastures and Sami reindeer herding

In order to enable long term, sustainable and viable reindeer herding, thereby maintaining the traditional Sami lifestyle, it is crucial that reindeer have the ability to forage. This requires access to natural pastures where the reindeer can roam free and have access to plants and lichens on the ground and on the trees during the whole year. Sápmi (Sami homeland) is not a protected land area. Rather, reindeer husbandry is forced to adapt to various intrusions on reindeer lands, such as logging, wind power, mining, tourism, predators etc. Reindeer herders bear witness to the fact that weather has become both more unpredictable and more extreme, with rapidly recurring temperature changes and long periods of drought or rain. The winters are not as cold as they once were. These days it often rains in the middle of the winter, resulting in soil becoming covered with ice and locking their winter fodder in thick ice crust. Thus it becomes much more difficult for the reindeer to find food.

The strategy of the forest industry has been to replace large areas of forest with the fast growing exotic tree species lodgepole pine (Pinus contorta) ever since the 1970’s. This has created large areas of reindeer herding impediments, that is, land unusable for reindeer herding. Lodgepole plantations are thick, impenetrable plantations that have contributed to a drastic decrease in available reindeer pastures. The majority of these areas have been transformed from forests to plantations without consultation with the Sami communities.

Open and download the report here

En främmande trädart förstör renens betesmarker och samernas renskötsel

För att möjliggöra en långsiktig, livskraftig och hållbar renskötsel och därmed upprätthålla det traditionella samiska levnadssättet, är renens betesmöjligheter avgörande. För detta krävs ett tillgängligt naturbete där renen kan ströva fritt och ha tillgång till växter och lav på marken och på träden året om. Sápmi är inte ett fredat landområde utan renskötseln tvingas anpassa sig efter olika ingrepp på renens marker av olika exploatörer som skogsbruk, vindkraft, gruvor, turism, rovdjur etc. Renskötarna vittnar om att vädret blivit både mer oförutsägbart och mer extremt, snabba återkommande temperaturförändringar, långa perioder av torka eller regn. Vintrarna är inte längre riktigt kalla med torr snö i flera månader. Idag är det vanligt med regn mitt i vintern och att marken täcks av ett lager is som gör det svårare för renen att hitta föda, så kallat låst bete.

Skogsbrukets strategi, att sedan 1970-talet ersätta stora arealer skogsmark med det snabbväxande och främmande trädslaget contortatall (Pinus contorta) har sedan dess skapat stora arealer renskötselimpediment, det vill säga mark som är obrukbar för renskötsel. Contortaplantager innebär täta ogenomträngliga plantager som drastiskt har bidragit till minskade betesmarker för renen. De flesta av dessa arealer har omvandlats från skogsmark till plantager utan att det har samråtts med samebyarna.

Öppna och ladda ner rapporten här


Rätten till inflytande och delaktighet i svenska delen av Sápmi.
Greenpeace rapport på engelska

The Times har idag publicerat en artikel angående skogsbrukets påverkan på renskötsel, där de bland annat lyfter fram SSR och samebyarnas uttalande om nolltolerans mot contorta. Du kan läsa artikeln här :

Målbilder

SSR väljer att kliva av arbetet med målbilder, skogsbrukets hänsyn till renskötseln. Valet att kliva av arbetet grundar sig på att SSR inte upplever att vi får gehör för den hänsyn som behövs till skydd för renen.

Läs hel texten här

Nej till Contorta

Nej till Contorta, samebyarna kräver att plantering av contorta upphör i renskötselområdet

Läs pressmeddelandet här