Renhälsa – Kurser

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syfte

Projektet ska ge djurägare och djurhållare ökade kunskaper om hur de kan ge rennäringens djur en god djurvälfärd. God djurvälfärd och kunskap därom är en förutsättning för en hållbar rennäring i framtiden.

Projektet har genomfört tre kurser under 2019. Projektet kommer att avslutas under 2019. Kurserna har både teoretiska och praktiska delar. Kurserna riktar sig till personer verksamma inom rennäringen som har ett särskilt intresse och engagemang i renens hälsa. Efter genomförd kurs ska deltagarna inneha kunskaper för att kunna bistå andra renägare med veterinärkontakter, undersökningar, behandlingar, provtagningar, rådgivning etc. i samråd med veterinär. Kursen går igenom viktiga och vanliga hälsoproblem hos ren. Stort fokus läggs på hur man undersöker en ren. Kursdeltagarna ska även få grundläggande kunskap i hur man tar hand om allmänpåverkade djur som är i behov av vätska, näring, värme och allmän omvårdnad. Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna göra en enkel kadaveröppning och se skillnad på friska organ jämfört med organ med sjukliga förändringar. Målet är att deltagarna i dialog med veterinär ska ha kunskap att komma fram till fortsatta åtgärder såsom provtagningar och inskickande av kropp eller organ för obduktion, men också förutse eventuella sjukdomsutbrott samt minska riskerna för spridning av sjukdomar inom renhjordarna. Sammanfattningsvis ska personen kunna fungera som en resurs för både samebyn och anlitad veterinär.

Exempel på kursinnehåll

  • Information om de vanligaste förekommande hälsoproblemen hos ren. Här beskrivs de vanligaste symtomen och viktigaste patologiska fynden för respektive sjukdom.
  • Information om vilka olika åtgärder som kan/bör vidtas av renägaren vid de olika sjukdomarna/hälsoproblemen.
  • Grundläggande information om vad man bör tänka på vid utfodring av ren samt hur man planerar hägn för att undvika ohälsa och smittsamma sjukdomar.
  • Information om allmänt smittskyddstänk, hur undviker man att olika sjukdomar sprids mellan renar och till nya områden.

Tillbaka