njunjus2018-09-25T13:37:21+00:00

Njunjuš

Livskraftiga samiska näringar genom tradition och förnyelse

Vi är samer och vill vara samer, utan att därför vara mer eller mindre än andra folk i världen. Den svenska statsbildningen bygger på ett land med två folk – det samiska och det svenska folket. Det samiska folket har en självklar rätt till självbestämmande. Folkrätten och den svenska grundlagen uttalar också tydligt att renskötseln utgör ett fundament för den samiska kulturen. Vår vision hämtar inspiration, kraft och styrka från vår traditionella kunskap och folkrätten.

Vår vision är:
LIVSKRAFTIGA SAMISKA NÄRINGAR GENOM TRADITION OCH FÖRNYELSE

För att vi ska uppnå vår vision måste SSR arbeta för att vår kultur med rennäringen, med våra språk och våra andra samiska näringar utvecklas på ett sätt som stärker våra medlemmar. Vår vision är uppnådd när rennäringen och våra andra samiska näringar har en levande och dynamisk position i såväl det samiska, det svenska som det internationella samhället. Vår vision är uppnådd när vi samer har reell bestämmanderätt över frågor som berör oss och våra näringar, det vill säga, ett samhälle där vår röst väger tungt.

Njunjuš-dokumentet är vårt eget dokument som beskriver vår vision, som ska ge kraft och leda SSR:s arbete framåt. Det ska ge medlemmar, styrelse och kanslipersonal vägledning för hur arbetet ska bedrivas för att en positiv utveckling för näringen ska uppnås. Dokument är också ett klargörande för hur vi vill att omvärlden ska betrakta oss och det arbete vi gör.

Bakgrund

Svenska Samernas Riksförbund, SSR, bildades 1950, som en gemensam organisation för samebyarna och sameföreningarna. Vårt uppdrag är att arbeta för oss samer och för vår rennäring och våra andra samiska näringar. Organisationens arbete ska vara visionärt, men samtidigt konkret och resultatinriktat. Vårt arbete ska vara som ringarna på vattnet. Rennäringen genomgår förändringar men organisationens grundfilosofi för arbetet med rennäringsfrågor kvarstår – att verka för en livskraftig och hållbar rennäring som har sin bas i den samiska traditionen. Genom detta arbete skapar vi också förutsättningar för en stark och livskraftig kultur.

I visionsdokumentet, Njunjuš, anges en långsiktig och övergripande vision för förbundets fortsatta arbete med rennäringsfrågor och strategier för att nå denna vision. Syftet med SSR:s visionsdokument är att det ska vara den värderingsmässiga grund, som organisationen skapar verksamheter och aktiviteter, som ska ge mervärde till SSR:s medlemmar. Visionen vilar tryggt i SSR:s stadgar:

Samernas Riksförbund är en politisk obunden intresseorganisation för rennäringen och samiska närings- och samhällsfrågor. Organisationens syfte är att tillvarata och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötsel och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.
(SSR stadgar §1)

SSR:s stadgar har styrt arbetet genom årtionden på ett tydligt och framgångsrikt sätt och skall fortsätta att göra det.

Våra utmaningar

Rennäringen och dess kombinationsnäringar, har alltid ställts inför stora utmaningar. Även om utmaningarna haft inverkan på våra levnadsförutsättningar har rennäringen alltid haft förmågan att anpassa sig och överleva. Några av vår tids större utmaningar är:

 • att skapa en livskraftig och hållbar rennäring utifrån såväl ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv,
 • att skapa reellt inflytande och bestämmanderätt över de exploateringar av mark och vatten som sker i vårt land Sápmi,
 • att arbeta för en för rennäringen hållbar rovdjurspolitik som tar hänsyn till våra levnadssätt,
 • att levandegöra det samiska språket, samt
 • att få det svenska samhället att förstå och erkänna de samiska levnadssätten och de samiska rättigheterna.

Vår gemensamma samiska värdegrund

Vår rennäring – den materiella basen för den samiska kulturen Vi samer har ärvt landet, vattnet och förutsättningarna för att bedriva renskötsel, jakt, fiske och annan markanvändning i Sápmi av våra förfäder. Vi samer ser landskapet och människan som en helhet, där vi bygger vårt förvaltande på tanken att vi förvaltar mark och vatten åt våra barn. Detta ställer krav på oss att vi ska förvalta den väl. Vårt bruk av mark och vatten har sitt avstamp från ett hållbart helhetsperspektiv. Med en stark och livskraftig renskötsel stärks plattformen för kulturen som därmed får större möjligheter att bevaras och vidareutvecklas. Kulturen och renskötseln är sammankopplade och klarar sig inte utan varandra. De befinner sig i ett ömsesidigt förhållande till varandra. En stark och livskraftig renskötsel och kultur är öppen för förändringar. Vi ser rennäringen som en av de viktigaste grundstenarna för den samiska kulturen.

Övergripande mål

Visionen är vår ledstjärna för SSR:s arbete med de samiska näringsfrågorna. De övergripande målen är den kompassriktning som hjälper oss att orientera mot visionen.

SSR har en central uppgift i att arbeta för att våra näringar ska vara fungerande och ekologisk hållbara näringar. Våra renskötare måste få känna arbetsro, oavsett vart de befinner sig i renskötselområdet. Utan arbetsro finns det heller ingen glädje och framtidstro. Våra näringar måste få större inflytande över förändringar som ger återverkningar för dem. Näringarna ska i första hand inte betraktas som ett uttryck för en kulturell företeelse, utan skall likställas med andra näringar i Sverige. I ett sådant perspektiv skapar de samiska näringarna arbetstillfällen för fler än den samiska befolkningsgruppen.

Vårt samiska språk har en central plats i rennäringen. Med hjälp av språket kan vi beskriva bland annat landskapet och renens utseende på ett sådant sätt att den som lyssnar till oss, ser tydliga bilder framför sig. Våra språk ska behandlas med ökad respekt från såväl oss själva såsom från omvärlden.

SSR har en viktig roll när det gäller att sprida kunskap om de samiska näringarna, folket och samhället. Ett framgångsrikt sådant arbete skapar en bred och stark opinion för kulturen och för rennäringen, vilket leder till att en attitydförändring äger rum hos svensken i gemen och i det svenska samhället gentemot de samiska näringarna och dess utövare.

SSR ska i sitt nuvarande och framtida arbete fortsätta att vara en organisation som kännetecknas av en offensiv kraft, ett trovärdigt uppträdande och måste därför ha en odiskutabel kompetens. SSR ska vara en organisation som agerar istället för att reagera i frågor som berör medlemmarna.

SSR ska inte isolera sig från andra organisationer och myndigheter utan vara delaktig i samhällsutvecklingen. SSR ska stå för ledning och samarbete för samiska näringar. Det är denna bild som vi vill förmedla både till våra medlemmar och till vår omgivning.

Strategier

De övergripande målen har delats in i strategier, dessa ska tydliggöra vårt arbete för att uppnå visionen.

Genom att låta det samiska och svenska samhällena mötas, skapas förutsättningar för att en växelverkan äger rum dem emellan. Det innebär att vi kan driva våra frågor framåt på ett förtroendeingivande, kompetent, respektfullt och effektivt sätt. I detta arbete får vi aldrig ge avkall på det samiska.

Strategierna är vägen till hur visionen uppnås:

 • Att arbeta för ett livskraftigt Sápmi där vårt, samernas behov att nyttja land och vatten för vår försörjning (renskötsel) är tryggad i enlighet med gällande folkrättsliga principer. I detta arbete har samebyarna huvudansvaret för förvaltningen av vårt land och våra resurser. Vi kallar det för iešheanalaš, egenmakt.
 • Att arbeta med en utveckling av rennäring som är holistiskt, det vill säga hållbar och ekonomisk bärkraftig och som tar hänsyn både till kultur och livsstil. Vi kallar denna livskraftiga rennäring för bistevaš boazoealáhus.
 • Att arbeta med att stödja sameföreningarna och vårt arbete i dessa för att föreningarna ska kunna utvecklas utifrån sina behov. Sameföreningarna ska få bättre förutsättningar för att fungera som ett viktigt instrument för att öka förståelsen för rennäring och samisk kultur. Vi kallar denna förståelse för ipmárdus.
 • Att arbeta för att vi samer alltid ska kunna känna stolthet över vårt arv, våra språk och vår identitet. Den dubbla kulturella kompetensen som vi innehar är en stor resurs och tillgång. Vi kallar denna flerkulturkompetens för mánggakultuvrralašvuohta.
 • Att arbeta för att vi samer inte bara skall vara synliga i Sverige och övriga Norden, utan också att vara synliga i Europa och övriga världen. Vi ska skapa fler möjligheter att vara med och påverka sakfrågor som berör våra näringar på en internationell nivå. För oss samer är det oassalastin, omvärldsdeltagande.
 • Att i det dagliga arbeta för att medlemmarnas, både långsiktiga och kortsiktiga behov, säkerställs. För SSR är det av högsta betydelse att ha en god och löpande dialog och relation med medlemmarna, det är endast genom denna relation som vi kan möjliggöra ett framgångsrikt arbete. Denna strävan mot enighet med medlemmarna kallar vi aktavuohta,

Insatsområden

SSR har fyra insatsområden, vilka styr kansliets arbete. Dessa insatsområden har sin utgångspunkt från de tidigare presenterade stadgarna och de är:

 • medlemsservice,
 • rådgivning,
 • opinionsbildning och
 • näringslivsutveckling.

Inom varje insatsområde finns det konkreta arbetsuppgifter, vilka ska leda till att visioner och syften ska kunna uppnås. SSR:s arbete ska i första hand karaktäriseras av aktioner för de samiska näringarnas utveckling och inte som reaktioner på händelser skapade av andra. SSR:s arbete ska vara framåtdrivande i näringsfrågor.

Arbetsmetoder

Arbetsmetoder påverkas och utformas under inflytande av hur vi ser på vår omvärld samt hur våra tanketraditioner har utvecklats. Vi samer hävdar ofta att vår tanketradition är cirkulär. Vårt sätt att tänka är lika cirkulärt som arran, som renens rörelse i skillningshagen, som solens färd över himlen. Kanske är det så. Om vi låter oss enbart styras av traditionens makt kan vi hamna i en cirkulär rörelse i både våra tankar och handlingar. En rörelse som skapar förankring i vår tradition men som inte leder framåt och skapar den dynamiska samiska utveckling som vi vill se, därför är förnyelse ett måste. Vår samiska tanketradition är en tillgång, en styrka. Den ger oss nycklar för hur vi skall bevara och säkerställer en hållbar utveckling. När vi lever med traditionen i förnyelsen skapar vi hopp för framtiden.

I stället för att vandra runt i en cirkelrörelse på ett ställe eller att färdas vid sidan av vårt liv i en snabb linjär rörelse så skall vi tillämpa en arbetsmodell inom SSR som förenar de bägge tanketraditionerna. Detta är den rörelse, den form som livets byggstenar i form av DNA är uppbyggt på. Vi kallar den för ovddusmánnat.

När vi inom SSR arbetar enligt modellen tar vi hänsyn till vår árbediehtu, samisk traditionell kunskap, om näringarna, vi förankrar den gärna ett varv men vi korsbefruktar den med förnyelse och dynamisk utvecklingslust. På så sätt skapar vi en utveckling där vi väljer vår egen väg, där vi formar vår egen makt, där vi roterar oss in i den framtid som vårt arv också vill att vi skall förvalta. Vår arbetsmodell ger oss möjligheter att uppnå vår vision utan att ge avkall på de samiska värderingarna.

LIVSKRAFTIGA SAMISKA NÄRINGAR GENOM TRADITION OCH FÖRNYELSE

Vårt arbete

Ladda ner Njunjuš här